Modern Greek Bible

1 Samuel 4

1 Samuel

Return to Index

Chapter 5

1

[] Oi de Filistaioi elabon thn kibwton tou Qeou kai eferan authn apo Eben-ezer eiV Azwton.

2

Kai elabon oi Filistaioi thn kibwton tou Qeou kai eferan authn eiV ton oikon tou Dagwn, kai eqesan authn plhsion tou Dagwn.

3

Kai ote oi Azwtioi eshkwqhsan enwriV thn epaurion, idou, o Dagwn pesmenoV kata proswpon autou epi thV ghV enwpion thV kibwtou tou Kuriou. Kai labonteV ton Dagwn, katesthsan auton eiV ton topon autou.

4

Kai thn epaurion ote eshkwqhsan enwriV to prwi, idou, o Dagwn pesmenoV kata proswpon autou epi thV ghV enwpion thV kibwtou tou Kuriou× kai h kefalh tou Dagwn kai ai duo palamai twn ceirwn autou apokekommenai epi tou katwfliou× monon o kormoV tou Dagwn enapemeinen eiV auton.

5

Dia touto en th Azwtw oi iereiV tou Dagwn, kai paV o eisercomenoV eiV ton oikon tou Dagwn, den patousin eiV to katwflion tou Dagwn ewV thV hmeraV tauthV.

6

[] Kai epebarunqh h ceir tou Kuriou epi touV AzwtiouV, kai exwloqreusen autouV kai epataxen autouV me aimorroidaV, thn Azwton kai ta oria authV.

7

Kai ote eidon oi andreV thV Azwtou oti egeinen outwV, eipon, H kibwtoV tou Qeou tou Israhl den qelei katoikei meq' hmwn× dioti h ceir autou esklhrunqh ef' hmaV kai epi ton Dagwn ton qeon hmwn.

8

Oqen aposteilanteV esunaxan proV eautouV pantaV touV satrapaV twn Filistaiwn kai eipon, Ti qelomen kamei eiV thn kibwton tou Qeou tou Israhl; oi de eipon, H kibwtoV tou Qeou tou Israhl aV metakomisqh eiV Gaq. Kai metekomisan thn kibwton tou Qeou tou Israhl.

9

Afou de metekomisan authn, h ceir tou Kuriou hto enantion thV polewV me oleqron megan sfodra× kai epataxe touV andraV thV polewV, apo mikrou ewV megalou, kai exefuhsan eiV autouV aimorroideV.

10

Dia touto apesteilan thn kibwton tou Qeou eiV Akkarwn. Kai wV hlqen h kibwtoV tou Qeou eiV Akkarwn, oi Akkarwnitai ebohsan, legonteV, Eferan thn kibwton tou Qeou tou Israhl eiV hmaV, dia na qanatwsh hmaV kai ton laon hmwn.

11

Kai aposteilanteV esunaxan pantaV touV satrapaV twn Filistaiwn kai eipon, Apopemyate thn kibwton tou Qeou tou Israhl, kai aV epistreyh eiV ton topon authV, dia na mh qanatwsh hmaV kai ton laon hmwn× dioti hto tromoV qanatou ef' olhn thn polin× h ceir tou Qeou hto ekei bareia sfora.

12

Kai oi andreV osoi den apeqanon, ektuphqhsan apo aimorroidaV× kai h kraugh thV polewV anebh eiV ton ouranon.

1 Samuel 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: