Modern Greek Bible

2 Samuel 12

2 Samuel

Return to Index

Chapter 13

1

[] Meta de tauta Abessalwm o uioV tou Dabid eicen adelfhn wraian, onomati Qamar, kai hgaphsen authn Amnwn o uioV tou Dabid.

2

Kai epasce toson o Amnwn, wste hrrwsthse dia thn adelfhn autou Qamar× dioti hto parqenoV, kai efaineto eiV ton Amnwn duskolwtaton na praxh ti eiV authn.

3

eice de o Amnwn filon, onomazomenon Iwnadab, uion tou Samaa, adelfou tou Dabid× hto de o Iwnadab anqrwpoV panourgoV sfodra.

4

Kai eipe proV auton, Dia ti su, uie tou basilewV, adunateiV toson apo hmeraV eiV hmeran; den qeleiV fanerwsei touto proV eme; Kai eipe proV auton o Amnwn, Agapw Qamar, thn adelfhn Abessalwm tou adelfou mou.

5

Kai o Iwnadab eipe proV auton, Plagiason epi thV klinhV sou kai prospoihqhti ton arrwston× kai otan o pathr sou elqh na se idh, eipe proV auton, AV elqh, parakalw, Qamar h adelfh mou, kai aV moi dwsh na fagw, kai aV etoimash emprosqen mou to faghton, dia na idw kai na fagw ek thV ceiroV authV.

6

Kai eplagiasen o Amnwn kai prosepoihqh ton arrwston× kai ote hlqen o basileuV na idh auton, eipen o Amnwn proV ton basilea, AV elqh, parakalw, Qamar h adelfh mou, kai aV kamh emprosqen mou duo kolluria, dia na fagw ek thV ceiroV authV.

7

Kai apesteilen o Dabid eiV ton oikon proV thn Qamar, legwn, Upage twra eiV ton oikon tou adelfou sou Amnwn, kai etoimason eiV auton faghton.

8

Kai uphgen h Qamar eiV ton oikon tou adelfou authV Amnwn, ostiV hto plagiasmenoV× kai elabe to aleuron kai ezumwse kai ekame kolluria emprosqen autou kai eyhse ta kolluria.

9

Epeita elabe to thganion kai ekenwsen auta emprosqen autou× plhn den hqelhse na fagh. Kai eipen o Amnwn, Ekbalete panta anqrwpon ap' emprosqen mou. Kai exhlqon ap' autou panteV.

10

Kai eipen o Amnwn proV thn Qamar, Fere to faghton eiV ton koitwna, dia na fagw ek thV ceiroV sou. Kai h Qamar elabe ta kolluria, ta opoia ekame, kai eferen eiV ton koitwna proV Amnwn ton adelfon authV.

11

Kai ote prosefere proV auton dia na fagh, epiasen authn kai eipe proV authn, Elqe, koimhqhti met' emou, adelfh mou.

12

H de eipe proV auton, Mh, adelfe mou, mh me tapeinwshV× dioti den prepei toiouton pragma na geinh en tw Israhl× mh kamhV thn afrosunhn tauthn×

13

kai egw pwV qelw apaleiyei to oneidoV mou; alla kai su qeleiV eisqai wV eiV ek twn afronwn en tw Israhl× twra loipon, parakalw, lalhson proV ton basilea× dioti den qelei me arnhqh eiV se.

14

Den hqelhsen omwV na eisakoush thV fwnhV authV× all' uperiscusaV ekeinhV, ebiasen authn kai ekoimhqh met' authV.

15

Tote o Amnwn emishsen authn misoV mega sfodra× wste to misoV, me to opoion emishsen authn, hto megalhteron para thn agaphn, me thn opoian hgaphsen authn. Kai eipe proV authn o Amnwn, Shkwqhti, upage.

16

H de eipe proV auton, Den einai aitia× to kakon touto, to na mh apobalhV, einai megalhteron tou allou, to opoion epraxaV eiV eme. Den hqelhsen omwV na eisakoush authV.

17

Kai ekraxe ton neon autou ton uphretounta auton kai eipen, Ekbale twra tauthn ap' emou exw, kai moclwson thn quran katopin authV.

18

Hto de endedumenh citwna poikilocroun× dioti ai qugatereV tou basilewV, ai parqenoi, toiauta ependumata eneduonto. Kai exebalen authn exw o uphrethV autou kai emoclwse thn quran katopin authV.

19

Labousa de h Qamar stakthn epi thV kefalhV authV, kai diascisasa ton ef' authV citwna ton poikilocroun, kai balousa taV ceiraV authV epi thV kefalhV authV, aphrceto, poreuomenh kai krazousa.

20

Kai eipe proV authn Abessalwm o adelfoV authV, MhpwV Amnwn o adelfoV sou eureqh meta sou; plhn twra siwphson, adelfh mou× adelfoV sou einai mh kataqlibe thn kardian sou dia to pragma touto. H Qamar loipon ekaqhto chreuousa en tw oikw tou adelfou authV Abessalwm.

21

[] AkousaV de o basileuV Dabid panta tauta ta pragmata, equmwqh sfodra.

22

O de Abessalwm den elalhse meta tou Amnwn oute kalon oute kakon× dioti emisei o Abessalwm ton Amnwn, epeidh etapeinwse thn adelfhn autou Qamar.

23

Kai meta duo oloklhra eth, o Abessalwm eice koureutaV en Baal-aswr, htiV einai plhsion tou Efraim, kai prosekalesen o Abessalwm pantaV touV uiouV tou basilewV.

24

Kai hlqen o Abessalwm proV ton basilea kai eipen, Idou, twra, o douloV sou ecei koureutaV× aV elqh, parakalw, o basileuV kai oi douloi autou meta tou doulou sou.

25

Kai eipen o basileuV proV ton Abessalwm, Ouci, uie mou, aV mh elqwmen twra panteV, dia na mh hmeqa baroV eiV se. Kai ebiasen auton, plhn den hqelhse na upagh, all' euloghsen auton.

26

Tote eipen o Abessalwm, An oci, aV elqh kan meq' hmwn Amnwn, o adelfoV mou. Kai eipen o basileuV proV auton, Dia ti na elqh meta sou;

27

plhn o Abessalwm ebiasen auton, wste apesteile met' autou ton Amnwn kai pantaV touV uiouV tou basilewV.

28

Tote prosetaxen o Abessalwm touV uphretaV autou legwn. Idete twra otan eufranqh h kardia tou Amnwn ek tou oinou, kai eipw proV esaV, Pataxate ton Amnwn, tote qanatwsate auton× mh fobeisqe× den eimai egw ostiV saV prostazw; andrizesqe kai ginesqe uioi dunamewV.

29

Kai ekamon oi uphretai tou Abessalwm proV ton Amnwn, wV prosetaxen o Abessalwm. Tote shkwqenteV panteV oi uioi tou basilewV, ekaqhsan ekastoV epi thV hmionou autou kai efugon.

30

[] Enw de outoi hsan kaq' odon, h fhmh efqase proV ton Dabid, legousa, O Abessalwm epataxe pantaV touV uiouV tou basilewV, kai den enapeleifqh ex autwn oude eiV.

31

Tote shkwqeiV o basileuV diescise ta imatia autou kai eplagiase kata ghV× kai panteV oi douloi autou oi periestwteV diescisan ta imatia autwn.

32

Kai apekriqh Iwnadab, o uioV tou Samaa, adelfou tou Dabid, kai eipen, AV mh legh o kurioV mou oti eqanatwqhsan panteV oi neoi, oi uioi tou basilewV× dioti o Amnwn monoV apeqanen× epeidh o Abessalwm eicen apofasisei touto, af' hV hmeraV etapeinwse Qamar thn adelfhn autou×

33

twra loipon aV mh balh o kurioV mou o basileuV to pragma en th kardia autou, legwn oti panteV oi uioi tou basilewV apeqanon× dioti o Amnwn monoV apeqanen.

34

O de Abessalwm efuge. Kai uywsaV o neoV, o skopoV, touV ofqalmouV autou, eide, kai idou, laoV poluV eporeueto dia thV odou opisqen autou kata to pleuron tou orouV.

35

Kai eipen o Iwnadab proV ton basilea, Idou, oi uioi tou basilewV ercontai kata ton logon tou doulou sou, outwV egeine.

36

Kai wV eteleiwse lalwn, idou, oi uioi tou basilewV hlqon kai uywsan thn fwnhn autwn kai eklausan× kai o basileuV eti, kai panteV oi douloi autou eklausan klauqmon megan sfodra.

37

O de Abessalwm efuge kai uphge proV ton Qalmai, uion tou Ammioud, basilea thV Gessour× kai epenqhsen o Dabid dia ton uion autou pasaV taV hmeraV.

38

O Abessalwm loipon efuge kai uphgen eiV Gessour, kai hto ekei tria eth.

39

Epepoqhse de o basileuV Dabid na upagh proV ton Abessalwm, dioti eice parhgorhqh dia ton qanaton tou Amnwn.

2 Samuel 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: