Modern Greek Bible

Psalms 143

Psalms

Return to Index

Chapter 144

1

[] <> EuloghtoV o KurioV, to frourion mou, o didaskwn taV ceiraV mou eiV polemon, touV daktulouV mou eiV machn×

2

to eleoV mou kai to ocurwma mou, to uyhlon katafugion mou kai o eleuqerwthV mou× h aspiV mou, epi ton opoion hlpisa, ostiV upotassei ton laon mou up' eme.

3

Kurie, ti einai o anqrwpoV, kai gnwrizeiV auton; h o uioV tou anqrwpou, kai sullogizesai auton;

4

O anqrwpoV omoiazei thn mataiothta× ai hmerai autou einai wV skia parercomenh.

5

Kurie, klinon touV ouranouV sou kai katabhqi× eggison ta orh, kai qelousi kapnisei.

6

Astrayon astraphn, kai qeleiV diaskorpisei autouV× riyon ta belh sou, kai qeleiV exoloqreusei autouV.

7

Exaposteilon thn ceira sou ex uyouV× lutrwson me kai eleuqerwson me ex udatwn pollwn, ek ceiroV twn uiwn tou allotriou,

8

twn opoiwn to stoma lalei mataiothta, kai h dexia autwn einai dexia yeudouV.

9

[] Qee, wdhn nean qelw yallei eiV se× en yalthriw dekacordw qelw yalmwdei eiV se×

10

ton didonta swthrian eiV touV basileiV× ton lutrononta Dabid ton doulon autou apo romfaiaV ponhraV.

11

Lutrwson me kai eleuqerwson me apo ceiroV twn uiwn tou allotriou, twn opoiwn to stoma lalei mataiothta, kai h dexia autwn einai dexia yeudouV×

12

dia na hnai oi uioi hmwn wV neofuta, auxanonteV eiV thn neothta autwn× ai qugatereV hmwn wV akrogwniaioi liqoi tetorneumenoi proV stolismon palatiou×

13

Ai apoqhkai hmwn plhreiV, wste na didwsi pan eidoV trofhV× ta probata hmwn plhqunomena eiV ciliadaV kai muriadaV en toiV agroiV hmwn×

14

oi boeV hmwn polutokoi× na mh uparch mhte efodoV ecqrwn mhte exormhsiV, mhde kraugh en taiV plateiaiV hmwn.

15

MakarioV o laoV, ostiV eurisketai en toiauth katastasei makarioV o laoV, tou opoiou o KurioV einai o QeoV autou.

Psalms 145

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: