Modern Greek Bible

2 Chronicles 23

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 24

1

[] Epta etwn hlikiaV hto o IwaV ote ebasileusen× ebasileuse de tessarakonta eth en Ierousalhm× to de onoma thV mhtroV autou hto Sibia, ek Bhr-sabee.

2

Kai epratten o IwaV to euqeV enwpion Kuriou, pasaV taV hmeraV Iwdae tou ierewV.

3

Kai elaben eiV auton o Iwdae duo gunaikaV, kai egennhsen uiouV kai qugateraV.

4

Kai meta tauta hlqen eiV thn kardian tou IwaV na anakainish ton oikon tou Kuriou.

5

Kai sunagagwn touV iereiV kai touV LeuitaV, eipe proV autouV, Exelqete eiV taV poleiV tou Iouda, kai sunagete apo pantoV tou Israhl argurion proV episkeuhn tou oikou tou Qeou saV kat' etoV, kai epispeusate to pragma× oi Leuitai omwV den epespeusan.

6

Kai ekalesen o basileuV ton Iwdae ton archgon kai eipe proV auton, Dia ti den ezhthsaV para twn Leuitwn na eispraxwsin ek tou Iouda kai ek thV Ierousalhm ton foron tou MwusewV, tou doulou tou Kuriou, kai thV sunagwghV tou Israhl, dia thn skhnhn tou marturiou;

7

Dioti h Goqolia, h asebhV, kai oi uioi authV katefqeiran ton oikon tou Qeou× kai panta eti ta afierwmata tou oikou tou Kuriou aneqhkan eiV touV Baaleim.

8

Ekamon loipon kata prostaghn tou basilewV en kibwtion, kai eqesan auto en th pulh tou oikou tou Kuriou exw.

9

Kai diekhruxan eiV ton Ioudan kai eiV thn Ierousalhm na eisferwsi proV ton Kurion ton foron tou MwusewV tou doulou tou Qeou, ton epiblhqenta epi ton Israhl en th erhmw.

10

Kai hufranqhsan panteV oi arconteV kai paV o laoV, kai eiseferon kai erripton eiV to kibwtion, ewsou gemisqh.

11

Ote de efereto to kibwtion proV touV epistataV tou basilewV dia ceiroV twn Leuitwn, kai ote autoi eblepon oti hto polu to argurion, hrceto o grammateuV tou basilewV kai o epistathV tou ierewV tou prwtou, kai exekenonon to kibwtion kai feronteV eqeton auto palin eiV ton topon autou. OutwV ekamnon kaq' hmeran kai sunhgagon argurion polu.

12

Kai ediden auto o basileuV kai o Iwdae eiV touV poiountaV to ergon thV uphresiaV tou oikou tou Kuriou, kai emisqonon ktistaV kai xulourgouV dia na anakainiswsi ton oikon tou Kuriou× kai sidhrourgouV eti kai calkourgouV, dia na episkeuaswsi ton oikon tou Kuriou.

13

Kai oi ergazomenoi to ergon eirgazonto, kai dia ceiroV autwn proebh to ergon thV episkeuhV× kai apokatesthsan ton oikon tou Qeou eiV thn proteran autou katastasin kai esterewsan auton.

14

Kai afou eteleiwsan, eferan to enapoleifqen argurion emprosqen tou basilewV kai tou Iwdae, kai ek toutou kateskeuasan skeuh dia ton oikon tou Kuriou, skeuh leitourgiaV kai olokautwsewV kai fialaV kai skeuh crusa kai argura. Kai proseferon olokautwmata en tw oikw tou Kuriou dia pantoV, pasaV taV hmeraV tou Iwdae.

15

[] Eghrase de o Iwdae kai hto plhrhV hmerwn, kai apeqanen× ekaton triakonta etwn hlikiaV hto ote apeqane.

16

Kai eqayan auton en polei Dabid, meta twn basilewn× epeidh epraxe kalon en tw Israhl kai proV ton Qeon kai ton oikon autou.

17

Meta de ton qanaton tou Iwdae hlqon oi arconteV tou Iouda kai prosekunhsan ton basilea× tote o basileuV ephkousen autwn×

18

kai egkatelipon ton oikon Kuriou tou Qeou twn paterwn autwn, kai elatreuon ta alsh kai ta eidwla× kai hlqen orgh kata tou Iouda kai thV Ierousalhm, dia tauthn thn anomian autwn.

19

Apesteile men proV autouV profhtaV, dia na epanaferwsin autouV eiV ton Kurion, kai diemarturhqhsan enantion autwn× alla den edwkan akroasin.

20

Kai periecuqh to Pneuma tou Qeou epi Zacarian ton uion tou Iwdae tou ierewV, kai staqeiV epanwqen tou laou, eipe proV autouV, Outw legei o QeoV× Dia ti parabainete seiV taV entolaV tou Kuriou; den qelete bebaiwV euodwqh× epeidh seiV egkatelipete ton Kurion, kai autoV egkatelipen esaV.

21

Kai sunwmosan kat' autou× kai eliqobolhsan auton me liqouV dia prostaghV tou basilewV en th aulh tou oikou tou Kuriou.

22

Kai den enequmhqh IwaV o basileuV to eleoV, to opoion ekamen eiV auton Iwdae o pathr autou, all' eqanatwse ton uion autou× enw de apeqnhsken, eipen, O KurioV aV idh kai aV ekzhthsh.

23

Kai en tw telei tou etouV anebh to strateuma thV SuriaV enantion autou× kai hlqon epi ton Ioudan kai epi thn Ierousalhm, kai exwloqreusan pantaV touV arcontaV tou laou ek mesou tou laou, kai esteilan panta ta lafura autwn proV ton basilea thV Damaskou.

24

An kai to strateuma thV SuriaV hlqe met' oligwn andrwn, o KurioV omwV paredwke strateuma mega sfodra eiV thn ceira autwn, epeidh egkatelipon Kurion ton Qeon twn paterwn autwn× kai exetelesan krisin kata tou IwaV.

25

Afou de anecwrhsan ap' autou, afhsanteV auton en arrwstiaiV megalaiV, sunwmosan enantion autou oi douloi autou dia to aima twn uiwn Iwdae tou ierewV, kai eqanatwsan auton epi thV klinhV autou, kai apeqane× kai eqayan auton en polei Dabid, den eqayan omwV auton en toiV tafoiV twn basilewn.

26

Oi de sunomosanteV enantion autou hsan outoi Zabad o uioV thV Simeaq thV AmmwnitidoV kai Iwzabad o uioV thV Simriq thV MwabitidoV.

27

Peri de twn uiwn autou kai tou plhqouV twn up' autou fortiwn, kai thV episkeuhV tou oikou tou Qeou, idou, einai gegrammena en toiV upomnhmasi tou bibliou twn basilewn. Ebasileuse de ant' autou AmasiaV o uioV autou.

2 Chronicles 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: