Modern Greek Bible

Genesis 49

Genesis

Return to Index

Chapter 50

1

[] Kai epesen o Iwshf epi to proswpon tou patroV autou kai eklausen ep' auton kai efilhsen auton.

2

Kai prosetaxen o Iwshf touV doulouV autou touV iatrouV na balsamwswsi ton patera autou× kai ebalsamwsan oi iatroi ton Israhl.

3

Kai suneplhrwqhsan di' auton tessarakonta hmerai× dioti outw sumplhrountai ai hmerai thV balsamwsewV× kai epenqhsan auton oi Aiguptioi ebdomhkonta hmeraV.

4

Afou de parhlqon ai hmerai tou penqouV autou, elalhsen o Iwshf proV ton oikon tou Faraw, legwn, Ean twra eurhka carin enwpion saV, lalhsate, parakalw, eiV ta wta tou Faraw, legonteV,

5

O pathr mou me wrkise, legwn, Idou, egw apoqnhskw× eiV to mnhmeion mou, to opoion eskaya eiV emauton en gh Canaan, ekei qeleiV me qayei× twra loipon aV anabw, parakalw, kai aV qayw ton patera mou× kai qelw epistreyei.

6

Kai eipen o Faraw, Anabhqi kai qayon ton patera sou kaqwV se wrkise.

7

[] Kai anebh o Iwshf dia na qayh ton patera autou× kai sunanebhsan met' autou panteV oi douloi tou Faraw, oi presbuteroi tou oikou autou, kai panteV oi presbuteroi thV ghV Aiguptou

8

kai paV o oikoV tou Iwshf kai oi adelfoi autou kai o oikoV tou patroV autou× monon taV oikogeneiaV autwn kai ta poimnia autwn kai taV agelaV autwn afhkan en th gh Gesen.

9

Kai sunanebhsan met' autou kai amaxai kai ippeiV× wste egeine sunodia megalh sfodra×

10

kai hlqon eiV to alwnion tou Atad to peran tou Iordanou× kai ekei eqrhnhsan qrhnon megan kai dunaton sfodra× kai ekamen o Iwshf dia ton patera autou penqoV epta hmeraV.

11

Kai idonteV oi katoikoi tou topou, oi Cananaioi, to penqoV en tw alwniw tou Atad, eipon, PenqoV mega einai touto eiV touV AiguptiouV× dia touto wnomasqh to onoma autou Abel-misraim, to opoion einai peran tou Iordanou.

12

Kai ekamon eiV auton oi uioi autou kaqwV parhggeilen eiV autouV×

13

kai metakomisanteV auton oi uioi autou eiV ghn Canaan, eqayan auton en tw sphlaiw tou agrou Macpelac, to opoion o Abraam hgorase meta tou agrou dia kthma mnhmeiou para tou Efrwn tou Cettaiou katenanti thV Mambrh.

14

Kai afou o Iwshf eqaye ton patera autou, epestreyen eiV Aigupton autoV kai oi adelfoi autou kai panteV oi sunanabanteV met' autou dia na qaywsi ton patera autou.

15

[] Kai idonteV oi adelfoi tou Iwshf oti apeqanen o pathr autwn, eipon, IswV o Iwshf qelei mnhsikakhsei eiV hmaV kai qelei maV antapodwsei austhrwV panta ta kaka osa epraxamen eiV auton.

16

Kai emhnusan proV ton Iwshf, legonteV, O pathr sou prosetaxe, prin apoqanh, legwn,

17

Outw qelete eipei proV ton Iwshf× Sugcwrhson, parakalw, thn adikian twn adelfwn sou kai thn amartian autwn× dioti epraxan kakon eiV se× twra loipon sugcwrhson, parakaloumen, thn adikian twn doulwn tou Qeou tou patroV sou. Kai eklausen o Iwshf ote elalhsan proV auton.

18

Uphgan de kai oi adelfoi autou kai pesonteV emprosqen autou, eipon, Idou, hmeiV eimeqa douloi sou.

19

Kai eipe proV autouV o Iwshf, Mh fobeisqe× mhpwV anti Qeou eimai egw;

20

seiV men ebouleuqhte kakon enantion mou× o de QeoV ebouleuqh na metastreyh touto eiV kalon, dia na geinh kaqwV thn shmeron, wste na swsh thn zwhn pollou laou×

21

twra loipon mh fobeisqe× egw qelw qreyei esaV kai taV oikogeneiaV saV. Kai parhgorhsen autouV kai elalhse kata thn kardian autwn.

22

[] Kai katwkhsen o Iwshf en Aiguptw, autoV kai o oikoV tou patroV autou× kai ezhsen o Iwshf ekaton deka eth.

23

Kai eiden o Iwshf tekna tou Efraim, ewV trithV geneaV× kai ta paidia tou Maceir, uiou tou Manassh, epi twn gonatwn tou Iwshf egennhqhsan.

24

Kai eipen o Iwshf proV touV adelfouV autou, Egw apoqnhskw× o de QeoV qelei bebaiwV saV episkefqh kai qelei saV anabibasei ek thV ghV tauthV eiV thn ghn, thn opoian wmose proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb.

25

Kai wrkisen o Iwshf touV uiouV Israhl, legwn, O QeoV bebaiwV qelei saV episkefqh kai qelete anabibasei ta osta mou enteuqen.

26

Kai eteleuthsen o Iwshf en hlikia etwn ekaton deka× kai ebalsamwsan auton× kai eteqh eiV qhkhn en th Aiguptw.

Exodus 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: