Modern Greek Bible

Genesis 46

Genesis

Return to Index

Chapter 47

1

[] Elqwn de o Iwshf, aphggeile proV ton Faraw legwn, O pathr mou kai oi adelfoi mou, kai ta poimnia autwn kai ai agelai autwn kai panta osa ecousin, hlqon ek thV ghV Canaan× kai idou, einai en th gh Gesen.

2

Kai paralabwn ek twn adelfwn autou pente andraV, paresthsen autouV enwpion tou Faraw.

3

Kai eipen o Faraw proV touV adelfouV autou, Ti einai to epithdeuma saV; oi de eipon proV ton Faraw, PoimeneV probatwn einai oi douloi sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn.

4

Eipon eti proV ton Faraw, Hlqomen dia na paroikhswmen en th gh× dioti den uparcei boskh dia ta poimnia twn doulwn sou, epeidh epebarunen h peina en th gh Canaan× twra loipon aV katoikhswsi, parakaloumen, oi douloi sou en th gh Gesen.

5

Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf legwn, O pathr sou kai oi adelfoi sou hlqon proV se×

6

h gh thV Aiguptou einai emprosqen sou× eiV to kalhteron thV ghV katoikison ton patera sou kai touV adelfouV sou× aV katoikhswsin en th gh Gesen× kai ean gnwrizhV oti euriskontai metaxu autwn andreV axioi, katasthson autouV epistataV epi twn poimniwn mou.

7

Eishgage de o Iwshf Iakwb ton patera autou kai paresthsen auton enwpion tou Faraw× kai euloghsen o Iakwb ton Faraw.

8

Kai eipen o Faraw proV ton Iakwb, WV posai einai ai hmerai twn etwn thV zwhV sou;

9

Kai o Iakwb eipe proV ton Faraw, Ai hmerai twn etwn thV paroikiaV mou einai ekaton triakonta eth× oligai kai kakai uphrxan ai hmerai twn etwn thV zwhV mou kai den efqasan eiV taV hmeraV twn etwn thV zwhV twn paterwn mou en taiV hmeraiV thV paroikiaV autwn.

10

Kai euloghsen o Iakwb ton Faraw kai exhlqen ap' emprosqen tou Faraw.

11

Kai katwkisen o Iwshf ton patera autou kai touV adelfouV autou, kai edwken eiV autouV idiokthsian en th gh thV Aiguptou, eiV to kalhteron thV ghV, en th gh Ramessh, kaqwV prosetaxen o Faraw.

12

Kai etrefen o Iwshf ton patera autou kai touV adelfouV autou kai panta ton oikon tou patroV autou me arton, kata taV oikogeneiaV autwn.

13

[] Kai artoV den hto kaq' olhn thn ghn× dioti h peina hto bareia sfodra, wste h gh thV Aiguptou kai h gh thV Canaan apekamon upo thV peinhV.

14

Kai sunhgagen o Iwshf apan to argurion, to euriskomenon en th gh thV Aiguptou kai en th gh Canaan, dia ton siton ton opoion hgorazon× kai eferen o Iwshf to argurion eiV ton oikon tou Faraw.

15

Kai afou exelipe to argurion ek thV ghV Aiguptou kai ek thV ghV Canaan, hlqon panteV oi Aiguptioi proV ton Iwshf, legonteV, DoV arton eiV hmaV× epeidh dia ti na apoqanwmen emprosqen sou; dioti exelipe to argurion.

16

Eipe de o Iwshf, Ferete ta kthnh saV kai qelw saV dwsei arton anti twn kthnwn saV, ean exelipe to argurion.

17

Kai eferan ta kthnh autwn proV ton Iwshf kai edwken eiV autouV o Iwshf arton anti twn ippwn kai anti twn probatwn kai anti twn bown kai anti twn onwn× kai eqreyen autouV me arton en tw eniautw ekeinw anti pantwn twn kthnwn autwn.

18

Afou de eteleiwsen o eniautoV ekeinoV, hlqon proV auton to deuteron etoV kai eipon proV auton, den qelomen kruyei apo tou kuriou hmwn oti exelipe to argurion× kai ta kthnh egeinan tou kuriou hmwn× den emeinen allo emprosqen tou kuriou hmwn, eimh ta swmata hmwn kai h gh hmwn×

19

dia ti na apolesqwmen enwpion sou kai hmeiV kai h gh hmwn; agorason hmaV kai thn ghn hmwn dia arton× kai qelomen eisqai hmeiV kai h gh hmwn douloi eiV ton Faraw× kai doV eiV hmaV sporon, dia na zhswmen kai na mh apoqanwmen kai h gh na mh erhmwqh.

20

Kai hgorasen o Iwshf pasan thn ghn Aiguptou dia ton Faraw× dioti oi Aiguptioi epwlhsan ekastoV ton agron autou, epeidh h peina uperebarunen ep' autouV× outwV h gh egeine tou Faraw×

21

ton de laon metetopisen auton eiV poleiV, ap' akrou twn oriwn thV Aiguptou ewV akrou authV×

22

monon thn ghn twn ierewn den hgorase× dioti oi iereiV eicon meridion prosdiwrismenon upo tou Faraw× kai etrwgon to meridion autwn, to opoion edwken eiV autouV o Faraw× dia touto den epwlhsan thn ghn autwn.

23

Tote eipen o Iwshf proV ton laon, Idou, hgorasa esaV kai thn ghn saV shmeron eiV ton Faraw× idou, labete sporon kai speirate thn ghn×

24

kai en tw kairw twn gennhmatwn, qelete dwsei to pempton eiV ton Faraw× ta de tessara merh qelousin eisqai eiV esaV dia sporon twn agrwn kai dia trofhn saV kai dia touV ontaV en toiV oikoiV umwn kai dia trofhn twn paidiwn umwn.

25

Oi de eipon, su eswsaV thn zwhn hmwn× aV eurwmen carin emprosqen tou kuriou hmwn kai qelomen eisqai douloi tou Faraw.

26

Kai eqesen o Iwshf touto nomon en th gh thV Aiguptou mecri thV shmeron, na didetai to pempton eiV ton Faraw× ektoV thV ghV twn ierewn monon, htiV den egeine tou Faraw.

27

[] Katwkhse de o Israhl en th gh thV Aiguptou, en th gh Gesen× kai apekthsan en auth kthmata, kai huxhnqhsan kai eplhqunqhsan sfodra.

28

Epezhse de o Iakwb en th gh thV Aiguptou dekaepta eth× kai egeinan ai hmerai twn etwn thV zwhV tou Iakwb ekaton tessarakonta epta eth.

29

Kai eplhsiasan ai hmerai tou Israhl dia na apoqanh× kai kalesaV ton uion autou ton Iwshf, eipe proV auton, Ean eurhka twra carin emprosqen sou, bale, parakalw, thn ceira sou upo ton mhron mou, kai kame eiV eme eleoV kai alhqeian× mh me qayhV, parakalw, en th Aiguptw×

30

alla qelw koimhqh meta twn paterwn mou kai qeleiV me metakomisei ek thV Aiguptou kai qeleiV me qayei en tw tafw autwn. O de eipen, Egw qelw kamei kata ton logon sou.

31

O de eipen, Omoson moi kai wmosen eiV auton. Kai prosekunhsen o Israhl epi to akron thV rabdou autou.

Genesis 48

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: