Modern Greek Bible

Proverbs 12

Proverbs

Return to Index

Chapter 13

1

[] O sofoV uioV decetai thn didaskalian tou patroV× o de cleuasthV den akouei elegcon.

2

[] Ek twn karpwn tou stomatoV autou o anqrwpoV qelei fagei agaqa× h de yuch twn anomwn adikian.

3

[] O fulattwn to stoma autou diafulattei thn zwhn autou× o de anoigwn propetwV ta ceilh autou qelei apolesqh.

4

[] H yuch tou oknhrou epiqumei kai den ecei× h de yuch twn epimelwn qelei cortasqh.

5

[] O dikaioV misei logon yeudh× o de asebhV kaqistatai duswdhV kai atimoV.

6

[] H dikaiosunh fulattei ton teleion thn odon× h de asebeia katastrefei ton amartwlon.

7

[] Uparcei anqrwpoV ostiV kamnei ton plousion, kai den ecei ouden× kai alloV ostiV kamnei ton ptwcon, kai ecei plouton polun.

8

[] To lutron thV yuchV tou anqrwpou einai o ploutoV autou× o de ptwcoV den akouei epiplhxin.

9

[] To fwV twn dikaiwn einai faidron× o de lucnoV twn asebwn qelei sbesqh.

10

[] Monon apo thV uperhfaniaV proercetai h eriV× h de sofia einai meta twn decomenwn sumboulaV.

11

[] Ta ek mataiothtoV plouth qelousin elattwqh× o de sunagwn me thn ceira autou qelei auxhnqh.

12

[] H elpiV anaballomenh atonizei thn kardian× to de poqoumenon, otan erchtai, einai dendron zwhV.

13

[] O katafronwn ton logon qelei afanisqh× o de foboumenoV thn entolhn, outoV qelei antameifqh.

14

[] O nomoV tou sofou einai phgh zwhV, apomakrunwn apo pagidwn qanatou.

15

[] SunesiV agaqh didei carin× h de odoV twn paranomwn ferei eiV oleqron.

16

[] PaV fronimoV prattei meta gnwsewV× o de afrwn anakaluptei mwrian.

17

[] O kakoV mhnuthV piptei eiV dustucian× o de pistoV presbuV einai iasiV.

18

[] Ptwceia kai aiscunh qelousin eisqai eiV ton apoballonta thn didaskalian× o de fulattwn ton elegcon qelei timhqh.

19

[] Epiqumia ekplhrwqeisa eufrainei thn yuchn× eiV de touV afronaV einai bdeluron na ekklinwsin apo tou kakou.

20

[] O peripatwn meta sofwn qelei eisqai sofoV× o de suntrofoV twn afronwn qelei apolesqh.

21

[] Kakon parakolouqei touV amartwlouV× eiV de touV dikaiouV qelei antapodoqh kalon.

22

[] O agaqoV afinei klhronomian eiV uiouV uiwn× o ploutoV de tou amartwlou qhsaurizetai dia ton dikaion.

23

[] Pollhn trofhn didei o agroV twn ptwcwn× tineV de di' elleiyin krisewV afanizontai.

24

[] O feidomenoV thV rabdou autou misei ton uion autou× all' o agapwn auton paideuei auton en kairw.

25

[] O dikaioV trwgei mecri cortasmou thV yuchV autou× h de koilia twn asebwn qelei stereisqai.

Proverbs 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: