Modern Greek Bible

Isaiah 28

Isaiah

Return to Index

Chapter 29

1

[] Ouai eiV thn Arihl, thn Arihl, thn polin opou katwkhsen o Dabid× prosqesate eniauton epi eniauton× aV sfazwsin eortastikaV qusiaV.

2

All' egw qelw stenocwrhsei thn Arihl, kai ekei qelei eisqai baroV kai qliyiV× kai eiV eme qelei eisqai wV Arihl.

3

Kai qelw stratopedeusei enantion sou kuklw, kai qelw sthsei poliorkian kata sou me carakwma, kai qelw anegeirei frouria enantion sou.

4

Kai qeleiV rifqh katw, qeleiV lalei apo tou edafouV kai h lalia sou qelei eisqai tapeinh ek tou cwmatoV, kai h fwnh sou ek tou edafouV qelei eisqai wV tou eggastrimuqou kai h lalia sou qelei yiqurizei ek tou cwmatoV.

5

To de plhqoV twn ecqrwn sou qelei eisqai wV koniortoV kai to plhqoV twn foberwn wV acuron feromenon upo anemou× nai, touto qelei geinei aifnidiwV en mia stigmh.

6

Qelei geinei eiV se episkeyiV para tou Kuriou twn dunamewn, meta bronthV kai meta seismou kai fwnhV megalhV, meta anemozalhV kai anemostrobilou kai flogoV puroV katatrwgontoV.

7

Kai to plhqoV pantwn twn eqnwn twn polemountwn enantion thV Arihl, panteV bebaiwV oi macomenoi enantion authV kai twn ocurwmatwn authV kai oi stenocwrounteV authn qelousin eisqai wV oneiron nukterinou oramatoV.

8

KaqwV malista o peinwn oneireuetai oti idou, trwgei× plhn exegeiretai kai h yuch autou einai kenh× h kaqwV o diywn oneireuetai oti idou, pinei× plhn exegeiretai kai idou, einai htonhmenoV kai h yuch autou diya× outw qelousin eisqai ta plhqh pantwn twn eqnwn twn polemountwn enantion tou orouV Siwn.

9

[] Sthte kai qaumasate× anabohsate kai anakraxate× outoi mequousin all' ouci upo oinou× paraferontai all' ouci upo sikera.

10

Dioti o KurioV execeen ef' umaV pneuma baqeoV upnou kai ekleise touV ofqalmouV umwn× periekaluye touV profhtaV kai touV arcontaV umwn, touV blepontaV oraseiV.

11

Kai pasa orasiV qelei eisqai eiV esaV wV logia esfragismenou bibliou, to opoion hqelon dwsei eiV tina exeuronta na anaginwskh, legonteV, Anagnwqi touto, parakalw× kai ekeinoV legei, Den dunamai, dioti einai esfragismenon×

12

kai didousi to biblion eiV mh exeuronta na anaginwskh kai legousin, Anagnwqi touto, parakalw× kai ekeinoV legei, den exeurw na anaginwskw.

13

Dia touto o KurioV legei, Epeidh o laoV outoV me plhsiazei dia tou stomatoV autou kai me tima dia twn ceilewn autou, all' h kardia autou apecei makran ap' emou, kai me sebontai, didaskonteV didaskaliaV, entalmata anqrwpwn×

14

dia touto, idou, qelw prosqesei na kamw qaumaston ergon metaxu toutou tou laou, qaumaston ergon kai exaision× dioti h sofia twn sofwn autou qelei caqh kai h sunesiV twn sunetwn autou qelei krufqh.

15

Ouai eiV touV skaptontaV baqewV dia na kruywsi thn boulhn autwn apo tou Kuriou, kai twn opoiwn ta erga einai en tw skotei, kai legousi, TiV blepei hmaV; kai tiV exeurei hmaV;

16

W diestrammenoi, o kerameuV qelei nomisqh wV phloV; to plasma qelei eipei peri tou plasantoV auto, outoV den me eplasen; h to poihma qelei eipei peri tou poihsantoV auto, OutoV den eice nohsin;

17

[] Den qelei eisqai eti polu oligoV kairoV kai o LibanoV qelei metablhqh eiV karpoforon pediada, kai h karpoforoV pediaV qelei logisqh wV dasoV;

18

Kai en ekeinh th hmera oi kwfoi qelousin akousei touV logouV tou bibliou, kai oi ofqalmoi twn tuflwn qelousin idei, eleuqerwqenteV ek tou skotouV kai ek thV omiclhV.

19

Kai oi praeiV qelousin epauxhsei thn caran autwn en Kuriw, kai oi ptwcoi twn anqrwpwn qelousin eufranqh dia ton Agion tou Israhl.

20

Dioti o tromeroV exelipe kai o cleuasthV exwloqreuqh kai panteV oi parafulattonteV thn anomian exhleifqhsan×

21

oitineV kamnousi ton anqrwpon ptaisthn dia ena logon, kai sthnousi pagida eiV ton elegconta en th pulh, kai me yeudoV diastrefousi to dikaion.

22

Oqen o KurioV o lutrwsaV ton Abraam outw legei peri tou oikou Iakwb× o Iakwb den qelei pleon aiscunqh, kai to proswpon autou den qelei pleon wcriasei.

23

All' otan idh ta tekna autou, to ergon twn ceirwn mou, en mesw autou, qelousin agiasei to onoma mou kai qelousin agiasei ton Agion tou Iakwb kai qelousi fobeisqai ton Qeon tou Israhl.

24

Oi de planwmenoi kata to pneuma qelousin elqei eiV sunesin, kai oi gogguzonteV qelousi maqei didaskalian.

Isaiah 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: