Modern Greek Bible

Genesis 12

Genesis

Return to Index

Chapter 13

1

[] Anebh de o Abram ex Aiguptou, autoV kai h gunh autou, kai panta osa eice, kai o Lwt met' autou, proV meshmbrian.

2

Kai o Abram hto plousioV sfodra eiV kthnh, eiV argurion kai eiV crusion.

3

Kai uphgen odeuwn apo meshmbriaV ewV Baiqhl ewV tou topou opou hto h skhnh autou to proteron metaxu Baiqhl kai Gai×

4

eiV ton topon tou qusiasthriou, to opoion eice kamei ekei katarcaV× kai epekalesqh ekei o Abram to onoma tou Kuriou.

5

[] Kai o Lwt akomh, o sumporeuomenoV meta tou Abram, eice probata kai boaV kai skhnaV.

6

Kai den ecwrei autouV h gh dia na katoikwsin omou× dioti hsan ta uparconta autwn polla, kai den hdunanto na katoikwsin omou.

7

Kai sunebh eriV metaxu twn poimenwn twn kthnwn tou Abram kai twn poimenwn twn kthnwn tou Lwt× oi de Cananaioi kai oi Ferezaioi katwkoun tote thn ghn.

8

Eipe de o Abram proV ton Lwt, AV mh hnai, parakalw, eriV metaxu emou kai sou kai metaxu twn poimenwn mou kai twn poimenwn sou× dioti adelfoi eimeqa hmeiV×

9

den einai pasa h gh emprosqen sou; diacwrisqhti loipon ap' emou× ean su upaghV eiV ta aristera, egw upagw eiV ta dexia× kai ean su eiV ta dexia, egw eiV ta aristera.

10

[] Kai uywsaV o Lwt touV ofqalmouV autou, eide pasan thn pericwron tou Iordanou, oti epotizeto olh pro tou na katastreyh o KurioV ta Sodoma kai ta Gomorra, wV paradeisoV tou Kuriou, wV h gh thV Aiguptou, ewV na upagh tiV eiV Shgwr.

11

Kai eklexen eiV eauton o Lwt pasan thn pericwron tou Iordanou× kai meteskhnwsen o Lwt proV anatolaV, kai diecwrisqhsan o eiV apo tou allou.

12

O men Abram katwkhsen en th gh Canaan× o de Lwt katwkhse metaxu twn polewn thV pericwrou, kai esthse taV skhnaV autou ewV Sodomwn.

13

Oi de anqrwpoi twn Sodomwn hsan kakoi kai amartwloi sfodra enwpion tou Kuriou.

14

[] Kai eipe KurioV proV ton Abram, afou diecwrisqh o Lwt ap' autou, Uywson twra touV ofqalmouV sou, kai ide apo tou topou opou eisai, proV arkton kai meshmbrian kai anatolhn kai dusin×

15

dioti pasan thn ghn thn opoian blepeiV, eiV se qelw dwsei authn kai eiV to sperma sou ewV aiwnoV×

16

kai qelw katasthsei to sperma sou wV thn ammon thV ghV× wste ean dunatai tiV na exariqmhsh thn ammon thV ghV, qelei ariqmhqh kai to sperma sou.

17

ShkwqeiV diodeuson thn ghn eiV te to mhkoV authV kai eiV to platoV authV× dioti eiV se qelw dwsei authn.

18

Kai eshkwse thn skhnhn autou o Abram, kai elqwn katwkhse plhsion twn druwn Mambrh, aitineV einai en Cebrwn, kai wkodomhsen ekei qusiasthrion eiV ton Kurion.

Genesis 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: