Modern Greek Bible

Exodus 6

Exodus

Return to Index

Chapter 7

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Ide, egw se katesthsa Qeon eiV ton Faraw× kai Aarwn o adelfoV sou qelei eisqai profhthV sou×

2

su qeleiV lalhsei panta osa se prostazw× o de Aarwn o adelfoV sou qelei lalhsei proV ton Faraw, dia na exaposteilh touV uiouV Israhl ek thV ghV autou×

3

egw de qelw sklhrunei thn kardian tou Faraw kai qelw plhqunei ta shmeia mou kai ta qaumasia mou en th gh thV Aiguptou×

4

plhn o Faraw den qelei saV upakousei kai qelw epibalei thn ceira mou epi thn Aigupton kai qelw exagagei ta strateumata mou, ton laon mou, touV uiouV Israhl, ek ghV Aiguptou me kriseiV megalaV×

5

kai qelousi gnwrisei oi Aiguptioi oti egw eimai o KurioV, otan ekteinw thn ceira mou epi thn Aigupton kai exagagw touV uiouV Israhl ek mesou autwn.

6

Ekamon de o MwushV kai o Aarwn kaqwV prosetaxen eiV autouV o KurioV× outwV ekamon.

7

Hto de o MwushV hlikiaV ogdohkonta etwn, o de Aarwn ogdohkonta triwn etwn, ote elalhsan proV ton Faraw.

8

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, kai proV ton Aarwn, legwn,

9

Otan saV eiph o Faraw, legwn, Deixate seiV qauma× tote qeleiV eipei proV ton Aarwn, Labe thn rabdon sou kai riyon emprosqen tou Faraw× kai qelei geinei ofiV.

10

Eishlqon loipon o MwushV kai o Aarwn proV ton Faraw, kai ekamon outwV wV prosetaxen o KurioV× kai erriyen o Aarwn thn rabdon autou emprosqen tou Faraw kai emprosqen twn doulwn autou, kai egeinen ofiV.

11

Ekalese de kai o Faraw touV sofouV kai touV magouV× kai oi magoi thV Aiguptou ekamon kai autoi wsautwV me taV epwdaV autwn.

12

Dioti erriyan ekastoV thn rabdon autou, kai egeinan ofeiV× h rabdoV omwV tou Aarwn katepie taV rabdouV ekeinwn.

13

Kai esklhrunqh h kardia tou Faraw kai den eishkousen eiV autouV, kaqwV elalhsen o KurioV.

14

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Esklhrunqh h kardia tou Faraw, wste na mh exaposteilh ton laon×

15

upage proV ton Faraw to prwi× idou, exercetai eiV to udwr× kai qeleiV staqh para to ceiloV tou potamou, dia na sunanthshV auton× kai thn rabdon, thn metablhqeisan eiV ofin, qeleiV kratei eiV thn ceira sou×

16

kai qeleiV eipei proV auton× KurioV o QeoV twn Ebraiwn me apesteile proV se, legwn, Exaposteilon ton laon mou, dia na me latreush en th erhmw× all' idou, den eishkousaV ewV tou nun×

17

outw legei KurioV× Me touto qeleiV gnwrisei oti egw eimai o KurioV× idou, me thn rabdon thn en th ceiri mou qelw ktuphsei epi ta udata tou potamou kai qelousi metablhqh eiV aima×

18

kai ta oyaria ta en tw potamw qelousi teleuthsei, kai o potamoV qelei brwmhsei, kai oi Aiguptioi qelousin ahdiasei na piwsin udwr ek tou potamou×

19

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Eipe proV ton Aarwn, Labe thn rabdon sou kai ekteinon thn ceira sou epi ta udata thV Aiguptou, epi touV ruakaV autwn, epi touV potamouV autwn, epi taV limnaV autwn, kai epi pasan sunagwghn udatoV autwn, kai qelousi geinei aima× kai qelei eisqai aima kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou kai eiV ta xulina kai petrina aggeia.

20

Kai ekamon outwV o MwushV kai o Aarwn kaqwV prosetaxen o KurioV× kai uywsaV o Aarwn thn rabdon, ektuphse ta udata tou potamou enwpion tou Faraw kai enwpion twn qerapontwn autou× kai meteblhqhsan eiV aima panta ta udata tou potamou.

21

Kai ta oyaria ta en tw potamw eteleuthsan, kai o potamoV ebrwmhsen, wste oi Aiguptioi den hdunanto na piwsin udwr ek tou potamou× kai hto aima kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou.

22

Ekamon de to omoion kai oi magoi thV Aiguptou me taV epwdaV autwn× kai esklhrunqh h kardia tou Faraw kai den eishkousen eiV autouV, kaqwV eipen o KurioV.

23

Kai epistreyaV o Faraw, hlqen eiV ton oikon autou, kai den epesthse thn kardian autou oude eiV touto.

24

PanteV de oi Aiguptioi eskapton perix tou potamou dia na piwsin udwr, dioti den hdunanto na piwsin ek tou udatoV tou potamou.

25

Kai suneplhrwqhsan epta hmerai, afou o KurioV ektuphse ton potamon.

Exodus 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: