Modern Greek Bible

1 Samuel 2

1 Samuel

Return to Index

Chapter 3

1

[] Kai to paidion o Samouhl uphretei ton Kurion emprosqen tou Hlei. O logoV de tou Kuriou hto spanioV kat' ekeinaV taV hmeraV× orasiV den efaineto.

2

Kat' ekeinon de ton kairon, ote o Hlei ekoiteto en tw topw autou, kai oi ofqalmoi autou hsan hmaurwmenoi, wste den hdunato na bleph,

3

o de Samouhl ekoiteto en tw naw tou Kuriou, opou hto h kibwtoV tou Qeou, prin o lucnoV tou Qeou sbesqh,

4

ekalesen o KurioV ton Samouhl× o de apekriqh, Idou, egw.

5

Kai etrexe proV ton Hlei kai eipen, Idou, egw× dioti me ekalesaV. O de eipe, Den se ekalesa× epistreyon na koimhqhV. Kai uphge na koimhqh.

6

O de KurioV ekalese palin ek deuterou, Samouhl. Kai eshkwqh o Samouhl kai uphge proV ton Hlei kai eipen, Idou, egw× dioti me ekalesaV. O de apekriqh, Den se ekalesa, teknon mou× epistreyon na koimhqhV.

7

Kai Samouhl den egnwrizen eti ton Kurion, kai o logoV tou Kuriou den eicen eti apokalufqh eiV auton.

8

Kai ekalesen o KurioV ton Samouhl palin ek tritou. Kai eshkwqh kai uphge proV ton Hlei kai eipen, Idou, egw× dioti me ekalesaV. Kai enohsen o Hlei oti o KurioV ekalese to paidion.

9

Kai eipen o Hlei proV ton Samouhl, Upage na koimhqhV× kai ean se kraxh, qeleiV eipei, Lalhson, Kurie× dioti o douloV sou akouei. Kai o Samouhl uphge kai ekoimhqh en tw topw autou.

10

Kai hlqen o KurioV kai staqeiV ekalese kaqwV to proteron, Samouhl, Samouhl. Tote o Samouhl apekriqh, Lalhson, dioti o douloV sou akouei.

11

[] Kai eipen o KurioV proV ton Samouhl, Idou, egw qelw kamei eiV ton Israhl pragma, wste pantoV akouontoV auto qelousin hchsei amfotera ta wta×

12

en ekeinh th hmera qelw ektelesei enantion tou Hlei panta osa elalhsa peri tou oikou autou× qelw arcisei kai qelw epitelesei,

13

dioti anhggeila proV auton, oti egw qelw krinei ton oikon autou ewV aiwnoV dia thn anomian× epeidh gnwrisaV oti oi uioi autou eferon kataran ef' eautouV, den sunesteilen autouV×

14

kai dia touto wmosa enantion tou oikou tou Hlei, oti h anomia twn uiwn tou Hlei den qelei kaqarisqh eiV ton aiwna dia qusiaV oude dia prosforaV.

15

Kai ekoimhqh o Samouhl ewV prwiaV× epeita hnoixe taV quraV tou oikou tou Kuriou. Kai efobeito o Samouhl na anaggeilh thn orasin proV ton Hlei.

16

Ekalese de o Hlei ton Samouhl kai eipe, Samouhl, teknon mou. O de apekriqh, Idou, egw.

17

Kai eipe, PoioV einai o logoV, o lalhqeiV proV se; mh kruyhV auton, parakalw, ap' emou× outw na kamh eiV se o QeoV kai outw na prosqesh, ean kruyhV ap' emou tina ek pantwn twn logwn twn lalhqentwn proV se.

18

Kai anhggeile proV auton o Samouhl pantaV touV logouV, kai den ekruyen ap' autou oudena. Kai eipen o Hlei, AutoV einai KurioV× aV kamh to areston eiV touV ofqalmouV autou.

19

[] Kai emegalonen o Samouhl× kai o KurioV hto met' autou kai den afine na pipth oudeiV ek twn logwn autou eiV thn ghn.

20

Kai paV o Israhl, apo Dan ewV Bhr-sabee, egnwrisen oti o Samouhl hto diwrismenoV eiV to na hnai profhthV tou Kuriou.

21

Kai exhkolouqhsen o KurioV na faneronhtai en Shlw× dioti apekalupteto o KurioV proV ton Samouhl en Shlw dia tou logou tou Kuriou.

1 Samuel 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: