Hungarian Bible

Hebrews 6

Hebrews

Return to Index

Chapter 7

1

  Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, 


2

  A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, 


3

  Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké. 


4

  Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka; 


5

  És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak; 


6

  De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta, 


7

  Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. 


8

  És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él: 


9

  És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől, 


10

  Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek. 


11

  Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint? 


12

  Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is. 


13

  Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül; 


14

  Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. 


15

  És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap, 


16

  A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. 


17

  Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. 


18

  Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan, 


19

  Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez. 


20

  És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, 


21

  De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint: 


22

  Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. 


23

  És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak: 


24

  De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. 


25

  Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. 


26

  Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn, 


27

  A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván. 


28

  Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút. 


Hebrews 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: