Modern Greek Bible

Joshua 1

Joshua

Return to Index

Chapter 2

1

[] Kai apesteilen IhsouV o uioV tou Nauh ek Sitteim duo andraV na kataskopeuswsi krufiwV, legwn, Upagete, idete thn ghn kai thn Iericw. Oi de uphgon kai eishlqon eiV oikian gunaikoV pornhV, onomazomenhV Raab, kai katelusan ekei.

2

Aphggeilan de proV ton basilea thV Iericw, legonteV, Idou, hlqon entauqa thn nukta andreV ek twn uiwn Israhl, dia na kataskopeuswsi thn ghn.

3

Kai apesteilen o basileuV thV Iericw proV thn Raab, legwn, Exagage touV andraV touV eiselqontaV proV se, oitineV eishlqon eiV thn oikian sou× dioti hlqon na kataskopeuswsi pasan thn ghn.

4

Kai labousa h gunh touV duo andraV ekruyen autouV kai eipe, Nai men eishlqon proV eme oi andreV kai den exeurw poqen hsan×

5

enw de emelle na kleisqh h pulh, ote eskotasen, oi andreV exhlqon× den exeurw pou uphgon oi andreV× trexate tacewV katopin autwn, dioti qelete profqasei autouV.

6

Auth omwV eicen anabibasei autouV epi to dwma kai skepasei autouV me linokalamhn, thn opoian eicen estoibagmenhn epi tou dwmatoV.

7

Kai oi andreV etrexan katopin autwn dia thV odou thV proV ton Iordanhn, mecri twn diabasewn× kai euquV afou anecwrhsan oi treconteV katopin autwn, ekleisqh h pulh.

8

[] Kai prin ekeinoi plagiaswsin, auth anebh proV autouV epi to dwma.

9

Kai eipe proV touV andraV, Gnwrizw oti o KurioV edwken eiV esaV thn ghn× kai oti o tromoV saV epepesen ef' hmaV, kai oti panteV oi katoikoi thV ghV enekrwqhsan ek tou fobou saV×

10

epeidh hkousamen pwV o KurioV exhrane ta udata thV EruqraV qalasshV emprosqen saV, ote exhlqete ex Aiguptou× kai ti ekamete eiV touV duo basileiV twn Amorraiwn, touV peran tou Iordanou, eiV ton Shwn kai eiV ton Wg, touV opoiouV exwloqreusate×

11

kai kaqwV hkousamen, dieluqh kardia hmwn, kai den emeine pleon pnoh eiV oudena ek tou fobou saV× dioti KurioV o QeoV saV, autoV einai QeoV en tw ouranw anw kai epi thV ghV katw.

12

Kai twra, omosate moi, parakalw, eiV ton Kurion oti, kaqwV egw ekama eleoV eiV esaV, qelete kamei kai seiV eleoV eiV thn oikogeneian tou patroV mou× kai dote eiV eme shmeion pistewV,

13

oti qelete fulaxei thn zwhn eiV ton patera mou kai eiV thn mhtera mou kai eiV touV adelfouV mou kai eiV taV adelfaV mou kai panta osa ecousi, kai qelete swsei thn zwhn hmwn ek tou qanatou.

14

Kai apekriqhsan proV authn oi andreV, H zwh hmwn eiV qanaton aV paradoqh anti thV idikhV saV, an monon den fanerwshte tauthn thn upoqesin hmwn, ean hmeiV, otan o KurioV paradwsh eiV hmaV thn ghn, den deixwmen eleoV kai pistin eiV se.

15

Tote katebibasen autouV me scoinion dia thV quridoV× dioti h oikia authV hto en tw teicei thV polewV kai en tw teicei katwkei.

16

Kai eipe proV autouV, Apelqete eiV thn oreinhn, dia na mh saV sunanthswsin oi katadiwkonteV× kai krufqhte ekei treiV hmeraV, ewsou epistreywsin oi katadiwkonteV× kai epeita qelete upagei eiV thn odon saV.

17

Kai eipan proV authn oi andreV, Outw qelomen eisqai kaqaroi apo tou orkou sou toutou, ton opoion ekameV hmaV na omoswmen×

18

idou, otan hmeiV eisercwmeqa eiV thn ghn, qeleiV desei to scoinion toutou tou kokkinou nhmatoV eiV thn qurida, apo thV opoiaV katebibasaV hmaV× kai ton patera sou kai thn mhtera sou kai touV adelfouV sou kai pasan thn oikogeneian tou patroV sou, qeleiV sunaxei proV seauthn eiV thn oikian×

19

kai paV ostiV exelqh ek thV quraV thV oikiaV sou, to aima autou qelei eisqai epi thV kefalhV autou, hmeiV de qelomen eisqai kaqaroi× ostiV de menh meta sou en th oikia, to aima autou qelei eisqai epi thV kefalhV hmwn, ean tiV balh ceira ep' auton×

20

all' ean fanerwshV thn upoqesin hmwn tauthn, tote qelomen eisqai lelumenoi apo tou orkou sou, ton opoion ekameV hmaV na omoswmen.

21

Kai eipe, Kata touV logouV saV, outwV, aV geinh. Kai exapesteilen autouV, kai anecwrhsan× auth de edese to kokkinon scoinion eiV thn qurida.

22

[] Kai anecwrhsan kai hlqon eiV thn oreinhn kai emeinan ekei treiV hmeraV, ewsou epestreyan oi katadiwkonteV× kai ezhthsan autouV oi katadiwkonteV kaq' olhn thn odon, plhn den eurhkan.

23

Kai upestreyan oi duo andreV kai katebhsan ek tou orouV kai diebhsan kai hlqon proV Ihsoun ton uion tou Nauh, kai dihghqhsan proV auton panta osa sunebhsan eiV autouV.

24

Kai eipon proV ton Ihsoun, BebaiwV o KurioV paredwken eiV taV ceiraV hmwn pasan thn ghn× kai malista panteV oi katoikoi tou topou enekrwqhsan ek tou fobou hmwn.

Joshua 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: