Modern Greek Bible

Isaiah 25

Isaiah

Return to Index

Chapter 26

1

[] En ekeinh th hmera to asma touto qelei yalh en gh Iouda Ecomen polin ocuran× swthrian qelei balei o QeoV anti teicwn kai proteicismatwn.

2

Anoixate taV pulaV kai qelei eiselqei to dikaion eqnoV to fulatton thn alhqeian.

3

QeleiV fulaxei en teleia eirhnh to pneuma to epi se episthrizomenon, dioti epi se qarrei.

4

Qarreite epi ton Kurion pantote× dioti en Kuriw tw Qew einai aiwnioV dunamiV.

5

[] Dioti tapeinonei touV katoikountaV en uyhloiV× krhmnizei thn uyhlhn polin× krhmnizei authn ewV edafouV× kataballei authn ewV cwmatoV.

6

O pouV qelei katapathsei authn, oi podeV tou ptwcou, ta bhmata tou endeouV.

7

H odoV tou dikaiou einai h euquthV× su, euqutate, staqmizeiV thn odon tou dikaiou.

8

Nai, en th odw, twn krisewn sou, Kurie, se periemeinamen× o poqoV thV yuchV hmwn einai eiV to onoma sou kai eiV thn enqumhsin sou.

9

Me thn yuchn mou se epoqhsa thn nukta× nai, me to pneuma mou entoV mou se exezhthsa to prwi× dioti otan ai kriseiV sou hnai en th gh, oi katoikoi tou kosmou qelousi maqei dikaiosunhn.

10

Kai an elehqh o asebhV, den qelei maqei dikaiosunhn× en th gh thV euquthtoV qelei praxei adikwV kai den qelei embleyei eiV thn megaleiothta tou Kuriou.

11

H ceir sou, Kurie, uyoutai, all' autoi den qelousin idei× qelousin omwV idei kai kataiscunqh× o zhloV o uper tou laou sou, malista to pur to kata twn ecqrwn sou qelei katafagei autouV.

12

[] Kurie, eirhnhn qeleiV dwsei eiV hmaV× dioti su ekameV kai panta hmwn ta erga dia hmaV.

13

Kurie o QeoV hmwn, alloi kurioi, plhn sou, exousiasan ef' hmaV× alla twra dia sou monon qelomen anaferei to onoma sou.

14

Apeqanon, den qelousin anazhsei× eteleuthsan, den qelousin anasthqh× dia touto epeskefqhV kai exwloqreusaV autouV kai exhleiyaV pan to mnhmosunon autwn.

15

EplhqunaV to eqnoV, Kurie, eplhqunaV to eqnoV× edoxasqhV× emakrunaV auto eiV panta ta escata thV ghV.

16

Kurie, en th qliyei prosetrexan proV se× execean stenagmon, ote h paideia sou hto ep' autouV.

17

WV egkuoV gunh, otan plhsiash eiV thn gennan, koiloponei, fwnazousa en toiV ponoiV authV, outwV egeinamen enwpion sou, Kurie.

18

Sunelabomen, ekoiloponhsamen, plhn wV na egennhsamen anemon× oudemian eleuqerwsin katwrqwsamen en th gh× oude epesan oi katoikoi tou kosmou.

19

Oi nekroi sou qelousi zhsei, meta tou nekrou swmatoV mou qelousin anasthqh× exegerqhte kai yallete, seiV oi katoikounteV en tw cwmati× dioti h drosoV sou einai wV h drosoV twn cortwn, kai h gh qelei ekriyei touV nekrouV.

20

[] Elqe, lae mou, eiselqe eiV ta tameia sou kai kleison taV quraV sou opisw sou× krufqhti dia oligon kairon, ewsou parelqh h orgh.

21

Dioti, idou, o KurioV exercetai apo tou topou autou dia na paideush touV katoikouV thV ghV eneken thV anomiaV autwn× h de gh qelei anakaluyei ta aimata authV kai den qelei skepasei pleon touV pefoneumenouV authV.

Isaiah 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: