Modern Greek Bible

1 Samuel 7

1 Samuel

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai ote eghrasen o Samouhl, katesthse touV uiouV autou kritaV epi ton Israhl.

2

Hto de to onoma tou prwtotokou uiou autou Iwhl kai to onoma tou deuterou autou Abia× outoi hsan kritai en Bhr-sabee.

3

Plhn den periepathsan oi uioi autou eiV taV odouV autou, all' exeklinan opisw tou kerdouV kai edwrodokounto kai diestrefon thn krisin.

4

[] Oqen sunhqroisqhsan panteV oi presbuteroi tou Israhl kai hlqon proV ton Samouhl eiV Rama,

5

kai eipon proV auton, Idou, su eghrasaV, kai oi uioi sou den peripatousin eiV taV odouV sou× katasthson loipon eiV hmaV basilea dia na krinh hmaV, kaqwV ecousi panta ta eqnh.

6

To pragma omwV den hresen eiV ton Samouhl, oti eipon, DoV eiV hmaV basilea dia na krinh hmaV. Kai edehqh o Samouhl proV ton Kurion.

7

Kai eipen o KurioV proV ton Samouhl, Akouson thV fwnhV tou laou, kata panta osa legousi proV se× dioti den apebalon se, all' eme apebalon apo tou na basileuw ep' autouV×

8

kata panta ta erga ta opoia epraxan, af' hV hmeraV anebibasa autouV ex Aiguptou ewV thV hmeraV tauthV, egkataliponteV me kai latreusanteV allouV qeouV, outw kamnousi kai proV se×

9

twra loipon akouson thV fwnhV autwn× plhn diamarturhqhti parrhsia proV autouV kai deixon eiV autouV ton tropon tou basilewV, ostiV qelei basileusei ep' autouV.

10

Kai elalhsen o Samouhl pantaV touV logouV tou Kuriou proV ton laon, ton zhtounta par' autou basilea×

11

kai eipen, OutoV qelei eisqai o tropoV tou basilewV, ostiV qelei basileusei ef' umaV× touV uiouV umwn qelei lambanei kai diorizei eiV eauton, dia taV amaxaV autou kai dia ippeiV autou kai dia na protrecwsi twn amaxwn autou.

12

Kai qelei diorizei eiV eauton ciliarcouV kai penthkontarcouV× kai eiV to na ergazwntai thn ghn autou kai na qerizwsi ton qerismon autou, kai na kataskeuazwsi ta polemika autou skeuh kai thn skeuhn twn amaxwn autou.

13

Kai taV qugateraV saV qelei lambanei dia mureyouV kai mageirissaV kai artopoiouV×

14

kai touV agrouV saV kai touV ampelwnaV saV kai touV elaiwnaV saV touV kalhterouV qelei labei kai dwsei eiV touV doulouV autou.

15

Kai to dekaton twn spartwn saV kai twn ampelwnwn saV qelei lambanei kai didei eiV touV eunoucouV autou kai eiV touV doulouV autou.

16

Kai touV doulouV saV kai taV doulaV saV kai touV kalhterouV neouV saV kai touV onouV saV qelei lambanei kai diorizei eiV taV ergasiaV autou.

17

Ta poimnia saV qelei dekatizei× kai seiV qelete eisqai douloi autou.

18

Kai qelete boa en ekeinh th hmera eneka tou basilewV saV, ton opoion seiV eklexate eiV eautouV× all' o KurioV den qelei saV epakousei en ekeinh th hmera.

19

O laoV omwV den hqelhse na upakoush eiV thn fwnhn tou Samouhl× kai eipon, Ouci× alla basileuV qelei eisqai ef' hmaV×

20

dia na hmeqa kai hmeiV wV panta ta eqnh× kai na krinh hmaV o basileuV hmwn kai na exerchtai emprosqen hmwn kai na machtai taV macaV hmwn.

21

Kai hkousen o Samouhl pantaV touV logouV tou laou kai aneferen autouV eiV ta wta tou Kuriou.

22

Kai eipen o KurioV proV ton Samouhl, Akouson thV fwnhV autwn kai katasthson ep' autouV basilea. Kai eipen o Samouhl proV touV andraV tou Israhl, Upagete ekastoV eiV thn polin autou.

1 Samuel 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: