Modern Greek Bible

Psalms 109

Psalms

Return to Index

Chapter 110

1

[] <> Eipen o KurioV proV ton Kurion mou, Kaqou ek dexiwn mou, ewsou qesw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou.

2

Ek thV Siwn qelei exaposteilei o KurioV thn rabdon thV dunamewV sou× katakurieue en mesw twn ecqrwn sou.

3

O laoV sou qelei eisqai proqumoV en th hmera thV dunamewV sou, en tw megaloprepei agiasthriw autou× oi neoi sou qelousin eisqai eiV se wV drosoV, h exercomenh ek thV mhtraV thV aughV.

4

Wmosen o KurioV kai den qelei metamelhqh, su eisai iereuV eiV ton aiwna kata thn taxin Melcisedek.

5

[] O KurioV o ek dexiwn sou qelei suntriyei basileiV en th hmera thV orghV autou.

6

Qelei krinei en toiV eqnesi× qelei gemisei thn ghn ptwmatwn× Qelei suntriyei kefalhn despozontoV epi pollwn topwn.

7

Qelei piei ek tou ceimarrou en th odw autou× dia touto qelei uywsei kefalhn.

Psalms 111

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: