Modern Greek Bible

Ruth 1

Ruth

Return to Index

Chapter 2

1

[] Eice de h Naomi suggenh tina tou androV authV, anqrwpon dunaton en iscui, ek thV suggeneiaV tou Elimelec× kai to onoma autou Booz.

2

Kai eipen h Rouq h MwabitiV proV thn Naomi, AV upagw, parakalw, eiV ton agron dia na sunaxw astacua katopin outinoV eurw carin eiV touV ofqalmouV× kai eipe proV authn, Upage, qugathr mou.

3

Kai uphge kai elqousa estacuologei en tw agrw katopin twn qeristwn× kai etucen en merei tou agrou tou Booz, ostiV hto ek thV suggeneiaV tou Elimelec.

4

[] Kai idou, o Booz hlqen ek Bhqleem kai eipe proV touV qeristaV, KurioV meq' umwn. Kai apekriqhsan proV auton, KurioV na se euloghsh.

5

Tote eipen o Booz proV ton uphrethn autou, ton epistathn twn qeristwn, TinoV einai h nea auth;

6

Kai o uphrethV o epistathV twn qeristwn apekriqh kai eipen, einai h nea h MwabitiV, h epistreyasa meta thV Naomi ek ghV Mwab×

7

kai eipen, AV stacuologhsw, parakalw, kai aV sunaxw ti metaxu twn dematiwn katopin twn qeristwn× kai hlqe kai estaqh apo prwiaV ewV tauthV thV wraV× oligon monon anepauqh en th oikia.

8

Kai eipen o Booz proV thn Rouq, Den akoueiV, qugathr mou; mh upaghV na stacuologhshV en allw agrw, mhde na anacwrhshV enteuqen, alla mene entauqa meta twn korasiwn mou×

9

aV hnai oi ofqalmoi sou epi ton agron opou qerizousi, kai upage katopin autwn× den prosetaxa egw eiV touV neouV na mh se eggiswsi; kai otan diyhshV upage eiV ta aggeia kai pine apo o, ti antlhswsin oi neoi.

10

H de epese kata proswpon kai prosekunhsen ewV edafouV kai eipe proV auton, PwV egw eurhka carin eiV touV ofqalmouV sou, wste na labhV pronoian peri emou, enw eimai xenh;

11

Kai o Booz apekriqh kai eipe proV authn, Anhggelqhsan proV eme akribwV panta osa ekameV eiV thn penqeran sou meta ton qanaton tou androV sou× kai oti afhkaV ton patera sou kai thn mhtera sou kai thn ghn thV gennhsewV sou, kai hlqeV proV laon, ton opoion den egnwrizeV proteron×

12

o KurioV na antameiyh to ergon sou, kai o misqoV sou na hnai plhrhV para Kuriou tou Qeou tou Israhl, upo taV pterugaV tou opoiou hlqeV na skepasqhV.

13

H de eipen, AV eurw carin eiV touV ofqalmouV sou, kurie mou× epeidh me parhgorhsaV kai epeidh elalhsaV eumenwV proV thn doulhn sou, an kai egw den eimai oude wV mia twn qerapainidwn sou.

14

Kai eipe proV authn o Booz thn wran tou faghtou, Elqe kai fage ek tou artou kai brexon to ywmion sou eiV to oxoV. Kai auth ekaqisen eiV ta plagia twn qeristwn× ekeinoV de edwken eiV authn siton pefruganismenon, kai efage kai ecortasqh kai eperisseuse.

15

Kai eshkwqh na stacuologhsh, kai prosetaxen o Booz eiV touV neouV autou, legwn, Kai metaxu twn dematiwn aV stacuologh, kai mh epiplhttete authn×

16

kai malista afinete na pipth ti apo twn ceirobolwn dia authn kai afinete na sullegh kai mh elegcete authn.

17

[] Kai estacuologhsen en tw agrw ewV esperaV kai ekopanisen oson estacuologhse× kai hto ewV en efa kriqhV.

18

Kai eshkwsen auto kai eishlqen eiV thn polin× kai eiden h penqera authV oson estacuologhse× kai ekbalousa h Rouq, edwken eiV authn o, ti eice perisseusei afou ecortasqh.

19

Kai eipe proV authn h penqera authV, Pou estacuologhsaV shmeron; kai pou edouleusaV; euloghmenoV na hnai ekeinoV ostiV elabe pronoian peri sou. Kai ekeinh efanerwse proV thn penqeran authV eiV tinoV agron edouleuse kai eipe, to onoma tou anqrwpou, eiV ton opoion edouleusa shmeron, einai Booz.

20

Kai eipen h Naomi proV thn numfhn authV, EuloghmenoV para Kuriou ekeinoV ostiV den afhke to eleoV autou proV touV zwntaV kai proV touV teqnewtaV. Kai eipe proV authn h Naomi, SuggenhV hmwn einai o anqrwpoV outoV ek twn plhsion suggenwn hmwn.

21

Kai eipen h Rouq h MwabitiV, AutoV me eipe proseti, Su qeleiV menei meta twn anqrwpwn mou, ewsou teleiwswsin olon ton qerismon mou.

22

Kai eipen h Naomi proV thn Rouq thn numfhn authV, Einai kalon, qugathr mou, na ekbainhV meta twn korasiwn autou, kai na mh se apanthswsin en allw agrw.

23

Kai prosekollhqh eiV ta korasia tou Booz dia na stacuologh, ewsou teleiwsh o qerismoV twn kriqwn kai o qerismoV tou sitou× kai ekaqhto meta thV penqeraV authV.

Ruth 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: