Modern Greek Bible

Psalms 40

Psalms

Return to Index

Chapter 41

1

[] <> MakarioV o epiblepwn eiV ton ptwcon× en hmera qliyewV qelei eleuqerwsei auton o KurioV.

2

O KurioV qelei fulaxei auton kai diathrhsei thn zwhn autou× makarioV qelei eisqai epi thV ghV× kai den qeleiV paradwsei auton eiV thn epiqumian twn ecqrwn autou.

3

O KurioV qelei endunamonei auton epi thV klinhV thV asqeneiaV× en th arrwstia autou su qeleiV stronei olhn thn klinhn autou.

4

Egw eipa, Kurie, elehson me× iasai thn yuchn mou, dioti hmarton eiV se.

5

[] Oi ecqroi mou legousi kaka peri emou, Pote qelei apoqanei, kai qelei apolesqh to onoma autou;

6

Kai ean tiV erchtai na me idh, omilei mataiothta× h kardia autou sunagei eiV eauthn anomian× exelqwn exw, lalei authn.

7

Kat' emou yiqurizousin omou panteV oi misounteV me× kat' emou dialogizontai kaka legonteV,

8

Pragma kakon ekollhqh eiV auton× kai katakoitoV wn den qelei pleon shkwqh.

9

Kai autoV o anqrwpoV, meta tou opoiou ezwn eirhnikwV, epi ton opoion hlpisa, ostiV etrwge ton arton mou, eshkwsen ep' eme pternan.

10

Alla su, Kurie, elehson me kai anasthson me, kai qelw antapodwsei eiV autouV.

11

Ek toutou gnwrizw oti su me eunoeiV, epeidh den qriambeuei kat' emou o ecqroV mou.

12

Eme de, su me esthrixaV eiV thn akeraiothta mou, kai me esterewsaV enwpion sou eiV ton aiwna.

13

EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, ap' aiwnoV kai ewV aiwnoV. Amhn kai amhn.

Psalms 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: