Modern Greek Bible

Job 33

Job

Return to Index

Chapter 34

1

[] Epanelabe de o Eliou kai eipen×

2

Akousate touV logouV mou, w sofoi× kai dote akroasin eiV eme, oi nohmoneV×

3

Dioti to wtion dokimazei touV logouV, o de ouraniskoV geuetai to faghton.

4

AV eklexwmen eiV eautouV krisin× aV gnwriswmen metaxu hmwn ti to kalon.

5

Dioti o Iwb eipen, Eimai dikaioV× kai o QeoV afhrese thn krisin mou×

6

eyeusqhn eiV thn krisin mou× h plhgh mou einai aniatoV, aneu parabasewV.

7

TiV anqrwpoV wV o Iwb, ostiV katapinei ton cleuasmon wV udwr×

8

kai upagei en sunodia meta twn ergatwn thV anomiaV, kai peripatei meta anqrwpwn asebwn;

9

Dioti eipen, ouden wfelei ton anqrwpon to na euaresth eiV ton Qeon.

10

[] Dia touto akousate mou, andreV sunetoi× mh genoito na uparch eiV ton Qeon adikia, kai eiV ton Pantodunamon anomia.

11

Epeidh kata to ergon tou anqrwpou qelei apodwsei eiV auton, kai qelei kamei ekaston na eurh kata thn odon autou.

12

Nai, bebaiwV o QeoV den qelei praxei asebwV, oude qelei diastreyei o PantodunamoV thn krisin.

13

TiV katesthsen auton epithrhthn thV ghV; h tiV dietaxe pasan thn oikoumenhn;

14

Ean balh thn kardian autou epi ton anqrwpon, qelei surei eiV eauton to pneuma autou kai thn pnohn autou×

15

pasa sarx qelei ekpneusei omou, kai o anqrwpoV qelei epistreyei eiV to cwma.

16

[] Ean twra echV sunesin× akouson touto× akroaqhti thV fwnhV twn logwn mou.

17

MhpwV kuberna o miswn thn euquthta; kai qeleiV katadikasei ton kat' exochn dikaion;

18

ostiV legei proV basilea, Eisai asebhV, proV arcontaV, Eisqe kakoi;

19

OstiV den proswpolhptei eiV arcontaV oude apoblepei eiV ton plousion mallon para eiV ton ptwcon; epeidh panteV outoi einai ergon twn ceirwn autou.

20

En mia stigmh qelousin apoqanei, kai to mesonuktion o laoV qelei taracqh kai qelei parelqei× kai o iscuroV qelei anarpacqh, ouci upo ceiroV.

21

Dioti oi ofqalmoi autou einai epi taV odouV tou anqrwpou, Kai blepei panta ta bhmata autou.

22

Den einai skotoV oude skia qanatou, opou oi ergatai thV anomiaV na krufqwsin.

23

Epeidh den qelei afhsei pleon ton anqrwpon na elqh eiV krisin meta tou Qeou.

24

Qelei suntriyei anariqmhtouV iscurouV kai balei allouV ant' autwn

25

dioti gnwrizei ta erga autwn, kai anatrepei autouV thn nukta, kai suntribontai.

26

Ktupa autouV wV asebeiV en tw topw twn qeatwn×

27

epeidh exeklinan ap' autou kai den eqewrhsan oudemian twn odwn autou×

28

kai ekamon na elqh proV auton h kraugh twn ptwcwn, kai hkouse thn fwnhn twn teqlimmenwn.

29

Kai otan autoV didh hsucian, tiV qelei diataraxei authn; kai otan krupth to proswpon autou, tiV dunatai na idh auton; eite epi eqnoV eite epi anqrwpon omou×

30

wste na mh basileuh upokrithV, dia na mh pagideuhtai o laoV.

31

[] BebaiwV prepei na legh tiV proV ton Qeon, Epaqon, den qelw pleon praxei kakwV×

32

o, ti den blepw, su didaxon me× ean epraxa anomian, den qelw praxei pleon.

33

Alla mhpwV qelei geinei kata ton stocasmon sou; eite su apobalhV eite eklexhV, autoV qelei antapodwsei, kai ouci egw× lege loipon o, ti exeureiV.

34

AndreV sunetoi qelousin eipei proV eme, kai o sofoV anqrwpoV ostiV me akouei,

35

O Iwb den elalhsen en gnwsei, kai oi logoi autou den hsan meta sunesewV.

36

H epiqumia mou einai, o Iwb na exetasqh ewV telouV× epeidh apekriqh wV oi anqrwpoi oi asebeiV.

37

Dioti eiV thn amartian autou prosqetei asebeian× kaucatai metaxu hmwn, kai pollaplasiazei touV logouV autou enantion tou Qeou.

Job 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: