Modern Greek Bible

Isaiah 13

Isaiah

Return to Index

Chapter 14

1

[] Dioti o KurioV qelei elehsei ton Iakwb, kai qelei eti eklexei ton Israhl kai katasthsei autouV en th gh autwn× kai oi xenoi qelousin enwqh met' autwn kai qelousi proskollhqh eiV ton oikon tou Iakwb.

2

Kai oi laoi qelousi labei autouV kai ferei autouV eiV ton topon autwn× kai o oikoV tou Israhl qelei klhronomhsei autouV en th gh tou Kuriou dia doulouV kai doulaV× kai qelousin eisqai aicmalwtoi autwn oi aicmalwtisanteV autouV, kai qelousi geinei kurioi twn kataqlibontwn autouV.

3

Kai kaq' hn hmeran o KurioV qelei se anapausei apo thV qliyewV sou kai apo tou fobou sou kai apo thV sklhraV douleiaV, eiV thn opoian hso katadedoulwmenoV,

4

[] qeleiV metaceirisqh thn paroimian tauthn kata tou basilewV thV BabulwnoV, legwn, PwV epauqh o katadunasthV× pwV epauqh h forologoV tou crusiou.

5

O KurioV sunetriye thn rabdon twn asebwn, to skhptron twn dunastwn.

6

O patasswn en qumw ton laon me akatapauston ktuphma, o despozwn en orgh epi ta eqnh, katadiwketai, kai oudeiV o kwluwn.

7

Pasa h gh anapauetai, hsucazei× ekfwnousin asmata agalliasewV.

8

Cairousin epi se kai ai elatoi, ai kedroi tou Libanou, legousai, Afou su ekoimhqhV, dendrotomoV den anebh ef' hmaV.

9

O adhV katwqen ekinhqh dia se, dia na apanthsh thn eleusin sou× dia se exhgeire touV nekrouV, pantaV touV hgemonaV thV ghV× eshkwsen ek twn qronwn autwn pantaV touV basileiV twn eqnwn.

10

PanteV outoi qelousin apokriqh kai eipei proV se, Kai su egeineV adunatoV, kaqwV hmeiV; katestaqhV omoioV hmwn;

11

H megalaucia sou kathnecqh eiV ton tafon kai o qoruboV twn mousikwn sou organwn× o skwlhx einai estrwmenoV upokatw sou kai oi skwlhkeV se skepazousi×

12

pwV epeseV ek tou ouranou, Ewsfore, uie thV aughV× sunetrifqhV kata ghV, su o katapatwn ta eqnh.

13

Su de elegeV en th kardia sou, Qelw anabh eiV ton ouranon, qelw uywsei ton qronon mou uperanw twn astrwn tou Qeou× kai qelw kaqhsei epi to oroV thV sunaxewV, proV ta merh tou borra×

14

qelw anabh epi ta uyh twn nefelwn× qelw eisqai omoioV tou Uyistou.

15

EiV ton adhn omwV qeleiV katabh, eiV ta baqh tou lakkou.

16

Oi bleponteV se qelousin enatenisei proV se, qelousi se parathrei, legonteV, outoV einai o anqrwpoV o poiwn thn ghn na tremh, o seiwn ta basileia;

17

O erhmonwn thn oikoumenhn kai katastrefwn taV poleiV authV; o mh apoluwn eiV taV oikiaV autwn touV desmiouV autou;

18

PanteV oi basileiV twn eqnwn, panteV anapauontai en doxh, ekastoV en th oikia autou×

19

su de aperrifqhV tou tafou sou wV kladoV bdeluktoV, imation kekenthmenwn, pefoneumenwn en macaira, katabainontwn eiV taV petraV tou lakkou× wV ptwma katapatoumenon.

20

Den qeleiV enwqh met' autwn eiV entafiasmon, dioti hfanisaV thn ghn sou, efoneusaV ton laon sou× to sperma twn kakopoiwn oudepote qelei onomasqh.

21

Etoimasate sfaghn eiV ta tekna autou dia thn anomian twn paterwn autwn, dia na mh shkwqwsi kai klhronomhswsi thn ghn, kai gemiswsi to proswpon thV oikoumenhV apo polewn.

22

Dioti qelw shkwqh enantion autwn, legei o KurioV twn dunamewn× kai qelw exaleiyei apo thV BabulwnoV to onoma kai to upoloipon kai uion kai ekgonon, legei KurioV.

23

Kai qelw katasthsei authn klhronomian ecinwn kai limnaV udatwn× kai qelw sarwsei authn me to sarwqron thV apwleiaV, legei o KurioV twn dunamewn.

24

[] Wmosen o KurioV twn dunamewn, legwn, ExapantoV kaqwV ebouleuqhn, outw qelei geinei× kai kaqwV apefasisa, outw qelei meinei,

25

na suntriyw ton Assurion en th gh mou kai na katapathsw auton epi twn orewn mou× tote o zugoV autou qelei shkwqh ap' autwn kai to fortion autou qelei afaireqh apo twn wmwn autwn.

26

Auth einai h boulh h bebouleumenh kaq' olhV thV ghV× kai auth h ceir h exhplwmenh epi panta ta eqnh.

27

Dioti o KurioV twn dunamewn apefasise kai tiV qelei anairesei; kai h ceir autou exhplwqh kai tiV qelei apostreyei authn;

28

En tw etei, kaq' o apeqanen o basileuV Acaz, egeinen auth h orasiV.

29

Mh caire, Palaistinh pasa, dioti sunetrifqh h rabdoV tou pataxantoV se× epeidh ek thV rizhV tou ofewV qelei exelqei basiliskoV, kai o karpoV autou qelei eisqai flogeroV petwmenoV ofiV.

30

Kai oi prwtotokoi tou ptwcou qelousi trafh kai oi endeeiV qelousin anapauesqai en asfaleia× kai qelw qanatwsei thn rizan sou me peinan, kai qelw foneusei to upoloipon sou.

31

Ololuze, pulh× boa, poliV× ecaqhV, Palaistinh pasa× dioti ercetai kapnoV apo borra, kai oude eiV qelei leiyei apo thV ekstrateusewV autou en toiV wrismenoiV kairoiV.

32

Kai tiV apokrisiV qelei doqh eiV touV presbeiV twn eqnwn; Oti o KurioV eqemeliwse thn Siwn, kai ep' authn qelousin elpizei oi ptwcoi tou laou autou.

Isaiah 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: