Modern Greek Bible

Ezekiel 37

Ezekiel

Return to Index

Chapter 38

1

[] Kai egeine logoV Kuriou proV eme, legwn,

2

Uie anqrwpou, sthrixon to proswpon sou epi Gwg, thn ghn tou Magwg, tou hgemonoV thV RwV, Mesec kai Qoubal, kai profhteuson kat' autou,

3

kai eipe, Outw legei KurioV o QeoV× Idou, egw eimai enantion sou, Gwg, hgemwn thV RwV, Mesec kai Qoubal×

4

kai qelw se peristreyei kai balei agkistra eiV taV siagonaV sou, kai qelw ekbalei se kai pasan thn dunamin sou, ippouV kai ippeaV, pantaV toutouV entelwV wplismenouV, mega aqroisma meta qurewn kai aspidwn, pantaV toutouV metaceirizomenouV macairaV.

5

PersaV, AiqiopaV kai LibuaV met' autwn× pantaV toutouV met' aspidwn kai perikefalaiwn×

6

ton Gomer kai panta ta tagmata autou, ton oikon Qwgarma apo twn escatwn tou borra kai panta ta tagmata autou kai pollouV laouV meta sou.

7

Etoimasqhti kai etoimason seauton, su kai pan to aqroisma sou to sunaqroisqen eiV se, kai eso fulax eiV autouV×

8

meta pollaV hmeraV qelei geinei episkeyiV eiV se× en toiV escatoiV cronoiV qeleiV elqei eiV thn ghn, htiV hleuqerwqh ek thV macairaV kai sunhcqh ek pollwn lawn enantion twn orewn tou Israhl, ta opoia katestaqhsan erhma diapantoV× autoV omwV meteferqh ek mesou twn lawn, kai qelousi katoikhsei panteV asfalwV.

9

Kai qeleiV anabh kai elqei wV anemozalh× qeleiV eisqai wV nefoV, dia na skepashV thn ghn, su kai panta ta tagmata sou kai poluV laoV meta sou.

10

Outw legei KurioV o QeoV× Kai en ekeinh th hmera qelousin anabh pragmata epi thn kardian sou kai qeleiV bouleuqh boulaV ponhraV×

11

kai qeleiV eipei, Qelw anabh eiV ghn polewn ateicistwn× qelw elqei proV hsucazontaV, katoikountaV en asfaleia, pantaV toutouV katoikountaV poleiV ateicistouV kai mh ecousaV moclouV kai pulaV×

12

dia na lehlathshV lehlasian kai na lafuragwghshV lafuron, dia na epanastreyhV thn ceira sou epi erhmwseiV katoikisqeisaV kai epi laon sunhgmenon ek twn eqnwn apokthsanta kthnh kai agaqa, katoikounta en mesw thV ghV.

13

Seba kai Daidan kai oi emporoi thV QarseiV, meta pantwn twn skumnwn authV, qelousin eipei proV se, HlqeV na lehlathshV lehlasian; sunhqroisaV to plhqoV sou dia na lafuragwghshV lafuron; dia na arpashV argurion kai crusion, dia na labhV kthnh kai agaqa, dia na kamhV leian megalhn;

14

[] Dia touto, uie anqrwpou, profhteuson kai eipe proV ton Gwg, Outw legei KurioV o QeoV× En ekeinh th hmera, ote o laoV mou Israhl qelei katoikei en asfaleia, su den qeleiV maqei touto;

15

Kai qeleiV elqei ek tou topou sou, ek twn escatwn tou borra, su kai polloi laoi meta sou, apanteV anabatai ippwn, plhqoV mega kai dunamiV pollh×

16

kai qeleiV anabh enantion tou laou mou Israhl wV nefoV, dia na skepashV thn ghn× touto qelei eisqai en taiV escataiV hmeraiV× kai qelw se ferei enantion thV ghV mou, dia na me gnwriswsi ta eqnh, otan agiasqw en soi, Gwg, enwpion autwn.

17

Outw legei KurioV o QeoV× Su eisai ekeinoV, peri tou opoiou elalhsa en taiV arcaiaiV hmeraiV, dia twn doulwn mou twn profhtwn tou Israhl, oitineV proefhteusan en ekeinaiV taiV hmeraiV dia pollwn etwn, oti emellon na se ferw enantion autwn;

18

All' en ekeinh th hmera, en th hmera kaq' hn o Gwg elqh enantion thV ghV Israhl, h orgh mou qelei anabh epi to proswpon mou, legei KurioV o QeoV.

19

Dioti en tw zhlw mou, en tw puri thV orghV mou elalhsa, ExapantoV en th hmera ekeinh qelei eisqai seismoV megaV en gh Israhl×

20

kai oi icqueV thV qalasshV kai ta peteina tou ouranou kai ta qhria tou agrou kai panta ta erpeta ta erponta epi thV ghV kai panteV oi anqrwpoi oi epi tou proswpou thV ghV qelousi seisqh apo thV parousiaV mou× kai ta orh qelousin anatraph kai oi purgoi qelousi pesei kai pan teicoV qelei katedafisqh.

21

Kai qelw kalesei enantion autou macairan kata panta ta orh mou, legei KurioV o QeoV× h macaira ekastou anqrwpou qelei eisqai kata tou adelfou autou.

22

Kai qelw elqei eiV krisin enantion autou en loimw kai en aimati× kai qelw brexei ep' auton kai epi ta tagmata autou kai epi ton polun laon ton met' autou brochn kataklusmou kai liqouV calazhV, pur kai qeion.

23

Kai qelw megalunqh kai agiasqh, kai qelw gnwrisqh enwpion pollwn eqnwn kai qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV.

Ezekiel 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: