Modern Greek Bible

Matthew 9

Matthew

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai proskalesaV touV dwdeka maqhtaV autou, edwken eiV autouV exousian kata pneumatwn akaqartwn, wste na ekballwsin auta kai na qerapeuwsi pasan noson kai pasan asqeneian.

2

Ta de onomata twn dwdeka apostolwn einai tauta× prwtoV Simwn o legomenoV PetroV kai AndreaV o adelfoV autou, IakwboV o tou Zebedaiou kai IwannhV o adelfoV autou,

3

FilippoV kai BarqolomaioV, QwmaV kai MatqaioV o telwnhV, IakwboV o tou Alfaiou kai LebbaioV o eponomasqeiV QaddaioV,

4

Simwn o KananithV kai o IoudaV o IskariwthV, ostiV kai paredwken auton.

5

[] ToutouV touV dwdeka apesteilen o IhsouV kai parhggeilen eiV autouV, legwn× EiV odon eqnwn mh upaghte, kai eiV polin Samareitwn mh eiselqhte×

6

upagete de mallon proV ta probata ta apolwlota tou oikou Israhl.

7

Kai upagonteV khruttete, legonteV oti eplhsiasen h basileia twn ouranwn.

8

AsqenountaV qerapeuete, leprouV kaqarizete, nekrouV egeirete, daimonia ekballete× dwrean elabete, dwrean dote.

9

Mh ecete cruson mhde arguron mhde calkon eiV taV zwnaV saV,

10

mh sakkion dia thn odon mhde duo citwnaV mhde upodhmata mhde rabdon× dioti o ergathV einai axioV thV trofhV autou.

11

EiV opoian de polin h kwmhn eiselqhte, exetasate tiV einai axioV en auth, kai ekei meinate ewsou exelqhte.

12

Eisercomenoi de eiV thn oikian cairethsate authn.

13

Kai ean men h oikia hnai axia, aV elqh h eirhnh saV ep' authn× all' ean den hnai axia, h eirhnh saV aV epistreyh eiV esaV.

14

Kai ostiV den saV decqh mhde akoush touV logouV saV, exercomenoi thV oikiaV h thV polewV ekeinhV ektinaxate ton koniorton twn podwn saV.

15

AlhqwV saV legw, Elafrotera qelei eisqai h timwria en hmera krisewV eiV thn ghn twn Sodomwn kai Gomorrwn para eiV thn polin ekeinhn.

16

[] Idou, egw saV apostellw wV probata en mesw lukwn× ginesqe loipon fronimoi wV oi ofeiV kai aploi wV ai peristerai.

17

Prosecete de apo twn anqrwpwn× dioti qelousi saV paradwsei eiV sunedria kai en taiV sunagwgaiV autwn qelousi saV mastigwsei×

18

kai eti enwpion hgemonwn kai basilewn qelete ferqh eneken emou proV marturian eiV autouV kai eiV ta eqnh.

19

Otan de saV paradidwsi, mh merimnhshte pwV h ti qelete lalhsei× dioti qelei saV doqh en ekeinh th wra ti prepei na lalhshte.

20

Epeidh seiV den eisqe oi lalounteV, alla to Pneuma tou PatroV saV, to opoion lalei en umin.

21

Qelei de paradwsei adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon, kai qelousin epanasth tekna kata gonewn kai qelousi qanatwsei autouV×

22

kai qelete eisqai misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou× o de upomeinaV ewV telouV, outoV qelei swqh.

23

Otan de saV diwkwsin en th polei tauth, feugete eiV thn allhn× dioti alhqwV saV legw, den qelete teleiwsei taV poleiV tou Israhl, ewsou elqh o UioV tou anqrwpou.

24

Den einai maqhthV anwteroV tou didaskalou oude douloV anwteroV tou kuriou autou.

25

Arketon einai eiV ton maqhthn na geinh wV o didaskaloV autou, kai o douloV wV o kurioV autou. Ean ton oikodespothn wnomasan Beelzeboul, posw mallon touV oikiakouV autou;

26

Mh fobhqhte loipon autouV× dioti den einai ouden kekalummenon, to opoion den qelei anakalufqh, kai krupton, to opoion den qelei gnwsqh.

27

O, ti saV legw en tw skotei, eipate en tw fwti, kai o, ti akouete eiV to wtion, khruxate epi twn dwmatwn.

28

Kai mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma, thn de yuchn mh dunamenwn na apokteinwsi× fobhqhte de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma na apolesh en th geennh.

29

Duo strouqia den pwlountai di' en assarion; kai en ex autwn den qelei pesei epi thn ghn aneu tou qelhmatoV tou PatroV saV.

30

Umwn de kai ai triceV thV kefalhV einai pasai hriqmhmenai.

31

Mh fobhqhte loipon× pollwn strouqiwn diaferete seiV.

32

PaV loipon ostiV me omologhsh emprosqen twn anqrwpwn, qelw omologhsei kai egw auton emprosqen tou PatroV mou tou en ouranoiV.

33

OstiV de me arnhqh emprosqen twn anqrwpwn, qelw arnhqh auton kai egw emprosqen tou PatroV mou tou en ouranoiV.

34

Mh nomishte oti hlqon na balw eirhnhn epi thn ghn× den hlqon na balw eirhnhn, alla macairan.

35

Dioti hlqon na diacwrisw anqrwpon kata tou patroV autou kai qugatera kata thV mhtroV authV kai numfhn kata thV penqeraV authV×

36

kai ecqroi tou anqrwpou qelousin eisqai oi oikiakoi autou.

37

OstiV agapa patera h mhtera uper eme, den einai axioV emou× kai ostiV agapa uion h qugatera uper eme, den einai axioV emou×

38

kai ostiV den lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou, den einai axioV emou.

39

OstiV eurh thn zwhn autou qelei apolesei authn, kai ostiV apolesh thn zwhn autou di' eme qelei eurei authn.

40

OstiV decetai esaV eme decetai, kai ostiV decetai eme decetai ton aposteilanta me.

41

O decomenoV profhthn eiV onoma profhtou misqon profhtou qelei labei, kai o decomenoV dikaion eiV onoma dikaiou, misqon dikaiou qelei labei.

42

Kai ostiV potish ena twn mikrwn toutwn pothrion monon yucrou udatoV eiV onoma maqhtou, alhqwV saV legw, den qelei casei ton misqon autou.

Matthew 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: