Modern Greek Bible

Job 12

Job

Return to Index

Chapter 13

1

[] Idou, tauta panta eiden o ofqalmoV mou× to wtion mou hkouse kai enohse tauta.

2

KaqwV gnwrizete seiV, gnwrizw kai egw× den eimai katwteroV umwn.

3

All' omwV qelw lalhsei proV ton Pantodunamon, kai epiqumw na dialecqw meta tou Qeou.

4

SeiV de eisqe efeuretai yeudouV× eisqe panteV iatroi anwfeleiV.

5

Eiqe na esiwpate pantapasi kai touto hqelen eisqai eiV esaV sofia.

6

Akousate twra touV logouV mou, kai prosexate eiV taV dikaiologiaV twn ceilewn mou.

7

Qelete lalei adika uper tou Qeou; kai qelete proferei dolia uper autou;

8

Qelete kamei proswpolhyian uper autou; qelete dikologhsei uper tou Qeou;

9

Einai kalon na saV exicniash; h kaqwV anqrwpoV perigela anqrwpon, qelete perigela auton;

10

ExapantoV qelei saV exelegxei, ean krufiwV proswpolhpthte.

11

To megaleion autou den qelei saV tromaxei, kai o foboV autou pesei ef' umaV;

12

ta apomnhmoneumata saV isodunamousi me koniorton, ta propurgia saV me propurgia cwmatoV.

13

[] Siwphsate, afhsate me, dia na lalhsw egw, kai aV elqh ep' eme o, ti dhpote.

14

dia ti pianw taV sarkaV mou me touV odontaV mou kai ballw thn zwhn mou eiV thn ceira mou;

15

Kai an me qanatonh, egw qelw elpizei eiV auton× plhn qelw uperaspisqh taV odouV mou enwpion autou.

16

AutoV malista qelei eisqai h swthria mou× dioti den qelei elqei enwpion autou upokrithV.

17

Akroasqhte prosektikwV ton logon mou, kai thn parastasin mou me ta wta saV.

18

Idou twra, dietaxa thn krisin mou× exeurw oti egw qelw dikaiwqh.

19

TiV einai ekeinoV ostiV qelei antidialecqh met' emou, dia na siwphsw twra kai na ekpneusw;

20

Monon duo mh kamhV eiV eme× tote den qelw krufqh apo tou proswpou sou×

21

thn ceira sou apomakrunon ap' emou× kai o foboV sou aV mh me tromaxh.

22

Epeita kaleson, kai egw qelw apokriqh× h aV lalhsw, kai apokriqhti moi.

23

[] Posai einai ai anomiai mou kai ai amartiai mou; fanerwson moi to egklhma mou kai thn amartian mou.

24

Dia ti krupteiV to proswpon sou kai me qewreiV wV ecqron sou;

25

QeleiV katatriyei fullon feromenon upo tou anemou; kai qeleiV katatrexei acuron xhron;

26

Dioti grafeiV pikriaV enantion mou, kai apodideiV eiV eme taV anomiaV thV neothtoV mou×

27

kai balleiV touV podaV mou eiV desma, kai parafulatteiV pasaV taV odouV mou× shmeioneiV ta icnh twn podwn emou×

28

ostiV fqeiretai wV pragma seshpoV, wV enduma skwlhkobrwton.

Job 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: