Modern Greek Bible

Psalms 83

Psalms

Return to Index

Chapter 84

1

[] <> Poson agaphtai einai ai skhnai sou, Kurie twn dunamewn

2

Epipoqei kai malista lipoqumei yuch mou dia taV aulaV tou Kuriou× h kardia mou kai h sarx mou agalliwntai dia ton Qeon ton zwnta.

3

Nai, to strouqion eurhke katoikian, kai h trugwn fwlean eiV eauthn, opou qetei touV neossouV authV, ta qusiasthria sou, Kurie twn dunamewn, Basileu mou kai Qee mou.

4

Makarioi oi katoikounteV en tw oikw sou× pantote qelousi se ainei. Diayalma.

5

MakarioV o anqrwpoV, tou opoiou h dunamiV einai en soi× en th kardia twn opoiwn einai ai odoi sou×

6

oitineV diabainonteV dia thV koiladoV tou klauqmwnoV kaqistwsin authn phghn udatwn× kai h broch eti gemizei touV lakkouV.

7

Probainousin apo dunamewV eiV dunamin× ekastoV autwn fainetai enwpion tou Qeou en Siwn.

8

[] Kurie, Qee twn dunamewn, eisakouson thV proseuchV mou× Akroasqhti, Qee tou Iakwb. Diayalma.

9

Ide, Qee, h aspiV hmwn, kai epibleyon eiV to proswpon tou cristou sou.

10

Dioti kalhtera einai mia hmera en taiV aulaiV sou uper ciliadaV× hqelon protimhsei na hmai qurwroV en tw oikw tou Qeou mou, para na katoikw en taiV skhnaiV thV ponhriaV.

11

Dioti hlioV kai aspiV einai KurioV o QeoV× carin kai doxan qelei dwsei o KurioV× den qelei sterhsei oudenoV agaqou touV peripatountaV en akakia.

12

Kurie twn dunamewn, makarioV o anqrwpoV o elpizwn epi se.

Psalms 85

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: