Modern Greek Bible

Isaiah 53

Isaiah

Return to Index

Chapter 54

1

[] Eufranqhti, steira, h mh tiktousa× anabohson en agalliasei kai terpou, h mh wdinousa× dioti pleiotera einai ta tekna thV hrhmwmenhV para ta tekna thV ecoushV ton andra, legei KurioV.

2

Platunon ton topon thV skhnhV sou kai aV ekteinwsi ta parapetasmata twn katoikiwn sou× mh feisqhV× makrunon ta scoinia sou kai sterewson touV passalouV sou.

3

Dioti qeleiV ektaqh eiV ta dexia kai eiV ta aristera× kai to sperma sou qelei klhronomhsei ta eqnh kai qelei kamei taV hrhmwmenaV poleiV na katoikisqwsi.

4

Mh fobou× dioti den qeleiV kataiscunqh× mhde entrepou× dioti den qeleiV aiscunqh× dioti qeleiV lhsmonhsei thn aiscunhn thV neothtoV sou kai den qeleiV enqumhqh pleon to oneidoV thV chreiaV sou.

5

Dioti o anhr sou einai o PoihthV sou× to onoma autou einai, O KurioV twn dunamewn× kai o LutrwthV sou einai o AgioV tou Israhl× autoV qelei onomasqh, O QeoV pashV thV ghV.

6

[] Dioti o KurioV se ekalesen wV gunaika egkataleleimmenhn kai teqlimmenhn to pneuma kai gunaika neothtoV apobeblhmenhn, legei o QeoV sou.

7

Se egkatelipon dia oligon kairon× plhn me eleoV mega qelw se perisunaxei.

8

En qumw mikrw ekruya to proswpon mou apo sou dia mian stigmhn× me eleoV omwV aiwnion qelw se elehsei, legei KurioV o LutrwthV sou.

9

Dioti touto einai eiV eme wV ta udata tou Nwe× epeidh, kaqwV wmosa oti ta udata tou Nwe den qelousin epelqei pleon epi thn ghn, outwV wmosa oti den qelw qumwqh pleon kata sou oude se elegxei.

10

Dioti ta orh qelousi metatopisqh kai oi lofoi metakinhqh× plhn to eleoV mou den qelei ekleiyei apo sou oude h diaqhkh thV eirhnhV mou metakinhqh, legei KurioV o elewn se.

11

[] W teqlimmenh, tetaragmenh, aparhgorhtoV, idou, egw qelw strwsei touV liqouV sou ek marmarwn porfurwn kai qelw balei ta qemelia sou ek sapfeirwn.

12

Kai qelw kamei taV epalxeiV sou ex acatou kai taV pulaV sou ex anqrakwn kai apanta ton peribolon sou ek liqwn eklektwn.

13

PanteV de oi uioi sou qelousin eisqai didaktoi tou Kuriou, kai qelei eisqai megalh h eirhnh twn uiwn sou.

14

En dikaiosunh qeleiV sterewqh× makran apo thV katadunasteiaV qeleiV eisqai, dioti den qeleiV fobeisqai× kai apo tou tromou, dioti den qelei se plhsiasei.

15

Idou, bebaiwV qelousi sunacqh omou enantion sou, plhn ouci di' emou× Osoi sunacqwsin omou enantion sou, eneka sou, qelousi pesei.

16

Idou, egw ekamon ton calkea, ostiV fusa touV anqrakaV en tw puri kai exagei to ergaleion dia to ergon autou× kai egw ekamon ton porqhthn dia na katastrefh.

17

Ouden oplon kataskeuasqen enantion sou qelei euodwqh× kai pasan glwssan, htiV hqele kinhqh kata sou, qeleiV nikhsei en th krisei. Auth einai h klhronomia twn doulwn tou Kuriou× kai h dikaiosunh autwn einai ex emou, legei o KurioV.

Isaiah 55

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: