Modern Greek Bible

Job 6

Job

Return to Index

Chapter 7

1

[] Den einai ekstrateia o bioV tou anqrwpou epi thV ghV; ai hmerai autou wV hmerai misqwtou;

2

KaqwV o douloV epipoqei thn skian, kai kaqwV o misqwtoV anamenei ton misqon autou,

3

outwV egw elabon dia klhronomian mhnaV mataiothtoV, kai odunhrai nukteV diwrisqhsan eiV eme.

4

Otan plagiazw, legw, Pote qelw egerqh, kai qelei perasei h nux; kai eimai plhrhV anhsuciaV ewV thV aughV×

5

H sarx mou einai periendedumenh skwlhkaV kai bwlouV cwmatoV× to derma mou diascizetai kai reei.

6

Ai hmerai mou einai tacuterai thV kerkidoV tou ufantou, kai canontai aneu elpidoV.

7

[] Enqumhqhti oti h zwh mou einai anemoV× o ofqalmoV mou den qelei epistreyei dia na idh agaqon.

8

O ofqalmoV tou blepontoV me den qelei me idei pleon× oi ofqalmoi sou einai ep' eme, kai egw den uparcw.

9

KaqwV to nefoV dialuetai kai canetai outwV o katabainwn eiV ton tafon den qelei epanabh×

10

den qelei epistreyei pleon eiV ton oikon autou, kai o topoV autou den qelei gnwrisei auton pleon.

11

Dia touto egw den qelw krathsei to stoma mou× qelw lalhsei en th agwnia tou pneumatoV mou× qelw qrhnologhsei en th pikria thV yuchV mou.

12

Qalassa eimai h khtoV, wste eqesaV ep' eme fulakhn;

13

Otan legw, H klinh mou qelei me parhgorhsei, h koith mou qelei elafrwsei to paraponon mou,

14

tote me fobizeiV me oneira kai me kataplhtteiV me oraseiV×

15

kai h yuch mou eklegei agconhn kai qanaton, para ta osta mou.

16

Ahdiasa× den qelw zhsei eiV ton aiwna× leiyon ap' emou× dioti ai hmerai mou einai mataiothV.

17

[] Ti einai o anqrwpoV, wste megaluneiV auton, kai balleiV ton noun sou ep' auton;

18

Kai episkeptesai auton kata pasan prwian kai dokimazeiV auton kata pasan stigmhn;

19

EwV pote den qeleiV surqh ap' emou kai den qeleiV me afhsei, ewV na katapiw ton sielon mou;

20

Hmarthsa× ti dunamai na kamw eiV se, diathrhta tou anqrwpou; dia ti me eqesaV shmadion sou, kai eimai baroV eiV emauton;

21

Kai dia ti den sugcwreiV thn parabasin mou kai afaireiV thn anomian mou; dioti met' oligon qelw koimasqai en tw cwmati× kai to prwi qeleiV me zhthsei, kai den qelw uparcei.

Job 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: