Modern Greek Bible

2 Chronicles 7

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 8

1

[] En de tw telei twn eikosi etwn, kaq' a o Solomwn wkodomhse ton oikon tou Kuriou kai ton oikon eautou,

2

taV poleiV taV opoiaV o Couram eice dwsei eiV ton Solomwnta, o Solomwn wkodomhsen autaV kai katwkisen ekei touV uiouV Israhl.

3

Kai uphgen o Solomwn eiV Aimaq-swba kai uperiscusen enantion authV.

4

Kai wkodomhse thn Qadmwr en th erhmw kai pasaV taV poleiV twn apoqhkwn, taV opoiaV wkodomhsen en Aimaq.

5

Wikodomhsen eti thn Baiq-wrwn thn anw kai thn Baiq-wrwn thn katw, poleiV wcurwmenaV me teich, pulaV kai moclouV×

6

kai thn Baalaq kai pasaV taV poleiV twn apoqhkwn, taV opoiaV eicen o Solomwn, kai pasaV taV poleiV twn amaxwn kai taV poleiV twn ippewn kai pan o, ti epequmhsen o Solomwn na oikodomhsh en Ierousalhm kai en tw Libanw kai en pash th gh thV epikrateiaV autou.

7

Panta de ton laon ton enapoleifqenta ek twn Cettaiwn kai twn Amorraiwn kai twn Ferezaiwn kai twn Euaiwn kai twn Iebousaiwn, oitineV den hsan ek tou Israhl,

8

all' ek twn teknwn ekeinwn, twn enapoleifqentwn en th gh met' autouV, touV opoiouV oi uioi Israhl den exwloqreusan, epi toutouV o Solomwn epebale foron ewV thV hmeraV tauthV.

9

Ek de twn uiwn Israhl o Solomwn den ekame doulouV dia to ergon autou, dioti hsan andreV polemistai, kai prwtarcoi kai arconteV twn amaxwn autou kai twn ippewn autou.

10

Ek toutwn hsan oi archgoi twn epistatwn, touV opoiouV eicen o basileuV Solomwn, diakosioi penthkonta, exousiazonteV epi ton laon.

11

Kai anebibasen o Solomwn thn qugatera tou Faraw ek thV polewV Dabid, eiV ton oikon ton opoion wkodomhse di' authn× dioti eipen, H gunh mou den qelei katoikei en tw oikw Dabid tou basilewV tou Israhl, epeidh to meroV, opou h kibwtoV tou Kuriou eishlqen, einai agion.

12

[] Tote proseferen o Solomwn olokautwmata eiV ton Kurion epi tou qusiasthriou tou Kuriou, to opoion wkodomhse kat' emprosqen tou pronaou,

13

kata to apaitoumenon ekasthV hmeraV tou na prosferwsi kata taV entolaV tou MwusewV, en toiV sabbasi kai en taiV neomhniaiV kai en taiV epishmoiV eortaiV taiV ginomenaiV triV tou eniautou, en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth twn skhnwn.

14

Kai katesthse, kata thn diataxin Dabid tou patroV autou, taV diaireseiV twn ierewn eiV thn uphresian autwn, kai touV LeuitaV eiV taV fulakaV autwn dia na umnwsi kai na leitourgwsi katenanti twn ierewn, kata to apaitoumenon ekasthV hmeraV× kai touV pulwrouV kata taV diaireseiV autwn eiV ekasthn pulhn× dioti toiauth hto h entolh Dabid tou anqrwpou tou Qeou.

15

Kai den paredromhsan apo thV entolhV tou basilewV peri twn ierewn kai Leuitwn eiV ouden pragma oude eiV ta peri twn qhsaurwn.

16

Hto de etoimasia di' apan to ergon tou SolomwntoV, af' hV hmeraV eqemeliwqh o oikoV tou Kuriou, ewsou exetelesqh. OutwV eteleiwqh o oikoV tou Kuriou.

17

Tote uphgen o Solomwn eiV Esiwn-gaber kai eiV Ailwq, epi to ceiloV thV qalasshV en th gh Edwm.

18

Kai apesteilen o Couram proV auton, dia ceiroV twn doulwn autou ploia kai doulouV eidhmonaV thV qalasshV× kai uphgan meta twn doulwn tou SolomwntoV eiV Ofeir, kai elabon ekeiqen tetrakosia penthkonta talanta crusiou kai eferan auta proV ton basilea Solomwnta.

2 Chronicles 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: