Modern Greek Bible

Isaiah 66

Jeremiah

Return to Index

Chapter 1

1

[] Oi logoi tou Ieremiou uiou tou Celkiou, ek twn ierewn twn en Anaqwq en gh Beniamin×

2

proV ton opoion egeine logoV Kuriou en taiV hmeraiV tou Iwsiou uiou tou Amwn basilewV Iouda, kata to dekaton triton etoV thV basileiaV autou.

3

Egeine kai en taiV hmeraiV tou Iwakeim, uiou tou Iwsiou basilewV Iouda, mecri tou telouV tou endekatou etouV tou Sedekiou, uiou tou Iwsiou basilewV Iouda, mecri thV aicmalwsiaV thV Ierousalhm, kata ton pempton mhna.

4

[] Kai logoV Kuriou egeine proV eme legwn,

5

Prin se morfwsw en th koilia, se egnwrisa× kai prin exelqhV ek thV mhtraV, se hgiasa× profhthn eiV ta eqnh se katesthsa.

6

Kai egw eipa, W, Kurie Qee, idou, den exeurw na lalhsw dioti eimai paidion.

7

O de KurioV eipe proV eme, Mh lege, eimai paidion× dioti qeleiV upagei proV pantaV, proV touV opoiouV qelw se exaposteilei× kai panta osa se prostaxw, qeleiV eipei.

8

Mh fobhqhV apo proswpou autwn× dioti egw eimai meta sou dia na se eleuqeronw, legei KurioV.

9

Kai exeteine KurioV thn ceira autou kai hggise to stoma mou× kai eipe KurioV proV eme, Idou, eqesa touV logouV mou en tw stomati sou.

10

Ide, se katesthsa shmeron epi ta eqnh kai epi taV basileiaV, dia na ekrizonhV kai na kataskapthV kai na katastrefhV kai na katedafizhV, na anoikodomhV kai na katafuteuhV.

11

[] LogoV Kuriou egeinen eti proV eme legwn, Ti blepeiV su, Ieremia; Kai eipa, Blepw bakthrian amugdalinhn.

12

Kai eipe KurioV proV eme, KalwV eideV× dioti egw qelw tacunei na ekplhrwsw ton logon mou.

13

Kai egeine logoV Kuriou proV eme ek deuterou legwn, Ti blepeiV su; Kai eipa, Blepw lebhta anabrazonta× kai to proswpon autou einai proV borran.

14

Kai eipe KurioV proV eme, Apo borra qelei ekcuqh to kakon epi pantaV touV katoikouV thV ghV.

15

Dioti idou, egw qelw kalesei pasaV taV oikogeneiaV twn basileiwn tou borra, legei KurioV× kai qelousin elqei kai qelousi qesei ekastoV ton qronon autou en th eisodw twn pulwn thV Ierousalhm kai epi panta ta teich authV kuklw kai epi pasaV taV poleiV tou Iouda.

16

Kai qelw proferei taV kriseiV mou enantion autwn peri pashV thV kakiaV autwn× dioti me egkatelipon kai equmiasan eiV qeouV allotriouV kai prosekunhsan ta erga twn ceirwn autwn.

17

Su loipon perizwson thn osfun sou kai shkwqhti kai eipe proV autouV panta osa egw se prostaxw× mh fobhqhV apo proswpou autwn, mhpote taca se afhsw na peshV eiV amhcanian emprosqen autwn.

18

Dioti, idou, egw se eqesa shmeron wV polin ocuran kai wV sthlhn sidhran kai wV teich calkina enantion pashV thV ghV, enantion twn basilewn tou Iouda, enantion twn arcontwn autou, enantion twn ierewn autou kai enantion tou laou thV ghV×

19

kai qelousi se polemhsei alla den qelousin uperiscusei enantion sou× dioti egw eimai meta sou dia na se eleuqeronw, legei KurioV.

Jeremiah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: