Modern Greek Bible

Proverbs 16

Proverbs

Return to Index

Chapter 17

1

[] Kalhteron xhron ywmion kai eirhnh met' autou, para oikon plhrh qumatwn meta eridoV.

2

[] O fronimoV uphrethV qelei exousiazei epi uiou aiscunhV kai qelei summoirasqh thn klhronomian metaxu adelfwn.

3

[] To cwneuthrion dokimazei ton arguron kai h kaminoV ton cruson, o de KurioV taV kardiaV.

4

[] O kakopoioV upakouei eiV ta anoma ceilh× o yeusthV didei akroasin eiV thn kakhn glwssan.

5

[] OstiV perigela ton ptwcon, oneidizei ton Poihthn autou× ostiV cairei eiV sumforaV, den qelei meinei atimwrhtoV.

6

[] Tekna teknwn einai o stefanoV twn gerontwn× kai h doxa twn teknwn oi patereV autwn.

7

[] Ceilh uperochV den armozousin eiV ton afrona× polu oligwteron ceilh yeudouV eiV ton arconta.

8

[] To dwron einai wV liqoV polutimoV eiV touV ofqalmouV tou dwrodokoumenou× opou touto emfanisqh, katorqonei.

9

[] OstiV kruptei parabasin, zhtei filian× all' ostiV epanalegei to pragma, cwrizei touV stenwterouV filouV.

10

[] Perissoteron tuptei o elegcoV ton fronimon, para ekaton mastigwseiV ton afrona.

11

[] O kakoV zhtei monon staseiV× dia touto aggeloV sklhroV qelei pemfqh kat' autou.

12

[] AV apanthsh ton anqrwpon arktoV sterhqeisa twn teknwn authV kai ouci afrwn en th mwria autou.

13

[] OstiV apodidei kakon anti kalou, kakon den qelei anacwrhsei apo tou oikou autou.

14

[] OstiV arcizei filoneikian, einai wV o ekfrattwn udata× oqen pauson apo thV filoneikiaV prin exafqh.

15

[] O dikaionwn ton asebh kai o katadikazwn ton dikaion, amfoteroi einai bdelugma eiV ton Kurion.

16

[] Ti crhsimeuousi ta crhmata eiV thn ceira tou afronoV, dia na agorash sofian, afou den ecei gnwsin;

17

[] En panti kairw agapa o filoV, kai o adelfoV gennatai dia kairon anagkhV.

18

[] AnqrwpoV endehV frenwn didei ceira kai egguatai dia ton filon autou.

19

[] O agapwn eridaV agapa amarthmata× o uperuyonwn thn pulhn autou zhtei oleqron.

20

[] O skolioV thn kardian den euriskei kalon× kai o diestrammenoV thn glwssan autou piptei eiV sumforan.

21

[] OstiV genna afrona, genna auton dia luphn autou× kai o pathr tou anohtou den apolambanei caran.

22

[] H eufrainomenh kardia didei euexian wV iatrikon× to de katateqlimmenon pneuma xhrainei ta osta.

23

[] O asebhV decetai dwron apo tou kolpou, dia na diastreyh taV odouV thV krisewV.

24

[] Epi tou proswpou tou sunetou einai sofia× all' oi ofqalmoi tou afronoV blepousin eiV ta akra thV ghV.

25

[] O afrwn uioV einai baruqumia eiV ton patera autou kai pikria eiV thn gennhsasan auton.

26

[] Den einai pote kalon na epiballhtai poinh eiV ton dikaion, na epibouleuhtai tiV touV arcontaV dia thn euquthta autwn.

27

[] O kratwn touV logouV autou einai gnwstikoV× o makroqumoV anqrwpoV einai fronimoV.

28

Kai autoV o afrwn, otan siwpa logizetai sofoV× kai o kleiwn ta ceilh autou, sunetoV.

Proverbs 18

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: