Modern Greek Bible

Deuteronomy 8

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 9

1

[] Akoue, Israhl× su diabaineiV shmeron ton Iordanhn, dia na eiselqhV na klhronomhshV eqnh megalhtera kai iscurotera sou, poleiV megalaV kai teteicismenaV ewV tou ouranou,

2

laon megan kai uyhlon to anasthma, uiouV twn Anakeim, touV opoiouV gnwrizeiV kai hkousaV, TiV dunatai na staqh emprosqen twn uiwn tou Anak;

3

Gnwrison loipon shmeron, oti KurioV o QeoV sou einai o proporeuomenoV emprosqen sou× einai pur katanaliskon× autoV qelei exoloqreusei autouV kai autoV qelei katastreyei autouV ap' emprosqen sou× kai qeleiV ekdiwxei autouV kai tacewV exoloqreusei autouV, kaqwV soi eipen o KurioV.

4

Afou KurioV o QeoV sou ekdiwxh autouV ap' emprosqen sou, mh eiphV en th kardia sou legwn, Dia thn dikaiosunhn mou me eishgagen o KurioV na klhronomhsw thn ghn tauthn× alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn ekdiwkei autouV o KurioV ap' emprosqen sou.

5

Ouci dia thn dikaiosunhn sou oude dia thn euquthta thV kardiaV sou eisercesai na klhronomhshV thn ghn autwn× alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn KurioV o QeoV sou ekdiwkei auta ap' emprosqen sou, kai dia na sterewsh ton logon, ton opoion o KurioV wmose proV touV pateraV sou, proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb.

6

Gnwrison loipon, oti KurioV o QeoV sou den soi didei thn ghn tauthn thn agaqhn na klhronomhshV authn dia thn dikaiosunhn sou× dioti eisai laoV sklhrotrachloV.

7

[] Enqumou, mh lhsmonhshV poson parwrgisaV Kurion ton Qeon sou en th erhmw af' hV hmeraV exhlqete ek ghV Aiguptou, ewsou efqasate eiV ton topon touton, pantote estasiasate kata tou Kuriou.

8

Kai en Cwrhb parwrgisate ton Kurion kai equmwqh o KurioV enantion saV dia na saV exoloqreush,

9

ote anebhn eiV to oroV dia na labw taV plakaV taV liqinaV, taV plakaV thV diaqhkhV thn opoian o KurioV ekame proV esaV. Tote emeina en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV× arton den efagon kai udwr den epion×

10

kai edwken eiV eme o KurioV taV duo liqinaV plakaV, gegrammenaV dia tou daktulou tou Qeou× kai ep' autaV hsan gegrammenoi panteV oi logoi, touV opoiouV elalhsen o KurioV proV esaV epi tou orouV ek mesou tou puroV en th hmera thV sunaxewV.

11

Kai eiV to teloV twn tessarakonta hmerwn kai tessarakonta nuktwn edwken eiV eme o KurioV taV duo liqinaV plakaV, taV plakaV thV diaqhkhV.

12

Kai eipe KurioV proV eme, Shkwqhti, kataba tacewV enteuqen× dioti o laoV sou, ton opoion exhgageV ex Aiguptou, hnomhsen× tacewV exeklinan apo thV odou, thn opoian prosetaxa eiV autouV× ekamon eiV eautouV eidwlon cuton.

13

Eipen oti o KurioV proV eme, legwn, Eidon ton laon touton kai idou, einai laoV sklhrotrachloV×

14

afeV me na exoloqreusw autouV kai na exaleiyw to onoma autwn upokatwqen tou ouranou× kai qelw se kamei eiV eqnoV dunatwteron kai megalhteron para toutouV.

15

Kai epestreya kai katebhn apo tou orouV, kai to oroV ekaieto me pur, kai ai duo plakeV thV diaqhkhV hsan eiV taV duo ceiraV mou.

16

Kai eidon kai idou, eicete amarthsei enantion Kuriou tou Qeou saV, kamnonteV eiV eautouV moscon cuton× eicete ekklinei tacewV ek thV odou, thn opoian prosetaxen eiV esaV o KurioV×

17

kai piasaV taV duo plakaV, erriya autaV apo twn duo ceirwn mou kai sunetriya autaV emprosqen twn ofqalmwn saV×

18

kai prosepeson enwpion tou Kuriou, kaqwV proteron, tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV× arton den efagon kai udwr den epion ex aitiaV paswn twn amartiwn saV, taV opoiaV hmarthsate, prattonteV ponhra enwpion tou Kuriou, wste na parorgishte auton×

19

dioti katefobhqhn dia ton qumon kai thn orghn, me thn opoian o KurioV hto qumwmenoV enantion saV dia na saV exoloqreush. All' o KurioV eishkouse mou kai tauthn thn foran.

20

Kai hto o KurioV qumwmenoV sfodra kata tou Aarwn, dia na exoloqreush auton× kai edehqhn kai uper tou Aarwn en tw kairw ekeinw.

21

Kai elabon thn amartian saV, ton moscon ton opoion ekamete, kai katekausa auton en puri kai sunetriya auton kai kateleptuna auton ewsou egeine lepton wV skonh× kai erriya thn skonhn toutou eiV ton ceimarron ton katabainonta apo tou orouV.

22

Kai en Tabera kai en Massa kai en Kibrwq-attaaba parwrgisate ton Kurion.

23

Kai ote o KurioV saV apesteilen apo KadhV-barnh, legwn, Anabhte kai klhronomhsate thn ghn, thn opoian edwka eiV esaV, tote seiV estasiasate enantion thV prostaghV Kuriou tou Qeou saV, kai den episteusate eiV auton oude eishkousate thV fwnhV autou.

24

Pantote estasiasate enantion tou Kuriou, af' hV hmeraV saV egnwrisa.

25

Kai prosepeson enwpion tou Kuriou tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV, kaqwV prosepeson proteron× dioti o KurioV eipe na saV exoloqreush.

26

Kai edehqhn tou Kuriou legwn, Kurie Qee, mh exoloqreushV ton laon sou kai thn klhronomian sou, ton opoion elutrwsaV dia thV megalwsunhV sou, ton opoion exhgageV ex Aiguptou en ceiri krataia×

27

enqumhqhti touV doulouV sou, ton Abraam, ton Isaak kai ton Iakwb× mh epibleyhV eiV thn sklhrothta tou laou toutou, mhte eiV taV asebeiaV autwn, mhte eiV taV amartiaV autwn×

28

mhpwV eipwsin oi katoikoi thV ghV, ek thV opoiaV exhgageV hmaV, Epeidh o KurioV den hdunato na eisagagh autouV eiV thn ghn, thn opoian upesceqh proV autouV, kai epeidh emisei autouV, exhgagen autouV dia na foneush autouV en th erhmw×

29

all' outoi einai laoV sou kai klhronomia sou, touV opoiouV exhgageV me thn dunamin sou thn megalhn kai me ton braciona sou ton exhplwmenon.

Deuteronomy 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: