Modern Greek Bible

1 Samuel 14

1 Samuel

Return to Index

Chapter 15

1

[] Eipe de Samouhl proV ton Saoul, Eme apesteilen o KurioV na se crisw basilea epi ton laon autou, epi ton Israhl× twra loipon akouson thV fwnhV twn logwn tou Kuriou.

2

Outw legei o KurioV twn dunamewn× Qelw ekdikhsei osa ekamen o Amalhk eiV ton Israhl, oti antestaqh eiV auton en th odw, ote anebainen ex Aiguptou×

3

upage twra kai pataxon ton Amalhk, kai exoloqreuson pan o, ti ecei kai mh feisqhV autouV× alla qanatwson kai andra kai gunaika kai paidion kai qhlazon kai boun kai probaton kai kamhlon kai onon.

4

Kai o Saoul ekalese ton laon kai aphriqmhsen autouV en Telaim, diakosiaV ciliadaV pezwn kai deka ciliadaV andrwn Iouda.

5

Kai hlqen o Saoul ewV thV polewV tou Amalhk kai enedreusen en th faraggi.

6

Kai eipen o Saoul proV touV KenaiouV, Upagete, anacwrhsate, katabhte ek mesou twn Amalhkitwn, dia na mh saV sumperilabw met' autwn× dioti seiV edeixate eleoV eiV pantaV touV uiouV Israhl, ote anebainon ex Aiguptou. Kai anecwrhsan oi Kenaioi ek mesou twn Amalhkitwn.

7

Kai epataxen o Saoul touV AmalhkitaV apo Abila ewV thV eisodou Sour, thV kata proswpon Aiguptou.

8

Kai sunelaben Agag ton basilea twn Amalhkitwn zwnta, panta de ton laon exwloqreusen en stomati macairaV.

9

Plhn efeisqh o Saoul kai o laoV ton Agag kai ta kalhtera twn probatwn kai twn bown kai twn deutereuontwn kai twn arniwn kai pantoV agaqou, kai den hqelon na exoloqreuswsin auta× alla pan to euteleV kai exoudenwmenon, ekeino exwloqreusan.

10

[] Tote egeine logoV Kuriou proV ton Samouhl, legwn,

11

Metemelhqhn oti ekama ton Saoul basilea× dioti estrafh apo opisqen mou kai touV logouV mou den exetelese. Kai touto eluphse ton Samouhl, kai ebohse proV ton Kurion di' olhV thV nuktoV.

12

Kai ote exhgerqh o Samouhl enwriV dia na upagh eiV sunanthsin tou Saoul to prwi, anhggeilan proV ton Samouhl, legonteV, O Saoul hlqen eiV ton Karmhlon, kai idou, anhgeiren eiV eauton tropaion× epeita estrafh kai dieperase kai katebh eiV Galgala.

13

Kai uphgen o Samouhl proV ton Saoul× kai eipen o Saoul proV auton, EuloghmenoV na hsai para tou Kuriou× exetelesa ton logon tou Kuriou.

14

Eipe de o Samouhl, Kai tiV h fwnh auth twn probatwn eiV ta wta mou, kai h fwnh twn bown, thn opoian akouw;

15

Kai eipen o Saoul, Ek twn Amalhkitwn eferan auta× dioti o laoV efeisqh ta kalhtera twn probatwn kai twn bown, dia na qusiash eiV Kurion ton Qeon sou× ta de loipa exwloqreusamen.

16

Tote eipen o Samouhl proV ton Saoul, AfeV, kai qelw apaggeilei proV se ti elalhsen o KurioV eiV eme thn nukta. O de eipe proV auton, Lege.

17

Kai eipen o Samouhl, Enw su hso mikroV emprosqen twn ofqalmwn sou, den egeineV h kefalh twn fulwn tou Israhl, kai se ecrisen o KurioV basilea epi ton Israhl;

18

kai se esteilen o KurioV eiV thn odon kai eipen, Upage kai exoloqreuson touV amartanontaV eiV eme, touV AmalhkitaV, kai polemhson enantion autwn ewsou exafanishV autouV×

19

dia ti loipon den uphkousaV thV fwnhV tou Kuriou, all' wrmhsaV epi ta lafura kai epraxaV to kakon enwpion tou Kuriou;

20

Kai eipen o Saoul proV ton Samouhl, Nai, uphkousa thV fwnhV tou Kuriou kai uphga eiV thn odon eiV thn opoian o KurioV me apesteile kai efera ton Agag ton basilea tou Amalhk, touV de AmalhkitaV exwloqreusa×

21

o laoV omwV elaben ek twn lafurwn probata kai boaV, ta kalhtera apo twn aphgoreumenwn, dia na qusiash eiV Kurion ton Qeon sou en GalgaloiV.

22

Kai eipen o Samouhl, MhpwV o KurioV aresketai eiV ta olokautwmata kai eiV taV qusiaV, kaqwV eiV to na upakouwmen thV fwnhV tou Kuriou; idou, h upotagh einai kalhtera para thn qusian× h upakoh, para to pacoV twn kriwn×

23

dioti h apeiqeia einai kaqwV to amarthma thV mageiaV× kai to peisma, kaqwV h asebeia kai eidwlolatreia× epeidh su aperriyaV ton logon tou Kuriou, dia touto kai autoV aperriye se apo tou na hsai basileuV.

24

[] Kai eipen o Saoul proV ton Samouhl, Hmarthsa× dioti parebhn to prostagma tou Kuriou kai touV logouV sou, fobhqeiV ton laon kai upakousaV eiV thn fwnhn autwn×

25

twra loipon sugcwrhson, parakalw, to amarthma mou kai epistreyon met' emou, dia na proskunhsw ton Kurion.

26

O de Samouhl eipe proV ton Saoul, Den qelw epistreyei meta sou× dioti aperriyaV ton logon tou Kuriou, kai o KurioV aperriye se apo tou na hsai basileuV epi ton Israhl.

27

Kai kaqwV estrafh o Samouhl dia na anacwrhsh, ekeinoV epiasen auton apo tou kraspedou tou imatiou autou× kai exescisqh.

28

Kai eipe proV auton o Samouhl, Exescisen h KurioV thn basileian tou Israhl apo sou shmeron kai edwken authn eiV ton plhsion sou, ton kalhteron sou×

29

oude qelei yeusqh o IscuroV tou Israhl oude metamelhqh× dioti outoV den einai anqrwpoV, wste na metamelhqh.

30

O de eipen, Hmarthsa× alla timhson me twra, parakalw, emprosqen twn presbuterwn tou laou mou kai emprosqen tou Israhl, kai epistreyon met' emou, dia na proskunhsw Kurion ton Qeon sou.

31

Kai epestreyen o Samouhl katopin tou Saoul kai prosekunhsen o Saoul ton Kurion.

32

[] Tote eipen o Samouhl, Ferete moi entauqa Agag ton basilea twn Amalhkitwn. Kai hlqe proV auton o Agag carientwV× dioti elegen o Agag, BebaiwV h pikria tou qanatou eperasen.

33

O de Samouhl eipe, KaqwV hteknwse gunaikaV h romfaia sou, outw qelei ateknwqh metaxu twn gunaikwn h mhthr sou. Kai katekoyen o Samouhl ton Agag enwpion tou Kuriou en GalgaloiV.

34

Tote anecwrhsen o Samouhl eiV Rama× o de Saoul anebh eiV ton oikon autou, eiV Gabaa Saoul.

35

O de Samouhl den eide pleon ton Saoul ewV thV hmeraV tou qanatou autou× epenqhsen omwV o Samouhl dia ton Saoul. Kai o KurioV metemelhqh oti ekame ton Saoul basilea epi ton Israhl.

1 Samuel 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: