Hungarian Bible

Luke 19

Luke

Return to Index

Chapter 20

1

  És lőn azok közül a napok közül egyen, mikor ő a népet tanítá a templomban, és és az evangyéliomot hirdeté, előállának a főpapok és az írástudók a vénekkel egybe, 


2

  És mondának néki, így szólván: Mondd meg nékünk, micsoda hatalommal cselekszed ezeket? vagy ki az, a ki néked ezt a hatalmat adta? 


3

  Felelvén pedig, monda nékik: Én is kérdek egy dolgot tőletek; mondjátok meg azért nékem: 


4

  A János keresztsége mennyből vala-é, vagy emberektől? 


5

  Azok pedig tanakodának magok közt, mondván: Ha [ezt] mondjuk: Mennyből; [azt] fogja mondani: Miért nem hittetek tehát néki? 


6

  Ha pedig [ezt] mondjuk: Emberektől; az egész nép megkövez minket: mert meg van győződve, hogy János próféta volt. 


7

  Felelének azért, hogy ők nem tudják, honnét [vala.] 


8

  És Jézus monda nékik: Én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. 


9

  És kezdé a népnek e példázatot mondani: Egy ember plántála szőlőt, és kiadá azt munkásoknak, és hosszú időre elutazék. 


10

  És annak idején elküldé szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak néki a szőlő gyümölcséből; a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsáták el. 


11

  És még másik szolgát is külde; de azok azt is megvervén és meggyalázván, üresen bocsáták el. 


12

  És még harmadikat is külde; de azok azt is megsebesítvén, kiveték. 


13

  Monda azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik. 


14

  De mikor azt látták a munkások, tanakodának egymás közt, mondván: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség! 


15

  És kivetvén őt a szőlőből, megölék. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal? 


16

  Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának: Távol legyen [az]! 


17

  Ő pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, a mi meg van írva: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé? 


18

  Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. 


19

  És igyekeznek vala a főpapok és az írástudók kezeiket ő reá vetni azon órában; de félének a néptől; mert megérték, hogy ő ellenök mondta e példázatot. 


20

  Annakokáért vigyázván ő reá, leselkedőket küldének ki, a kik igazaknak tetteték magokat, hogy őt megfogják beszédében; hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. 


21

  Kik megkérdezék őt, mondván: Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és személyt nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod: 


22

  Szabad-é nékünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? 


23

  Ő pedig észrevévén álnokságukat, monda nékik: Mit kísértetek engem? 


24

  Mutassatok nékem egy pénzt; kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén, mondának: A császáré. 


25

  Ő pedig monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré, a császárnak, és a mi az Istené, az Istennek. 


26

  És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt; és csodálkozván az ő feleletén, elhallgatának. 


27

  Hozzá menvén pedig a sadduczeusok közül némelyek, a kik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt, 


28

  Mondván: Mester, Mózes megírta nékünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye [annak] feleségét, és támasszon magot az ő testvérének. 


29

  Hét testvér vala azért: és az első feleséget vévén, meghalt magzatok nélkül; 


30

  A másik vevé el azért annak feleségét, és az [is] magzatok nélkül halt meg; 


31

  Akkor a harmadik vette el azt; és hasonlóképen mind a heten is; és nem hagytak magot, és meghaltak. 


32

  Mind ezek után pedig meghalt az asszony is. 


33

  A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülök? mert mind a hétnek felesége volt. 


34

  És felelvén, monda nékik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak: 


35

  De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak: 


36

  Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai. 


37

  Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja. 


38

  Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek [Istene:] mert mindenek élnek ő néki. 


39

  Felelvén pedig némelyek az írástudók közül, mondának: Mester, jól mondád! 


40

  És többé semmit sem mertek tőle kérdezni. 


41

  Monda pedig nékik: Mimódon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia? 


42

  Holott maga Dávid mondja a zsoltárok könyvében: Monda az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbkezem felől, 


43

  Míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul. 


44

  Dávid azért Urának mondja őt, mimódon fia tehát néki? 


45

  És az egész nép hallására monda az ő tanítványainak: 


46

  Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piaczokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első űlést, és a lakomákon a főhelyeket; 


47

  Kik az özvegyeknek házát felemésztik, és színből hosszan imádkoznak; ezek súlyosabb ítélet alá esnek. 


Luke 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: