Modern Greek Bible

Judges 20

Judges

Return to Index

Chapter 21

1

[] Kai oi andreV Israhl eicon omosei en Mispa, legonteV, oudeiV ex hmwn qelei dwsei thn qugatera autou eiV ton Beniamin dia gunaika.

2

Kai hlqen o laoV eiV Baiqhl, kai ekaqisan ekei ewV esperaV enwpion tou Qeou, kai uywsan thn fwnhn autwn kai eklausan klauqmon megan×

3

kai eipon, Diati, Kurie Qee tou Israhl, egeine touto en tw Israhl, na apokoph shmeron apo tou Israhl mia fulh;

4

Kai thn epaurion eshkwqh o laoV to prwi, kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai proseferen olokautwmata kai qusiaV eirhnikaV.

5

Kai eipon oi uioi Israhl, TiV einai metaxu paswn twn fulwn tou Israhl, ostiV den anebh eiV thn sunaxin proV ton Kurion; Dioti eicon kamei megan orkon kat' ekeinon ostiV den hqelen anabh proV ton Kurion eiV Mispa, legonteV, ExapantoV qelei qanatwqh.

6

Kai metenohsan oi uioi Israhl peri Beniamin tou adelfou autwn kai eipon, Shmeron apekoph mia fulh apo tou Israhl×

7

ti qelomen kamei dia gunaikaV eiV touV apomeinantaV, afou wmosamen proV ton Kurion na mh dwswmen eiV autouV dia gunaikaV ek twn qugaterwn hmwn;

8

Kai eipon, PoioV tiV einai ek twn fulwn Israhl, ostiV den anebh eiV Mispa proV ton Kurion; Kai idou, den eicen elqei oudeiV eiV to stratopedon apo IabeiV-galaad eiV thn sunaxin.

9

Dioti egeinen exetasiV tou laou, kai idou, den hto ekei oudeiV ek twn katoikwn thV IabeiV-galaad.

10

Kai apesteilen ekei h sunagwgh dwdeka ciliadaV andrwn ek twn pleon dunatwn kai prosetaxen autouV, legousa, Upagete kai pataxate touV katoikouV thV IabeiV-galaad en stomati macairaV, kai taV gunaikaV kai ta paidia×

11

kai touto einai to pragma, to opoion qelete kamei× pan arsenikon kai pasan gunaika gnwrisasan koithn arsenikou qelete exoloqreusei.

12

Kai eurhkan metaxu twn katoikwn thV IabeiV-galaad tetrakosiaV neaV parqenouV, aitineV den eicon gnwrisei andra en koith arsenikou× kai eferan autaV proV to stratopedon eiV Shlw, htiV einai en gh Canaan.

13

Kai apesteile pasa h sunagwgh, kai elalhsan proV touV uiouV Beniamin, touV en th petra Rimmwn, kai ekalesan autouV eiV eirhnhn.

14

Kai epestreyen o Beniamin kat' ekeinon ton kairon× kai edwkan eiV autouV taV gunaikaV, taV opoiaV eicon afhsei zwsaV ek twn gunaikwn thV IabeiV-galaad× plhn den exhrkesan eiV autouV.

15

Kai metenohsen o laoV peri Beniamin, dioti o KurioV ekame calasmon en taiV fulaiV Israhl.

16

[] Tote eipon oi presbuteroi thV sunagwghV, Ti qelomen kamei dia gunaikaV eiV touV loipouV; epeidh ai gunaikeV hfanisqhsan ek tou Beniamin.

17

Kai eipon, Prepei na menh h klhronomia eiV touV swqentaV ek tou Beniamin, dia na mh exaleifqh mia fulh ek tou Israhl×

18

plhn hmeiV den dunameqa na dwswmen eiV autouV gunaikaV ek twn qugaterwn hmwn× dioti oi uioi Israhl wmosan, legonteV, EpikataratoV, ostiV dwsh gunaika eiV ton Beniamin.

19

Tote eipon, Idou, kat' etoV ginetai eorth tou Kuriou en Shlw, htiV einai proV borran thV Baiqhl, proV anatolaV thV odou htiV anabainei apo Baiqhl eiV Sucem kai proV noton thV Lebwna.

20

Prosetaxan loipon eiV touV uiouV tou Beniamin, legonteV, Upagete kai enedreusate eiV taV ampelouV×

21

kai parathrhsate, kai idou, ean ai qugatereV thV Shlw exelqwsi na coreuswsin eiV touV corouV, tote exelqete ek twn ampelwn kai arpasate eiV eautouV ekastoV thn gunaika autou ek twn qugaterwn thV Shlw, kai upagete eiV thn ghn tou Beniamin×

22

kai otan oi patereV autwn h oi adelfoi autwn elqwsin proV hmaV dia na paraponeqwsin, hmeiV qelomen eipei proV autouV, Kamete eiV autouV eleoV dia hmaV, epeidh den sunelabomen en tw polemw gunaika di' ekaston× seiV de mh didonteV eiV autouV kata ton kairon touton, hqelete eisqai enocoi.

23

Kai ekamon outwV oi uioi Beniamin, kai elabon gunaikaV kata ton ariqmon autwn ex ekeinwn aitineV ecoreuon, arpasanteV autaV× kai anecwrhsan kai upestreyan eiV thn klhronomian autwn, kai ektisan taV poleiV kai katwkhsan en autaiV.

24

Kai anecwrhsan ekeiqen kat' ekeinon ton kairon oi uioi Israhl, ekastoV eiV thn fulhn autou kai eiV thn suggeneian autou× kai exhlqon ekeiqen, ekastoV eiV thn klhronomian autou.

25

Kat' ekeinaV taV hmeraV den hto basileuV en tw Israhl× ekastoV epratte to areston eiV touV ofqalmouV autou.

Ruth 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: