Hungarian Bible

Joshua 14

Joshua

Return to Index

Chapter 15

1

  A Júda fiai nemzetségének sors által való része pedig az ő családjaik szerint [ez] vala: Edomnak határa felé a Czin pusztája délre, a déli határnak végén. 


2

  Vala pedig az ő déli határuk a Sóstengernek szélétől, a tengernyelvtől fogva, a mely délfelé fordul. 


3

  És halad délre az Akrabbim hágónak, majd átmegy Czin felé, és felmegy délről Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak, felmegy Adárnak és kerül Karka felé; 


4

  Majd átmegy Asmonnak és halad Égyiptom patakának. A határ szélei pedig a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre. 


5

  Napkelet felé pedig a Sóstenger a határ a Jordán végéig; az északi rész határa pedig a tengernyelvtől, a Jordán végétől [kezdődik.] 


6

  És felmegy ez a határ Béth-Hoglának, és átmegy északra Béth-Arabán majd felmegy ez a határ Rúben fiának, Bohánnak kövéhez. 


7

  És felmegy ez a határ Debirbe is az Akor völgyéből, és északnak fordul Gilgál felé, a mely átellenében van az Adummim hágójának, a mely a pataktól délfelé esik. És átmegy a határ az Én-semes vizeire és tova halad a Rógel forrása felé. 


8

  Azután felmegy a határ a Hinnom fiának völgyén, Jebuzeusnak, azaz Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy továbbá e határ a hegynek tetejére, a mely átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat felé, a mely északra van a Refaim völgyének szélén. 


9

  És hajlik e határ a hegynek tetejétől a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az Efron hegyének városai felé; majd hajlik e határ Baalának, azaz Kirjáth-Jeárimnak. 


10

  Baalától pedig fordul e határ napnyugotnak a Szeír-hegy felé, és átmegy északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Kesalon felé és alámegy Béth- Semesnek és átmegy Timnának. 


11

  Majd tova megy e határ Ekron északi oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak, és átmegy a Baala hegynek, és tova megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a tengernél vannak. 


12

  A napnyugati határ pedig a nagy tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa köröskörül az ő házoknépe szerint. 


13

  Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz való szavai szerint; Kirjáth-Arbának, Anák atyjának [városát], azaz Hebront. 


14

  És kiűzé onnan Káleb Anáknak három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait, Anák gyermekeit. 


15

  És felméne innét Debir lakói ellen, Debirnek neve pedig azelőtt Kirjáth- Széfer volt. 


16

  És monda Káleb: A ki megveri Kirjáth-Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát, az én leányomat feleségül. 


17

  Elfoglala pedig azt Othniél, Kénáznak, a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül. 


18

  És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen az ő atyjától mezőt. Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig monda néki: Mi bajod? 


19

  Ő pedig monda: Adj áldást nékem! Mivelhogy száraz földre helyeztél engem, adj azért nékem vízforrásokat is. És néki adá a felső forrást és az alsó forrást. 


20

  Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. 


21

  A Júda fiai nemzetségének városai pedig a déli végtől kezdve Edom határa felé valának: Kabseél, Éder és Jágur; 


22

  Kina, Dimóna és Adada; 


23

  Kedes, Hásor és Ithnán; 


24

  Zif, Télem és Bealóth; 


25

  Hásor-Hadatha és Kerioth-Hesron, azaz Hásor; 


26

  Amam, Séma és Móláda; 


27

  Hasar-Gaddah, Hesmón és Béth-Pelet; 


28

  Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjotheja; 


29

  Baála, Ijjim és Eczem; 


30

  Elthólád, Keszil és Hormah; 


31

  Siklág, Madmanna és Szanszanna; 


32

  Lebaóth, Silhim, Ain és Rimmon. Összesen huszonkilencz város és ezek falui. 


33

  A síkságon: Esthaól, Czórah és Asnáh; 


34

  Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és Énám; 


35

  Jármut, Adullám, Szókó és Azéka; 


36

  Saáraim, Adithaim, Gedéra és Gederóthaim. Tizennégy város és azok falui. 


37

  Senán, Hadása és Migdal-Gad; 


38

  Dilán, Miczpe és Jokteél; 


39

  Lákis, Boczkát és Eglon; 


40

  Kabbon, Lahmász és Kitlis; 


41

  Gedéróth, Béth-Dágon, Naama és Makkéda. Tizenhat város és ezeknek falui. 


42

  Libna, Ether és Asán; 


43

  Jifta, Asná és Neczib; 


44

  Keila, Akzib és Marésa. Kilencz város és ezeknek falui. 


45

  Ekron, ennek mezővárosai és falui. 


46

  Ekrontól fogva egész a tengerig mind azok, a melyek Asdód mellett vannak, és azoknak falui. 


47

  Asdód, ennek mezővárosai és falui; Gáza, ennek mezővárosai és falui; Égyiptom patakjáig, és a nagy tenger és melléke. 


48

  A hegységen pedig: Sámír, Jathír és Szókó; 


49

  Danna, Kirjáth-Szanna, azaz Debir; 


50

  Anáb, Estemót és Anim; 


51

  Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város és ezeknek falui. 


52

  Aráb, Dúma és Esán; 


53

  Janum, Béth-Tappuah és Aféka; 


54

  Humta, Kirjáth-Arba, azaz Hebron és Czihor. Kilencz város és ezeknek falui. 


55

  Maón, Karmel, Zif és Júta; 


56

  Jezréel, Jokdeám és Zánoah; 


57

  Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és ezeknek falui. 


58

  Halhul, Béth-Czúr és Gedor; 


59

  Maarát, Béth-Anóth és Elthekon. Hat város és ezeknek falui. 


60

  Kirjáth-Baál, azaz Kirjáth-Jeárim, és Rabba. Két város és ezeknek falui. 


61

  A pusztában: Béth-Arábá, Middin és Szekáka; 


62

  Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat város és ezeknek falui. 


63

  De a Jebuzeusokat, Jeruzsálemnek lakóit, Júda fiai nem bírták kiűzni, azért laknak ott a Jebuzeusok Júda fiaival együtt Jeruzsálemben, mind e mai napig. 


Joshua 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: