Modern Greek Bible

Jeremiah 33

Jeremiah

Return to Index

Chapter 34

1

[] O logoV o genomenoV proV Ieremian para Kuriou, ote Naboucodonosor o basileuV thV BabulwnoV kai pasa h dunamiV autou kai panta ta basileia thV ghV ta upokeimena upo thn ceira autou kai panteV oi laoi epolemoun kata thV Ierousalhm kai kata paswn twn polewn authV, legwn,

2

Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Upage kai lalhson proV ton Sedekian ton basilea tou Iouda kai eipe proV auton, Outw legei KurioV× Idou, qelw paradwsei thn polin tauthn eiV thn ceira tou basilewV thV BabulwnoV, kai qelei katakausei authn en puri×

3

kai su den qeleiV ekfugei ek thV ceiroV autou, all' exapantoV qeleiV piasqh kai paradoqh eiV thn ceira autou× kai oi ofqalmoi sou qelousin idei touV ofqalmouV tou basilewV thV BabulwnoV, kai to stoma autou qelei lalhsei eiV to stoma sou, kai qeleiV upagei eiV thn Babulwna.

4

Akouson omwV ton logon tou Kuriou, Sedekia basileu tou Iouda× outw legei KurioV peri sou× Den qeleiV apoqanei dia macairaV×

5

en eirhnh qeleiV apoqanei, kai kata taV kauseiV taV eiV touV pateraV sou, touV progenesterouV basileiV, touV uparxantaV pro sou, outw qelousi kamei kauseiV eiV se× kai qelousi klausei, legonteV, Ouai, Kurie× dioti egw elalhsa ton logon, legei KurioV.

6

Kai elalhsen IeremiaV o profhthV proV Sedekian ton basilea tou Iouda pantaV touV logouV toutouV en Ierousalhm×

7

to de strateuma tou basilewV thV BabulwnoV epolemei kata thV Ierousalhm kai kata paswn twn polewn tou Iouda twn enapoleifqeiswn, kata thV LaceiV kai kata thV Azhka× dioti autai enapeleifqhsan en taiV polesin Iouda, poleiV ocurai.

8

[] O logoV o genomenoV proV ton Ieremian para Kuriou, afou o basileuV SedekiaV ekame sunqhkhn meta pantoV tou laou tou en Ierousalhm, dia na khruxh eiV autouV afesin×

9

wste na apopemyh ekastoV ton doulon autou kai ekastoV thn doulhn autou, Ebraion h Ebraian, eleuqerouV, dia na mh ech mhdeiV doulon Ioudaion adelfon autou×

10

kai hkousan panteV oi arconteV kai paV o laoV, oi eiselqonteV eiV thn sunqhkhn, tou na apopemywsin ekastoV ton doulon autou kai ekastoV thn doulhn autou eleuqerouV, wste na mh ecwsi pleon doulouV autouV× uphkousan loipon kai apepemyan×

11

meta tauta omwV touV doulouV kai taV doulaV, touV opoiouV apepemyan eleuqerouV, ekamon na epistreywsi, kai kaqupebalon autouV na hnai douloi kai doulai×

12

kai egeine logoV Kuriou proV ton Ieremian para Kuriou, legwn,

13

Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Egw ekamon diaqhkhn proV touV pateraV saV, kaq' hn hmeran exhgagon autouV ek ghV Aiguptou, ex oikou douleiaV, legwn,

14

En tw telei epta etwn apopemyate ekastoV ton adelfon autou ton Ebraion, ostiV epwlhqh eiV se kai se uphrethsen ex eth× tote qeleiV apopemyei auton eleuqeron apo sou× all' oi patereV saV den mou hkousan oude eklinan to wtion autwn.

15

Kai seiV twra eicete epistreyei kai kamei to euqeV enwpion mou, khruttonteV ekastoV afesin eiV ton plhsion autou× kai eicete kamei sunqhkhn enwpion mou en tw oikw, ef' on eklhqh to onoma mou×

16

all' epestreyate kai emianate to onoma mou, kai ekamete ekastoV ton doulon autou kai ekastoV thn doulhn autou na epistreywsi, touV opoiouV eicete apopemyei eleuqerouV kata thn qelhsin autwn, kai kaqupebalete autouV dia na hnai eiV esaV douloi kai doulai.

17

Dia touto outw legei KurioV× SeiV den mou hkousate, na khruxhte afesin ekastoV eiV ton adelfon autou kai ekastoV eiV ton plhsion autou× idou loipon, legei KurioV, egw khruttw afesin enantion saV eiV thn macairan, eiV ton loimon kai eiV thn peinan× kai qelw saV paradwsei eiV diasporan en pasi toiV basileioiV thV ghV.

18

Kai qelw paradwsei touV anqrwpouV touV aqethsantaV thn diaqhkhn mou, oitineV den exetelesan touV logouV thV diaqhkhV, thn opoian ekamon enwpion mou, ote escisan ton moscon eiV duo kai eperasan metaxu twn tmhmatwn autou,

19

touV arcontaV tou Iouda kai touV arcontaV thV Ierousalhm, touV eunoucouV kai touV iereiV kai panta ton laon tou topou, oitineV eperasan metaxu twn tmhmatwn tou moscou×

20

kai qelw paradwsei autouV eiV thn ceira twn ecqrwn autwn kai eiV thn ceira twn zhtountwn thn yuchn autwn× ta de ptwmata autwn qelousin eisqai dia trofhn eiV ta peteina tou ouranou kai eiV ta qhria thV ghV.

21

Kai Sedekian ton basilea tou Iouda kai touV arcontaV autou qelw paradwsei eiV thn ceira twn ecqrwn autwn kai eiV thn ceira twn zhtountwn thn yuchn autwn kai eiV thn ceira tou strateumatoV tou basilewV thV BabulwnoV, oitineV anecwrhsan apo esaV.

22

Idou, qelw prostaxei, legei KurioV, kai qelw epistreyei autouV eiV thn polin tauthn× kai qelousi polemhsei kat' authV kai kurieusei authn kai katakausei authn en puri× kai qelw kamei erhmwsin taV poleiV tou Iouda, wste na mh uparch o katoikwn.

Jeremiah 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: