Modern Greek Bible

1 Chronicles 13

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 14

1

[] O de Ceiram basileuV thV Turou apesteile presbeiV proV ton Dabid, kai xula kedrina kai ktistaV kai xulourgouV, dia na oikodomhswsin oikon eiV auton.

2

Kai egnwrisen o Dabid, oti o KurioV katesthsen auton basilea epi ton Israhl, dioti h basileia autou uywqh eiV uyoV, dia ton laon autou Israhl.

3

Kai elaben o Dabid eti gunaikaV en Ierousalhm× kai egennhsen eti o Dabid uiouV kai qugateraV.

4

Tauta de einai ta onomata twn teknwn, ta opoia egennhqhsan eiV auton en Ierousalhm× Sammoua kai Swbab, Naqan kai Solomwn

5

kai Iebar kai Elisoua kai Elfalet

6

kai Nwga kai Nefeg kai Iafia

7

kai Elisama kai Beeliada kai Elifalet.

8

[] AkousanteV de oi Filistaioi oti o Dabid ecrisqh basileuV epi panta ton Israhl, anebhsan panteV oi Filistaioi na zhthswsi ton Dabid. Kai o Dabid akousaV, exhlqen enantion autwn.

9

Kai hlqon oi Filistaioi kai diecuqhsan eiV thn koilada Rafaeim.

10

Kai hrwthsen o Dabid ton Qeon, legwn, na anabw enantion twn Filistaiwn; kai qeleiV paradwsei su autouV eiV thn ceira mou; Kai o KurioV apekriqh proV auton, Anaba× dioti qelw paradwsei autouV eiV thn ceira sou.

11

Kai anebhsan eiV Baal-feraseim× kai ekei epataxen autouV o Dabid. Tote eipen o Dabid, O QeoV diekoye touV ecqrouV mou dia ceiroV mou, kaqwV diakoptontai ta udata× dia touto ekalesan to onoma tou topou ekeinou Baal-feraseim.

12

Kai ekei katelipon touV qeouV autwn× kai o Dabid prosetaxe kai katekauqhsan en puri.

13

Oi de Filistaioi kai palin diecuqhsan eiV thn koilada×

14

oqen palin hrwthsen o Dabid ton Qeon× kai o QeoV eipe proV auton, Mh anabhV opisw autwn× alla streyon ap' autwn kai upage ep' autouV apenanti twn sukaminwn.

15

Kai otan akoushV qorubon diabasewV epi twn korufwn twn sukaminwn, tote qeleiV exelqei eiV thn machn× dioti o QeoV qelei exelqei emprosqen sou, dia na pataxh to stratopedon twn Filistaiwn.

16

Kai ekamen o Dabid kaqwV prosetaxen eiV auton o QeoV× kai epataxan to stratopedon twn Filistaiwn apo Gabawn ewV Gezer.

17

Kai to onoma tou Dabid exhlqen eiV pantaV touV topouV× kai o KurioV epefere ton fobon autou epi panta ta eqnh.

1 Chronicles 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: