Modern Greek Bible

Proverbs 28

Proverbs

Return to Index

Chapter 29

1

[] AnqrwpoV ostiV elegcomenoV sklhrunei ton trachlon, exaifnhV qelei afanisqh kai cwriV iasewV.

2

[] Otan oi dikaioi megalunqwsin, o laoV eufrainetai× all' otan o asebhV exousiazh, stenazei o laoV.

3

[] OstiV agapa thn sofian, eufrainei ton patera autou× all' ostiV sunanastrefetai me pornaV, fqeirei thn periousian autou.

4

[] O basileuV dia thV dikaiosunhV stereonei ton topon× all' o dwrolhpthV katastrefei auton.

5

[] O anqrwpoV ostiV kolakeuei ton plhsion autou, ekteinei diktuon emprosqen twn bhmatwn autou.

6

[] O kakoV anqrwpoV pagideuetai en th anomia× all' o dikaioV yallei kai eufrainetai.

7

[] O dikaioV lambanei gnwsin thV krisewV twn penhtwn× o asebhV den noei gnwsin.

8

[] Oi cleuastai anqrwpoi kataflegousi thn polin× all' oi sofoi apostrefousi thn orghn.

9

[] O sofoV anqrwpoV, diaferomenoV meta tou afronoV anqrwpou, eite orgizetai, eite gela, den euriskei anapausin.

10

[] Oi andreV twn aimatwn misousi ton amempton× all' oi euqeiV ekzhtousi thn zwhn autou.

11

[] O afrwn ekqetei olhn autou thn yuchn× o de sofoV anacaitizei authn eiV ta opisw.

12

[] Ean o dioikhthV prosech eiV logouV yeudeiV, panteV oi uphretai autou ginontai asebeiV.

13

[] PenhV kai daneisthV sunapantwntai× o KurioV fwtizei amfoterwn touV ofqalmouV.

14

[] BasilewV krinontoV touV ptwcouV en alhqeia, o qronoV autou qelei sterewqh diapantoV.

15

[] H rabdoV kai o elegcoV didousi sofian× paidion de apolelumenon kataiscunei thn mhtera autou.

16

[] Otan oi asebeiV plhqunwntai, h anomia perisseuei× all' oi dikaioi qelousin idei thn ptwsin autwn.

17

[] Paideue ton uion sou kai qelei ferei anapausin eiV se× kai qelei ferei hdonhn eiV thn yuchn sou.

18

[] Opou den uparcei orasiV, o laoV diafqeiretai× einai de makarioV o fulattwn ton nomon.

19

[] O douloV dia logwn den qelei diorqwqh× epeidh katalambanei men, alla den upakouei.

20

[] EideV anqrwpon tacun eiV touV logouV autou; perissotera elpiV einai ek tou afronoV para ex autou.

21

[] Ean tiV anatrefh paidioqen ton doulon autou trufhlwV, teloV pantwn qelei katastaqh uioV.

22

[] O qumwdhV anqrwpoV exaptei erida, kai o orgiloV anqrwpoV plhqunei anomiaV.

23

[] H uperhfania tou anqrwpou qelei tapeinwsei auton× o de tapeinofrwn apolambanei timhn.

24

[] O summeristhV tou kleptou misei thn eautou yuchn× akouei ton orkon kai den omologei.

25

[] O foboV tou anqrwpou sthnei pagida× o de pepoiqwV epi Kurion qelei eisqai en asfaleia.

26

[] Polloi zhtousi to proswpon tou hgemonoV× all' h tou anqrwpou krisiV einai para Kuriou.

27

[] O adikoV anqrwpoV einai bdelugma eiV touV dikaiouV× kai o euquV eiV thn odon autou, bdelugma eiV touV asebeiV.

Proverbs 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: