Modern Greek Bible

Proverbs 8

Proverbs

Return to Index

Chapter 9

1

[] H sofia wkodomhse ton oikon authV, elatomhse touV stulouV authV epta×

2

esfaxe th sfagia authV, ekerase ton oinon authV, kai htoimase thn trapezan authV×

3

apesteile taV qerapainaV authV, khruttei epi twn uyhlwn topwn thV polewV,

4

OstiV einai afrwn, aV strafh edw× kai, proV touV endeeiV frenwn, legei proV autouV,

5

Elqete, fagete apo tou artou mou, kai piete apo tou oinou ton opoion ekerasa×

6

afhsate thn afrosunhn kai zhsate× kai kateuqunqhte en th odw thV sunesewV.

7

O nouqetwn cleuasthn lambanei eiV eauton atimian× kai o elegcwn ton asebh lambanei eiV eauton mwmon.

8

Mh elegce cleuasthn, dia na mh se mishsh× elegce sofon, kai qelei se agaphsei.

9

Dide aformhn eiV ton sofon kai qelei geinei sofwteroV× didaske ton dikaion kai qelei auxhqh eiV maqhsin.

10

Arch sofiaV foboV Kuriou× kai epignwsiV agiwn fronhsiV.

11

Dioti di' emou ai hmerai sou qelousi pollaplasiasqh, kai eth zwhV qelousi prosteqh eiV se.

12

Ean geinhV sofoV, qeleiV eisqai sofoV dia seauton× kai ean geinhV cleuasthV, su monoV qeleiV pascei.

13

[] Gunh afrwn, qraseia, anohtoV kai mh gnwrizousa mhden×

14

kaqhtai en th qura thV oikiaV authV epi qronou, en toiV uyhloiV topoiV thV polewV,

15

proskalousa touV diabataV touV kateuqunomenouV eiV thn odon autwn×

16

ostiV einai afrwn, aV strafh edw× kai proV ton endeh frenwn, legei proV auton,

17

Ta klopimaia udata einai glukea, kai o krufioV artoV einai hduV.

18

All' autoV agnoei oti ekei einai oi nekroi, kai eiV ta baqh tou adou oi keklhmenoi authV.

Proverbs 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: