Modern Greek Bible

Joshua 8

Joshua

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai ote hkousan panteV oi basileiV, oi enteuqen tou Iordanou, oi en th oreinh kai oi en th pedinh kai oi en pasi toiV paralioiV thV qalasshV thV megalhV, ewV katenanti tou Libanou, oi Cettaioi kai oi Amorraioi, oi Cananaioi, oi Ferezaioi, oi Euaioi kai oi Iebousaioi,

2

sunhcqhsan panteV omou, dia na polemhswsi ton Ihsoun kai ton Israhl.

3

[] Oi de katoikoi thV Gabawn hkousan o, ti ekamen o IhsouV eiV thn Iericw kai eiV thn Gai,

4

kai epraxan kai outoi meta panourgiaV, kai uphgon kai htoimasqhsan me efodia, kai elabon sakkouV palaiouV epi twn onwn autwn kai askouV oinou palaiouV kai katescismenouV kai dedemenouV,

5

kai eiV touV podaV autwn upodhmata palaia kai embalwmena, kai imatia palaia ef' eautwn× kai oloV o artoV tou efodiasmou autwn hto xhroV kai katateqrummenoV.

6

Kai hlqon proV ton Ihsoun eiV to stratopedon eiV Galgala, kai eipon proV auton kai proV touV andraV tou Israhl, Apo ghV makraV hlqomen× twra loipon kamete sunqhkhn proV hmaV.

7

Kai eipon oi andreV tou Israhl proV touV EuaiouV toutouV, SeiV katoikeite iswV en tw mesw hmwn, kai pwV qelomen kamei sunqhkhn proV esaV;

8

Oi de eipon proV ton Ihsoun, Douloi sou eimeqa. Eipe de proV autouV o IhsouV, Poioi eisqe; kai poqen ercesqe;

9

Kai eipon proV auton, Apo polu makraV ghV hlqon oi douloi sou dia to onoma Kuriou tou Qeou sou× dioti hkousamen thn fhmhn autou kai panta osa ekamen en Aiguptw,

10

kai panta osa ekamen eiV touV duo basileiV twn Amorraiwn, touV peran tou Iordanou, eiV ton Shwn basilea thV Esebwn, kai eiV ton Wg basilea thV Basan, ton en Astarwq×

11

dia touto eipon proV hmaV oi presbuteroi hmwn kai panteV oi katoikoi thV ghV hmwn, legonteV, Labete eiV eautouV efodia dia thn odon, kai upagete eiV sunanthsin autwn kai eipate proV autouV, douloi saV eimeqa× twra loipon kamete sunqhkhn proV hmaV×

12

ton arton hmwn touton zeston elabomen ek twn oikiwn hmwn, kaq' hn hmeran exhlqomen dia na elqwmen proV esaV× kai twra, idou, einai xhroV kai katateqrummenoV×

13

kai outoi oi askoi tou oinou, touV opoiouV egemisamen neouV, kai idou, einai katescismenoi× kai ta imatia hmwn tauta kai ta upodhmata hmwn epalaiwqhsan dia thn polu makran odon.

14

Kai edecqhsan touV andraV ex aitiaV twn efodiwn autwn, kai den hrwthsan ton Kurion.

15

[] Kai ekamen o IhsouV eirhnhn proV autouV kai ekame sunqhkhn proV autouV, na fulaxh thn zwhn autwn× kai oi arconteV thV sunagwghV wmosan proV autouV.

16

Kai meta treiV hmeraV, afou ekamon sunqhkhn proV autouV, hkousan oti hsan geitoneV autwn kai katwkoun metaxu autwn.

17

Kai shkwqenteV oi uioi Israhl uphgon eiV taV poleiV autwn thn trithn hmeran× ai de poleiV autwn hsan Gabawn kai Cefeira kai Bhrwq kai Kiriaq-iareim.

18

Kai den epataxan autouV oi uioi Israhl, dioti oi arconteV thV sunagwghV eicon omosei proV autouV ton Kurion ton Qeon tou Israhl. Kai egogguze pasa h sunagwgh kata twn arcontwn.

19

PanteV omwV oi arconteV eipon proV pasan thn sunagwghn, HmeiV wmosamen proV autouV ton Kurion ton Qeon tou Israhl× twra loipon den dunameqa na eggiswmen autouV×

20

touto qelomen kamei eiV autouV× qelomen fulaxei thn zwhn autwn, dia na mh hnai orgh Qeou ef' hmaV, dia ton orkon ton opoion wmosamen proV autouV.

21

Kai oi arconteV eipon proV autouV, AV zwsi× plhn aV hnai xulokopoi kai udroforoi eiV pasan sunagwghn× kaqwV oi arconteV upesceqhsan proV autouV.

22

[] Kai sunekalesen autouV o IhsouV kai eipe proV autouV, legwn, Dia ti hpathsate hmaV legonteV, polu makran eimeqa apo saV, enw seiV katoikeite metaxu hmwn;

23

twra loipon epikataratoi eisqe, kai den qelei leiyei apo saV douloV kai xulokopoV kai udroforoV eiV ton oikon tou Qeou mou.

24

Kai apekriqhsan proV ton Ihsoun legonteV, Epeidh oi douloi sou emaqon meta plhroforiaV osa KurioV o QeoV sou dietaxen eiV ton doulon autou Mwushn, na dwsh eiV esaV pasan thn ghn kai na exoloqreush emprosqen saV pantaV touV katoikouV thV ghV, dia touto efobhqhmen apo saV sfodra dia thn zwhn hmwn kai ekamomen to pragma touto×

25

kai twra, idou, eiV taV ceiraV sou eimeqa× o, ti soi fanh kalon kai areston na kamhV eiV hmaV, kame.

26

Kai ekamen outwV eiV autouV, kai hleuqerwsen autouV ek thV ceiroV twn uiwn Israhl, kai den efoneusan autouV.

27

Kai thn hmeran ekeinhn ekamen autouV o IhsouV xulokopouV kai udroforouV mecri toude, eiV thn sunagwghn kai eiV to qusiasthrion tou Kuriou, eiV ton topon ontina eklexh.

Joshua 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: