Modern Greek Bible

Job 42

Psalms

Return to Index

Chapter 1

1

[] MakarioV o anqrwpoV, ostiV den periepathsen en boulh asebwn, kai en odw amartwlwn den estaqh, kai epi kaqedraV cleuastwn den ekaqhsen×

2

all' en tw nomw tou Kuriou einai to qelhma autou, kai en tw nomw autou meleta hmeran kai nukta.

3

Kai qelei eisqai wV dendron pefuteumenon para touV ruakaV twn udatwn, to opoion didei ton karpon autou en tw kairw autou, kai to fullon autou den marainetai× kai panta, osa an pratth, qelousin euodwqh.

4

[] Den qelousin eisqai outwV oi asebeiV× all' wV to lepton acuron, to opoion ekriptei o anemoV.

5

Dia touto den qelousin egerqh oi asebeiV en th krisei, oude oi amartwloi en th sunaxei twn dikaiwn.

6

Dioti gnwrizei o KurioV thn odon twn dikaiwn× h de odoV twn asebwn qelei apolesqh.

Psalms 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: