Modern Greek Bible

Job 4

Job

Return to Index

Chapter 5

1

[] Kaleson twra, ean tiV soi apokriqh; kai proV tina twn agiwn qeleiV apobleyei;

2

Dioti h orgh foneuei ton afrona, kai h aganakthsiV qanatonei ton mwron.

3

Egw eidon ton afrona rizoumenon× all' euquV proeipa kathramenhn thn katoikian autou.

4

Oi uioi autou einai makran apo thV swthriaV, kai katapiezontai emprosqen thV pulhV, kai oudeiV o eleuqerwn×

5

twn opoiwn ton qerismon katatrwgei o peinwn, kai arpazei auton ek twn akanqwn kai thn periousian autwn katapinei o diywn.

6

[] Dioti ek tou cwmatoV den exercetai h qliyiV, oude h luph blastanei ek thV ghV×

7

all' o anqrwpoV gennatai dia thn luphn, kai oi neossoi twn aetwn dia na petwsin uyhla.

8

All' egw ton Qeon qelw epikalesqh, kai en tw Qew qelw enapoqesei thn upoqesin mou×

9

ostiV kamnei megaleia anexicniasta, qaumasia anariqmhta×

10

ostiV didei brochn epi to proswpon thV ghV, kai pempei udata epi to proswpon twn agrwn×

11

ostiV uyonei touV tapeinouV, kai anegeirei eiV swthrian touV teqlimmenouV×

12

ostiV diaskedazei taV boulaV twn panourgwn, kai den dunantai ai ceireV autwn na ekteleswsi thn epiceirhsin autwn×

13

ostiV sullambanei touV sofouV en th panourgia autwn× kai h boulh twn doliwn anatrepetai×

14

thn hmeran apantwsi skotoV, kai en meshmbria yhlafwsi kaqwV en nukti.

15

Ton ptwcon omwV lutronei ek thV romfaiaV, ek tou stomatoV autwn kai ek thV ceiroV tou iscurou.

16

Kai o ptwcoV ecei elpida, thV de anomiaV to stoma emfrattetai.

17

[] Idou, makarioV o anqrwpoV, ton opoion elegcei o QeoV× dia touto mh katafronei thn paideian tou Pantodunamou×

18

dioti autoV plhgonei kai epidenei× ktupa, kai ai ceireV autou iatreuousin.

19

En ex qliyesi qelei se eleuqerwsei× kai en th ebdomh den qelei se eggisei kakon.

20

En th peinh qelei se lutrwsei ek qanatou× kai en polemw ek ceiroV romfaiaV.

21

Apo mastigoV glwsshV qeleiV eisqai pefulagmenoV× kai den qeleiV fobhqh apo tou epercomenou oleqrou.

22

Ton oleqron kai thn peinan qeleiV katagela× kai den qeleiV fobhqh apo twn qhriwn thV ghV.

23

Dioti qeleiV ecei summacian meta twn liqwn thV pediadoV× kai ta qhria tou agrou qelousin eirhneuei meta sou.

24

Kai qeleiV gnwrisei oti eirhnh einai en th skhnh sou, kai qeleiV episkefqh thn katoikian sou, kai den qelei soi leipei ouden.

25

Kai qeleiV gnwrisei oti einai polu to sperma sou, kai oi ekgonoi sou wV h botanh thV ghV.

26

QeleiV elqei eiV ton tafon en baqei ghrati, kaqwV susswreuetai h qhmwnia tou sitou en tw kairw authV.

27

Idou, touto exicniasamen, outwV ecei× akouson auto kai gnwrison en seautw.

Job 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: