Modern Greek Bible

2 Chronicles 18

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 19

1

[] Kai epestreyen Iwsafat o basileuV tou Iouda eiV ton oikon autou en eirhnh, eiV Ierousalhm.

2

Kai exhlqen Ihou o uioV tou Anani, o blepwn, eiV apanthsin autou, kai eipe proV ton basilea Iwsafat, Ton asebh bohqeiV kai touV misountaV ton Kurion agapaV; dia touto orgh para tou Kuriou einai epi se×

3

plhn eureqhsan en soi kala pragmata, kaqoti afhresaV ta alsh apo thV ghV kai kateuqunaV thn kardian sou eiV to na ekzhthV ton Qeon.

4

Kai katwkhsen o Iwsafat en Ierousalhm× epeita exhlqe palin dia tou laou apo Bhr-sabee ewV tou orouV Efraim, kai epestreyen autouV proV Kurion ton Qeon twn paterwn autwn.

5

[] Kai katesthse kritaV en th gh, en pasaiV taiV ocuraiV polesi tou Iouda, en ekasth polei.

6

Kai eipe proV touV kritaV, Idete ti kamnete seiV× dioti den krinete krisin anqrwpou, alla tou Kuriou, ostiV einai meq' umwn en th krisologia×

7

twra loipon aV hnai ef' umaV o foboV tou Kuriou× prosecete eiV taV praxeiV saV× dioti den einai adikia para Kuriw tw Qew hmwn oude proswpolhyia oude dwrodokia.

8

Kai en Ierousalhm eti katesthsen o Iwsafat kritaV ek twn Leuitwn kai twn ierewn kai ek twn archgwn twn patriwn tou Israhl, dia thn krisin tou Kuriou kai dia taV diaforaV, kai prosetrecon eiV Ierousalhm.

9

Kai prosetaxen autouV, legwn, Outw qelete kamnei en fobw Kuriou, en pistei kai en kardia teleia×

10

kai opoiadhpote diafora elqh proV esaV ek twn adelfwn saV, twn katoikountwn en taiV polesin autwn, anameson aimatoV kai aimatoV, anameson nomou kai entolhV, diatagmatwn kai nomimwn, qelete nouqetei autouV, dia na mh ginwntai enocoi eiV ton Kurion, kai elqh orgh ef' umaV kai epi touV adelfouV umwn× outw kamnete, kai den qelete ginesqai enocoi×

11

kai idou, AmariaV o iereuV qelei eisqai o archgoV umwn en pash upoqesei tou Kuriou, kai ZebadiaV o uioV tou Israhl, o arcwn tou oikou Iouda, en pash upoqesei tou basilewV× oi de Leuitai qelousin eisqai epistatai emprosqen saV× andrizesqe kai prattete, kai o KurioV qelei eisqai meta tou agaqou.

2 Chronicles 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: