Modern Greek Bible

Psalms 134

Psalms

Return to Index

Chapter 135

1

[] Aineite ton Kurion. Aineite to onoma tou Kuriou× aineite, douloi tou Kuriou,

2

Oi istamenoi en tw oikw tou Kuriou, en taiV aulaiV tou oikou tou Qeou hmwn.

3

Aineite ton Kurion, dioti agaqoV o KurioV× yalmwdhsate eiV to onoma autou, dioti einai terpnon.

4

Dioti ton Iakwb exelexen eiV eauton o KurioV, ton Israhl eiV qhsauron autou.

5

[] Dioti egw egnwrisa oti megaV o KurioV× kai o KurioV hmwn einai uper pantaV touV qeouV.

6

Panta osa hqelhsen o KurioV epoihsen, en tw ouranw kai en th gh, en taiV qalassaiV kai en pasaiV taiV abussoiV.

7

Anabibazei nefelaV apo twn escatwn thV ghV× kamnei astrapaV dia brochn× ekballei anemouV ek twn qhsaurwn autou.

8

OstiV epataxe ta prwtotoka thV Aiguptou, apo anqrwpou ewV kthnouV×

9

exapesteile shmeia kai terata eiV to meson sou, Aigupte, epi ton Faraw kai epi pantaV touV doulouV autou.

10

OstiV epataxen eqnh megala kai apekteine basileiV krataiouV×

11

ton Shwn, basilea twn Amorraiwn, kai ton Wg, basilea thV Basan, kai pasaV taV basileiaV Canaan×

12

kai edwke thn ghn autwn klhronomian, klhronomian eiV ton Israhl ton laon autou.

13

To onoma sou, Kurie, menei eiV ton aiwna× to mnhmosunon sou, Kurie, eiV genean kai genean.

14

Dioti qelei krinei o KurioV ton laon autou× kai touV doulouV autou qelei elehsei.

15

[] Ta eidwla twn eqnwn einai argurion kai crusion, ergon ceirwn anqrwpou.

16

Stoma ecousi kai den lalousin× ofqalmouV ecousi kai den blepousin.

17

Wta ecousi kai den akouousin× oude einai pnoh en tw stomati autwn.

18

Omoioi autwn aV geinwsin oi poiounteV auta× paV o elpizwn ep' auta

19

OikoV Israhl, euloghsate ton Kurion× oikoV Aarwn, euloghsate ton Kurion×

20

oikoV Leui, euloghsate ton Kurion× oi foboumenoi ton Kurion, euloghsate ton Kurion.

21

EuloghtoV o KurioV en Siwn, o katoikwn en Ierousalhm. Allhlouia.

Psalms 136

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: