Modern Greek Bible

Matthew 14

Matthew

Return to Index

Chapter 15

1

[] Tote prosercontai proV ton Ihsoun oi apo Ierosolumwn grammateiV kai Farisaioi, legonteV×

2

Dia ti oi maqhtai sou parabainousin thn paradosin twn presbuterwn; dioti den niptontai taV ceiraV autwn otan trwgwsin arton.

3

O de apokriqeiV eipe proV autouV× Dia ti kai seiV parabainete thn entolhn tou Qeou dia thn paradosin saV;

4

Dioti o QeoV prosetaxe, legwn× Tima ton patera sou kai thn mhtera× kai, O kakologwn patera h mhtera exapantoV na qanatonhtai×

5

seiV omwV legete× OstiV eiph proV ton patera h proV thn mhtera, Dwron einai o, ti hqeleV wfelhqh ex emou, arkei, kai dunatai na mh timhsh ton patera autou h thn mhtera autou×

6

kai hkurwsate thn entolhn tou Qeou dia thn paradosin saV.

7

Upokritai, kalwV proefhteuse peri umwn o HsaiaV, legwn×

8

O laoV outoV me plhsiazei me to stoma autwn kai me ta ceilh me tima, h de kardia autwn makran apecei ap' emou.

9

EiV mathn de me sebontai, didaskonteV didaskaliaV, entalmata anqrwpwn.

10

[] Kai proskalesaV ton oclon, eipe proV autouV× Akouete kai noeite.

11

Den molunei ton anqrwpon to eisercomenon eiV to stoma, alla to exercomenon ek tou stomatoV touto molunei ton anqrwpon.

12

Tote proselqonteV oi maqhtai autou, eipon proV auton× ExeureiV oti oi Farisaioi akousanteV ton logon touton eskandalisqhsan;

13

O de apokriqeiV eipe× Pasa futeia, thn opoian den efuteusen o Pathr mou o ouranioV, qelei ekrizwqh.

14

Afhsate autouV× einai odhgoi tufloi tuflwn× tufloV de tuflon ean odhgh, amfoteroi eiV boqron qelousi pesei.

15

ApokriqeiV de o PetroV eipe proV auton× Exhghson eiV hmaV thn parabolhn tauthn.

16

Kai o IhsouV eipen× Eti kai seiV asunetoi eisqe;

17

Den ennoeite eti oti pan to eisercomenon eiV to stoma katabainei eiV thn koilian kai ekballetai eiV afedrwna;

18

Ta de exercomena ek tou stomatoV ek thV kardiaV exercontai, kai ekeina molunousi ton anqrwpon.

19

Dioti ek thV kardiaV exercontai dialogismoi ponhroi, fonoi, moiceiai, porneiai, klopai, yeudomarturiai, blasfhmiai.

20

Tauta einai ta molunonta ton anqrwpon× to de na fagh tiV me aniptouV ceiraV den molunei ton anqrwpon.

21

[] Kai exelqwn ekeiqen o IhsouV anecwrhsen eiV ta merh Turou kai SidwnoV.

22

Kai idou, gunh Cananaia, exelqousa apo twn oriwn ekeinwn, ekraugase proV auton legousa× Elehson me, Kurie, uie tou Dabid× h qugathr mou kakwV daimonizetai.

23

O de den apekriqh proV authn logon. Kai proselqonteV oi maqhtai autou, parekaloun auton, legonteV× Apoluson authn, dioti krazei opisqen hmwn.

24

O de apokriqeiV eipe× Den apestalhn eimh eiV ta probata ta apolwlota tou oikou Israhl.

25

H de elqousa prosekunei auton, legousa× Kurie, bohqei moi.

26

O de apokriqeiV eipe× Den einai kalon na labh tiV ton arton twn teknwn kai na riyh eiV ta kunaria.

27

H de eipe× Nai, Kurie× alla kai ta kunaria trwgousin apo twn yiciwn twn piptontwn apo thV trapezhV twn kuriwn autwn.

28

Tote apokriqeiV o IhsouV eipe proV authn× W gunai, megalh sou h pistiV× aV geinh eiV se wV qeleiV. Kai iatreuqh h qugathr authV apo thV wraV ekeinhV.

29

[] Kai metabaV ekeiqen o IhsouV, hlqe para thn qalassan thV GalilaiaV, kai anabaV eiV to oroV ekaqhto ekei.

30

Kai hlqon proV auton ocloi polloi econteV meq' eautwn cwlouV, tuflouV, kwfouV, koullouV kai allouV pollouV× kai erriyan autouV eiV touV podaV tou Ihsou, kai eqerapeusen autouV×

31

wste oi ocloi eqaumasan bleponteV kwfouV lalountaV, koullouV ugieiV, cwlouV peripatountaV kai tuflouV blepontaV× kai edoxasan ton Qeon tou Israhl.

32

O de IhsouV, proskalesaV touV maqhtaV autou, eipe× Splagcnizomai dia ton oclon, dioti treiV hdh hmeraV menousi plhsion mou kai den ecousi ti na fagwsi× kai na apolusw autouV nhsteiV den qelw, mhpote apokamwsi kaq' odon.

33

Kai legousi proV auton oi maqhtai autou× Poqen eiV hmaV en th erhmia artoi tosoi, wste na cortaswmen toson oclon;

34

Kai legei proV autouV o IhsouV× PosouV artouV ecete; oi de eipon× Epta, kai oliga oyarakia.

35

Kai prosetaxe touV oclouV na kaqhswsin epi thn ghn.

36

Kai labwn touV epta artouV kai ta oyaria, afou eucaristhsen, ekoye kai edwken eiV touV maqhtaV autou, oi de maqhtai eiV ton oclon.

37

Kai efagon panteV kai ecortasqhsan, kai eshkwsan to perisseuma twn klasmatwn epta spuridaV plhreiV×

38

oi de trwgonteV hsan tetrakiscilioi andreV ektoV gunaikwn kai paidiwn.

39

Afou de apeluse touV oclouV, eishlqen eiV to ploion kai hlqen eiV ta oria Magdala.

Matthew 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: