Modern Greek Bible

Matthew 26

Matthew

Return to Index

Chapter 27

1

[] Ote de egeine prwi, sunebouleuqhsan panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou kata tou Ihsou dia na qanatwswsin auton×

2

kai desanteV auton, eferan kai paredwkan auton eiV ton Pontion Pilaton ton hgemona.

3

Tote idwn IoudaV o paradosaV auton oti katedikasqh, metamelhqeiV epestreye ta triakonta arguria eiV touV presbuterouV,

4

legwn× Hmarton paradosaV aima aqwon. Oi de eipon× Ti proV hmaV; su oyei.

5

Kai riyaV ta arguria en tw naw, anecwrhse kai apelqwn ekremasqh.

6

Oi de arciereiV, labonteV ta arguria, eipon× Den einai sugkecwrhmenon na balwmen auta eiV to qhsaurofulakion, dioti einai timh aimatoV.

7

Kai sumbouleuqenteV hgorasan me auta ton agron tou keramewV, dia na entafiazwntai ekei oi xenoi.

8

Dia touto wnomasqh o agroV ekeinoV AgroV aimatoV ewV thV shmeron.

9

Tote eplhrwqh to rhqen dia Ieremiou tou profhtou, legontoV× Kai elabon ta triakonta arguria, thn timhn tou ektimhqentoV, ton opoion exetimhsan apo twn uiwn Israhl,

10

kai edwkan auta eiV ton agron tou keramewV, kaqwV moi parhggeilen o KurioV.

11

[] O de IhsouV estaqh emprosqen tou hgemonoV× kai hrwthsen auton o hgemwn, legwn× Su eisai o basileuV twn Ioudaiwn; O de IhsouV eipe proV auton× Su legeiV.

12

Kai enw ekathgoreito upo twn arcierewn kai twn presbuterwn, ouden apekriqh.

13

Tote legei proV auton o PilatoV× Den akoueiV posa sou katamarturousi;

14

Kai den apekriqh proV auton oude proV ena logon, wste o hgemwn eqaumaze polu.

15

Kata de thn eorthn esuneiqizen o hgemwn na apoluh eiV ton oclon ena desmion, ontina hqelon.

16

Kai eicon tote desmion peribohton legomenon Barabban.

17

Enw loipon hsan sunhgmenoi, eipe proV autouV o PilatoV× Tina qelete na saV apolusw; ton Barabban h ton Ihsoun ton legomenon Criston;

18

Epeidh hxeuren oti dia fqonon paredwkan auton.

19

Enw de ekaqhto epi tou bhmatoV, apesteile proV auton h gunh autou, legousa× Apece tou dikaiou ekeinou× dioti polla epaqon shmeron kat' onar di' auton.

20

Oi de arciereiV kai oi presbuteroi epeisan touV oclouV na zhthswsi ton Barabban, ton de Ihsoun na apoleswsi.

21

Kai apokriqeiV o hgemwn eipe proV autouV× Tina qelete apo twn duo na saV apolusw; oi de eipon× Ton Barabban.

22

Legei proV autouV o PilatoV× Ti loipon na kamw ton Ihsoun ton legomenon Criston; Legousi proV auton panteV× Staurwqhtw.

23

O de hgemwn eipe× Kai ti kakon epraxen; Oi de perissoteron ekrazon, legonteV× Staurwqhtw.

24

Kai idwn o PilatoV oti ouden wfelei, alla mallon qoruboV ginetai, labwn udwr eniye taV ceiraV autou emprosqen tou oclou, legwn× AqwoV eimai apo tou aimatoV tou dikaiou toutou× umeiV oyesqe.

25

Kai apokriqeiV paV o laoV eipe× To aima autou aV hnai ef' hmaV kai epi ta tekna hmwn.

26

[] Tote apelusen eiV autouV ton Barabban, ton de Ihsoun mastigwsaV paredwke dia na staurwqh.

27

Tote oi stratiwtai tou hgemonoV, paralabonteV ton Ihsoun eiV to praitwrion, sunhqroisan ep' auton olon to tagma twn stratiwtwn×

28

kai ekdusanteV auton enedusan auton clamuda kokkinhn,

29

kai plexanteV stefanon ex akanqwn, eqesan epi thn kefalhn autou kai kalamon eiV thn dexian autou, kai gonupethsanteV emprosqen autou, enepaizon auton, legonteV× Caire, o basileuV twn Ioudaiwn×

30

kai emptusanteV eiV auton elabon ton kalamon kai etupton eiV thn kefalhn autou.

31

Kai afou enepaixan auton, exedusan auton thn clamuda kai enedusan auton ta imatia autou, kai eferan auton dia na staurwswsin.

32

Enw de exhrconto, euron anqrwpon Kurhnaion, onomazomenon Simwna× touton hggareusan dia na shkwsh ton stauron autou.

33

[] Kai ote hlqon eiV topon legomenon Golgoqa, ostiV legetai Kraniou topoV,

34

edwkan eiV auton na pih oxoV memigmenon meta colhV× kai geuqeiV den hqele na pih.

35

Afou de estaurwsan auton diemerisqhsan ta imatia autou, ballonteV klhron, dia na plhrwqh to rhqen upo tou profhtou, Diemerisqhsan ta imatia mou eiV eautouV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron.

36

Kai kaqhmenoi efulatton auton ekei.

37

Kai eqesan epanwqen thV kefalhV autou thn kathgorian autou gegrammenhn× OutoV estin IhsouV o basileuV twn Ioudaiwn.

38

Tote estaurwqhsan met' autou duo lhstai, eiV ek dexiwn kai eiV ex aristerwn.

39

oi de diabainonteV eblasfhmoun auton, kinounteV taV kefalaV autwn

40

kai legonteV× O calwn ton naon kai dia triwn hmerwn oikodomwn, swson seauton× an hsai UioV tou Qeou, kataba apo tou staurou.

41

OmoiwV de kai oi arciereiV empaizonteV meta twn grammatewn kai presbuterwn, elegon.

42

AllouV eswsen, eauton den dunatai na swsh× an hnai basileuV tou Israhl, aV katabh twra apo tou staurou kai qelomen pisteusei eiV auton×

43

pepoiqen epi ton Qeon, aV swsh twra auton, ean qelh auton× epeidh eipen oti Qeou UioV eimai.

44

To auto de kai oi lhstai oi sustaurwqenteV met' autou wneidizon eiV auton.

45

Apo de ekthV wraV skotoV egeinen ef' olhn thn ghn ewV wraV ennathV×

46

peri de thn ennathn wran anebohsen o IhsouV meta fwnhV megalhV, legwn× Hli, Hli, lama sabacqani; toutesti, Qee mou, Qee mou, dia ti me egkatelipeV;

47

Kai tineV twn ekei estwtwn akousanteV, elegon oti ton Hlian fwnazei outoV.

48

Kai euquV edramen eiV ex autwn kai labwn spoggon kai gemisaV oxouV kai periqesaV eiV kalamon epotizen auton.

49

Oi de loipoi elegon× AfeV, aV idwmen an erchtai o HliaV na swsh auton.

50

[] O de IhsouV palin kraxaV meta fwnhV megalhV, afhke to pneuma.

51

Kai idou, to katapetasma tou naou escisqh eiV duo apo anwqen ewV katw, kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan,

52

kai ta mnhmeia hnoicqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn anesthsan,

53

kai exelqonteV ek twn mnhmeiwn meta thn anastasin autou eishlqon eiV thn agian polin kai enefanisqhsan eiV pollouV.

54

O de ekatontarcoV kai oi met' autou fulattonteV ton Ihsoun, idonteV ton seismon kai ta genomena, efobhqhsan sfodra, legonteV× AlhqwV Qeou UioV hto outoV.

55

Hsan de ekei gunaikeV pollai apo makroqen qewrousai, aitineV hkolouqhsan ton Ihsoun apo thV GalilaiaV uphretousai auton×

56

metaxu twn opoiwn hto Maria h Magdalhnh, kai Maria h mhthr tou Iakwbou kai Iwsh, kai h mhthr twn uiwn Zebedaiou.

57

[] Ote de egeinen espera, hlqen anqrwpoV plousioV apo ArimaqaiaV, to onoma Iwshf, ostiV kai autoV emaqhteusen eiV ton Ihsoun×

58

outoV elqwn proV ton Pilaton, ezhthse to swma tou Ihsou. Tote o PilatoV prosetaxe na apodoqh to swma.

59

Kai labwn to swma o Iwshf, etulixen auto me sindona kaqaran,

60

kai eqesen auto en tw new autou mnhmeiw, to opoion elatomhsen en th petra, kai proskulisaV liqon megan eiV thn quran tou mnhmeiou anecwrhsen.

61

Hto de ekei Maria h Magdalhnh kai h allh Maria, kaqhmenai apenanti tou tafou.

62

Kai th epaurion, htiV einai meta thn paraskeuhn, sunhcqhsan oi arciereiV kai oi Farisaioi proV ton Pilaton

63

legonteV× Kurie, enequmhqhmen oti ekeinoV o planoV eipen eti zwn, Meta treiV hmeraV qelw anasthqh.

64

Prostaxon loipon na asfalisqh o tafoV ewV thV trithV hmeraV, mhpote oi maqhtai autou elqonteV dia nuktoV kleywsin auton kai eipwsi proV ton laon, Anesth ek twn nekrwn× kai qelei eisqai h escath planh ceirotera thV prwthV.

65

Eipe de proV autouV o PilatoV× Ecete fulakaV× upagete, asfalisate kaqwV exeurete.

66

Oi de uphgon kai hsfalisan ton tafon, sfragisanteV ton liqon kai episthsanteV touV fulakaV.

Matthew 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: