Modern Greek Bible

Ecclesiastes 12

Canticles

Return to Index

Chapter 1

1

[] To Aisma twn Aismatwn, to tou SolomwntoV.

2

[] AV me filhsh me ta filhmata tou stomatoV autou. Dioti h agaph sou einai kalhtera para ton oinon.

3

Dia thn euwdian twn kalwn murwn sou, to onoma sou einai muron ekkecumenon× dia touto ai neanideV se agapwsin.

4

Elkuson me× qelomen dramei katopin sou× o basileuV me eishgagen eiV ta tameia autou× qelomen agallesqai kai eufrainesqai eiV se, qelomen enqumeisqai thn agaphn sou mallon para oinon× oi econteV euquthta se agapwsi.

5

Melaina eimai, plhn eucariV, qugatereV thV Ierousalhm× wV ta skhnwmata tou Khdar, wV ta parapetasmata tou SolomwntoV.

6

Mh blepete eiV eme, oti eimai memelanwmenh, epeidh o hlioV me ekausen× oi uioi thV mhtroV mou wrgisqhsan kat' emou× me ebalon fulaka eiV touV ampelwnaV× ton idion mou ampelwna omwV den efulaxa.

7

[] Apaggeilon moi, su, ton opoion agapa h yuch mou, Pou poimaineiV, pou anapaueiV to poimnion thn meshmbrian× dia ti na geinw wV perikekalummenh metaxu twn poimniwn twn suntrofwn sou;

8

Ean den gnwrizhV touto af' eauthV, wraia metaxu twn gunaikwn, exelqe su katopin eiV ta icnh tou poimniou, kai poimaine ta erifia sou plhsion twn skhnwn twn boskwn.

9

Me taV ippouV twn amaxwn tou Faraw se exwmoiwsa, hgaphmenh mou.

10

Ai siagoneV sou einai wraiai me taV seiraV twn margaritwn, kai o trachloV sou me ta periderraia.

11

Qelomen kamei eiV se aluseiV crusaV me stigmata arguriou.

12

[] Enosw o basileuV kaqhtai eiV thn trapezan autou, o nardoV mou diaceei thn osmhn autou.

13

Demation smurnhV einai eiV eme o agaphtoV mou× qelei dianuktereuei metaxu twn mastwn mou.

14

O agaphtoV mou einai eiV eme wV botruV kuprinoV eiV touV ampelwnaV tou En-gaddi.

15

Idou, eisai wraia, agaphth mou× idou, eisai wraia× oi ofqalmoi sou einai wV peristerwn.

16

Idou, eisai wraioV, agaphte mou, nai, eucariV× kai h klinh hmwn einai euqalhV.

17

Ai dokoi twn oikwn hmwn einai kedroi, ta sanidwmata hmwn ek kuparissou.

Canticles 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: