Modern Greek Bible

Psalms 115

Psalms

Return to Index

Chapter 116

1

[] Cairw oti o KurioV eishkouse thV fwnhV mou, twn dehsewn mou×

2

oti ekline to wtion autou proV eme× kai enosw zw, qelw epikaleisqai auton.

3

Ponoi qanatou me periekuklwsan, kai stenocwriai tou adou me eurhkan× qliyin kai ponon aphnthsa.

4

Kai epekalesqhn to onoma tou Kuriou× w Kurie, lutrwson thn yuchn mou.

5

Elehmwn o KurioV kai dikaioV× kai eusplagcnoV o QeoV hmwn.

6

O KurioV fulattei touV aplouV× etalaipwrhqhn, kai me eswsen.

7

Epistreyon, yuch mou, eiV thn anapausin sou, dioti o KurioV se euhrgethse.

8

Dioti elutrwsaV thn yuchn mou ek qanatou, touV ofqalmouV mou apo dakruwn, touV podaV mou apo olisqhmatoV.

9

Qelw peripatei enwpion tou Kuriou en gh zwntwn.

10

[] Episteusa, dia touto elalhsa× egw hmhn sfodra teqlimmenoV×

11

egw eipa en th ekplhxei mou, paV anqrwpoV einai yeusthV.

12

Ti na antapodwsw eiV ton Kurion, dia pasaV taV euergesiaV autou taV proV eme;

13

qelw labei to pothrion thV swthriaV kai qelw epikalesqh to onoma tou Kuriou.

14

TaV eucaV mou qelw apodwsei eiV ton Kurion, twra enwpion pantoV tou laou autou.

15

PolutimoV enwpion tou Kuriou o qanatoV twn osiwn autou.

16

Nai, Kurie dioti eimai douloV sou× eimai douloV sou, uioV thV doulhV sou× su elusaV ta desma mou.

17

EiV se qelw qusiasei qusian ainesewV kai to onoma tou Kuriou qelw epikalesqh.

18

TaV eucaV mou qelw apodwsei eiV ton Kurion, twra emprosqen pantoV tou laou autou×

19

en taiV aulaiV tou oikou tou Kuriou, en mesw sou, Ierousalhm. Allhlouia.

Psalms 117

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: