Modern Greek Bible

Exodus 15

Exodus

Return to Index

Chapter 16

1

[] Eshkwqhsan de apo Aileim× kai hlqon pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl eiV thn erhmon Sin, thn metaxu Aileim kai Sina, thn dekathn pempthn hmeran tou deuterou mhnoV afou exhlqon ek ghV Aiguptou.

2

Kai egogguze pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl kata tou MwusewV kai kata tou Aarwn en th erhmw.

3

Kai eipon proV autouV oi uioi Israhl, Eiqe na apeqnhskomen upo thV ceiroV tou Kuriou en th gh thV Aiguptou, ote ekaqhmeqa plhsion twn lebhtwn tou kreatoV kai ote etrwgomen arton eiV cortasmon× dioti exhgagete hmaV eiV thn erhmon tauthn, dia na qanatwshte me thn peinan pasan thn sunagwghn tauthn.

4

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Idou, qelw brexei eiV esaV arton ex ouranou× kai qelei exercesqai o laoV kai sunagei kaq' hmeran to arkoun thV hmeraV, dia na dokimasw autouV, an qelwsi peripatei eiV ton nomon mou h ouci×

5

thn de ekthn hmeran aV etoimazwsin ekeino to opoion hqelon eisagagei, kai aV hnai diplasion tou oson sunagousi kaq' hmeran.

6

Kai eipon o MwushV kai o Aarwn proV pantaV touV uiouV Israhl, To esperaV qelete gnwrisei oti o KurioV exhgagen umaV ek ghV Aiguptou×

7

kai to prwi qelete idei thn doxan tou Kuriou, dioti hkouse touV goggusmouV saV enantion tou Kuriou× epeidh hmeiV ti eimeqa, wste na gogguzhte kaq' hmwn;

8

Kai eipen o MwushV, Touto qelei geinei, otan o KurioV dwsh eiV esaV to esperaV kreaV na faghte kai to prwi arton eiV cortasmon× dioti hkouse KurioV touV goggusmouV saV touV opoiouV gogguzete kat' autou× kai ti eimeqa hmeiV; oi goggusmoi saV den einai kaq' hmwn, alla kata tou Kuriou.

9

Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn, Eipe proV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl, Plhsiasate emprosqen tou Kuriou× dioti hkouse touV goggusmouV saV.

10

Kai enw elalei o Aarwn proV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl, estreyan to proswpon proV thn erhmon, kai idou, h doxa tou Kuriou efanh en th nefelh.

11

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

12

Hkousa touV goggusmouV twn uiwn Israhl× lalhson proV autouV, legwn, To esperaV qelete fagei kreaV, kai to prwi qelete cortasqh apo artou, kai qelete gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV saV.

13

[] Kai to esperaV anebhsan ortukia kai eskepasan to stratopedon× kai to prwi kaq' ola ta perix tou stratopedou hto strwma drosou.

14

Kai afou to strwma thV drosou anebh, idou, epi to proswpon thV erhmou hto lepton ti stroggulon, lepton wV pacnh epi thV ghV.

15

Kai ote eidon oi uioi Israhl, eipon proV allhlouV, Ti einai touto; dioti den hxeuron ti hto. Kai o MwushV eipe proV autouV, OutoV einai o artoV, ton opoion o KurioV saV didei dia na faghte×

16

outoV einai o logoV ton opoion prosetaxen o KurioV, Sunaxate ex autou ekastoV oson creiazetai dia na fagh, en gomor kata kefalhn, kata ton ariqmon twn yucwn saV× labete ekastoV dia touV omoskhnouV autou.

17

Kai ekamon outwV oi uioi Israhl, kai sunhgagon alloV polu kai alloV oligon.

18

Kai ote emetrhsan me to gomor, ostiV eice sunaxei polu, den elambane pleioteron× kai ostiV eice sunaxei oligon, den elambanen oligwteron× ekastoV elambanen oson ecreiazeto eiV auton dia trofhn.

19

eipe de proV autouV o MwushV, AV mh afinh ex autou mhdeiV upoloipon ewV prwi.

20

Plhn den uphkousan eiV ton Mwushn× alla afhkan tineV upoloipon ex autou ewV prwi, kai egennhse skwlhkaV kai ebrwmhse× kai equmwqh enantion autwn o MwushV.

21

Kai sunhgon auto kaq' ekasthn prwian, ekastoV oson ecreiazeto dia trofhn autou× kai ote o hlioV eqermaine, dielueto.

22

[] Thn de ekthn hmeran sunhgagon trofhn diplasian, duo gomor di' ena× kai hlqon panteV oi arconteV thV sunagwghV kai anhggeilan touto proV ton Mwushn.

23

O de eipe proV autouV, Touto einai to opoion eipe KurioV× Aurion einai sabbaton, anapausiV agia eiV ton Kurion× yhsate o, ti ecete na yhshte kai brasate o, ti ecete na brashte× kai pan to perisseuon enapotamieusate eiV eautouV dia na fulatthtai ewV prwi.

24

Kai enapetamieusan auto ewV prwi, kaqwV prosetaxen o MwushV× kai den ebrwmhsen oude egeine skwlhx en autw.

25

Kai eipen o MwushV, Fagete auto shmeron× dioti shmeron einai sabbaton eiV ton Kurion× shmeron den qelete eurei auto en th pediadi×

26

ex hmeraV qelete sunagei auto× en th ebdomh omwV hmera, tw sabbatw, en tauth den qelei euriskesqai.

27

TineV de ek tou laou exhlqon thn ebdomhn hmeran dia na sunaxwsi, plhn den euron.

28

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, EwV pote den qelete na fulatthte taV entolaV mou kai touV nomouV mou;

29

idete oti o KurioV edwken eiV esaV to sabbaton, dia touto thn ekthn hmeran saV didei arton duo hmerwn× kaqisate ekastoV eiV ton topon autou× aV mh exercetai mhdeiV ek tou topou autou thn ebdomhn hmeran.

30

Kai ekame katapausin o laoV thn ebdomhn hmeran.

31

Kai ekalesen o oikoV tou Israhl to onoma autou Man× hto de omoion me sporon koriandrou leukon× kai h geusiV autou wV plakountion me meli.

32

[] Kai eipen o MwushV, OutoV einai o logoV ton opoion prosetaxen o KurioV× Gemisate ex autou en gomor, dia na fulatthtai eiV taV geneaV saV, dia na blepwsi ton arton me ton opoion eqreya umaV en th erhmw, afou exhgagon umaV ek ghV Aiguptou.

33

Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn, Labe mian stamnon, kai bale en auth en gomor plhreV apo manna, kai qeV authn emprosqen tou Kuriou, dia na fulatthtai eiV taV geneaV saV.

34

Kai eqesen authn o Aarwn emprosqen tou Marturiou, dia na fulatthtai, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

35

Kai etrwgon oi uioi Israhl to manna tessarakonta eth, ewsou hlqon eiV ghn katoikoumenhn× etrwgon to manna, ewsou hlqon eiV ta oria thV ghV Canaan.

36

To de gomor einai to dekaton tou efa.

Exodus 17

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: