Modern Greek Bible

Psalms 140

Psalms

Return to Index

Chapter 141

1

[] <> Kurie, proV se ekraxa× speuson proV eme× akroasqhti thV fwnhV mou, otan krazw proV se.

2

AV kateuqunqh enwpion sou h proseuch mou wV qumiama× h uywsiV twn ceirwn mou aV geinh wV qusia esperinh.

3

Bale, Kurie, fulakhn eiV to stoma mou× fulatte thn quran twn ceilewn mou.

4

Mh ekklinhV thn kardian mou eiV pragma ponhron, wste na ektelw praxeiV asebeiV meta anqrwpwn ergazomenwn anomian× mhde na fagw apo twn eklektwn autwn faghtwn.

5

[] AV me ktupa o dikaioV× touto qelei eisqai eleoV× kai aV me elegch× touto qelei eisqai muron exaireton× den qelei blayei thn kefalhn mou× dioti malista kai qelw proseucesqai uper autwn en taiV sumforaiV autwn.

6

Ote oi archgoi autwn perihrconto eiV topouV petrwdeiV, hkousan ta logia mou, oti hsan glukea.

7

Ta osta hmwn diaskorpizontai en tw stomati tou tafou, wV otan tiV kopth kai scizh xula epi thn ghn.

8

Dia touto oi ofqalmoi mou, Kurie Qee, atenizousi proV se× epi se hlpisa× mh katastreyhV thn yuchn mou.

9

Fulaxon me apo thV pagidoV, thn opoian esthsan di' eme, kai apo twn brocwn twn ergazomenwn anomian.

10

AV peswsin omou oi asebeiV eiV ta diktua autwn, enw egw qelw perasei ablabhV.

Psalms 142

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: