Modern Greek Bible

Mark 16

Luke

Return to Index

Chapter 1

1

[] Epeidh polloi epeceirhsan na suntaxwsi dihghsin peri twn meta plhroforiaV bebaiwmenwn eiV hmaV pragmatwn,

2

kaqwV paredosan eiV hmaV oi ap' archV genomenoi autoptai kai uphretai tou logou,

3

efanh kai eiV eme eulogon, ostiV dihreunhsa panta ex archV akribwV, na soi grayw kata seiran peri toutwn, kratiste Qeofile,

4

dia na gnwrishV thn bebaiothta twn pragmatwn, peri twn opoiwn kathchqhV.

5

[] Uphrxen epi twn hmerwn Hrwdou, tou basilewV thV IoudaiaV, iereuV tiV to onoma ZacariaV ek thV efhmeriaV Abia, kai h gunh autou hto ek twn qugaterwn tou Aarwn, kai to onoma authV Elisabet.

6

Hsan de amfoteroi dikaioi enwpion tou Qeou, peripatounteV en pasaiV taiV entolaiV kai toiV dikaiwmasi tou Kuriou amemptoi.

7

Kai den eicon teknon, kaqoti h Elisabet hto steira, kai amfoteroi hsan probebhkoteV eiV thn hlikian autwn.

8

Enw de ierateuen autoV en th taxei thV efhmeriaV autou enwpion tou Qeou,

9

kata to eqoV thV ierateiaV epesen eiV auton o klhroV na qumiash eiselqwn eiV ton naon tou Kuriou×

10

kai pan to plhqoV tou laou proshuceto exw en th wra tou qumiamatoV.

11

Efanh de eiV auton aggeloV Kuriou, istamenoV ek dexiwn tou qusiasthriou tou qumiamatoV×

12

kai o ZacariaV idwn etaracqh, kai foboV epepesen ep' auton.

13

Eipe de proV auton o aggeloV× Mh fobou, Zacaria× dioti eishkousqh h dehsiV sou, kai h gunh sou Elisabet qelei gennhsei uion eiV se, kai qeleiV kalesei to onoma autou Iwannhn.

14

kai qelei eisqai eiV se cara kai agalliasiV, kai polloi qelousi carh dia thn gennhsin autou.

15

Dioti qelei eisqai megaV enwpion tou Kuriou, kai oinon kai sikera den qelei piei, kai qelei plhrwqh PneumatoV Agiou eti ek koiliaV thV mhtroV autou,

16

kai pollouV twn uiwn Israhl qelei epistreyei eiV Kurion ton Qeon autwn.

17

Kai autoV qelei elqei pro proswpou autou en pneumati kai dunamei Hliou, dia na epistreyh taV kardiaV twn paterwn eiV ta tekna kai touV apeiqeiV eiV thn fronhsin twn dikaiwn, dia na etoimash eiV ton Kurion laon prodiateqeimenon.

18

Kai eipen o ZacariaV proV ton aggelon× PwV qelw gnwrisei touto; dioti egw eimai gerwn, kai h gunh mou probebhkuia eiV thn hlikian authV.

19

Kai apokriqeiV o aggeloV, eipe proV auton× Egw eimai Gabrihl o paristamenoV enwpion tou Qeou, kai apestalhn dia na lalhsw proV se kai na se euaggelisw tauta.

20

Kai idou, qeleiV eisqai siwpwn kai mh dunamenoV na lalhshV ewV thV hmeraV, kaq' hn qelousi geinei tauta, dioti den episteusaV eiV touV logouV mou, oitineV qelousin ekplhrwqh eiV ton kairon autwn.

21

Kai o laoV periemene ton Zacarian, kai eqaumazon oti ebradunen en tw naw.

22

Ote de exhlqe, den hdunato na lalhsh proV autouV× kai enohsan oti optasian eiden en tw naw× kai autoV ekamnen eiV autouV neumata kai diemene kwfoV.

23

Kai afou eteleiwsan ai hmerai thV leitourgiaV autou, aphlqen eiV ton oikon autou.

24

Meta de tautaV taV hmeraV sunelaben Elisabet h gunh autou, kai ekrupten eauthn pente mhnaV, legousa

25

oti outwV ekamen eiV eme o KurioV en taiV hmeraiV, kaq' aV epebleye na afairesh to oneidoV mou metaxu twn anqrwpwn.

26

[] En de tw mhni tw ektw apestalh o aggeloV Gabrihl upo tou Qeou eiV polin thV GalilaiaV onomazomenhn Nazaret,

27

proV parqenon hrrabwnismenhn me andra onomazomenon Iwshf, ex oikou Dabid, kai to onoma thV parqenou Mariam.

28

Kai eiselqwn o aggeloV proV authn, eipe× Caire, kecaritwmenh× o KurioV meta sou× euloghmenh su en gunaixin.

29

Ekeinh de idousa dietaracqh dia ton logon autou, kai dielogizeto opoioV taca hto o aspasmoV outoV.

30

Kai eipen o aggeloV proV authn× Mh fobou, Mariam× dioti eureV carin para tw Qew.

31

Kai idou, qeleiV sullabei en gastri kai qeleiV gennhsei uion kai qeleiV kalesei to onoma autou Ihsoun.

32

OutoV qelei eisqai megaV kai UioV Uyistou qelei onomasqh, kai qelei dwsei eiV auton KurioV o QeoV ton qronon Dabid tou patroV autou,

33

kai qelei basileusei epi ton oikon tou Iakwb eiV touV aiwnaV, kai thV basileiaV autou den qelei eisqai teloV.

34

Eipe de h Mariam proV ton aggelon. PwV qelei eisqai touto, epeidh andra den gnwrizw;

35

Kai apokriqeiV o aggeloV eipe proV authn× Pneuma Agion qelei epelqei epi se, kai dunamiV tou Uyistou qelei se episkiasei× dia touto kai to gennwmenon ek sou agion qelei onomasqh UioV Qeou.

36

kai idou, Elisabet h suggenhV sou kai auth sunelaben uion eiV to ghraV authV, kai outoV einai mhn ektoV eiV authn thn kaloumenhn steiran×

37

dioti ouden pragma qelei eisqai adunaton para tw Qew.

38

Eipe de h Mariam× Idou, h doulh tou Kuriou× genoito eiV eme kata ton logon sou. Kai anecwrhsen ap' authV o aggeloV.

39

[] Shkwqeisa de h Mariam en taiV hmeraiV tautaiV, uphge meta spoudhV eiV thn oreinhn eiV polin Iouda,

40

kai eishlqen eiV ton oikon Zacariou kai hspasqh thn Elisabet.

41

Kai wV hkousen h Elisabet ton aspasmon thV MariaV, eskirthse to brefoV en th koilia authV× kai eplhsqh PneumatoV Agiou h Elisabet

42

kai anefwnhse meta fwnhV megalhV kai eipen× Euloghmenh su en gunaixi kai euloghmenoV o karpoV thV koiliaV sou.

43

Kai poqen moi touto, na elqh h mhthr tou Kuriou mou proV me;

44

Dioti idou, kaqwV hlqen h fwnh tou aspasmou sou eiV ta wta mou, eskirthsen en agalliasei to brefoV en th koilia mou.

45

Kai makaria h pisteusasa, dioti qelei geinei ekplhrwsiV twn lalhqentwn proV authn para Kuriou.

46

Kai eipen h Mariam× Megalunei h yuch mou ton Kurion

47

kai hgalliase to pneuma mou eiV ton Qeon ton Swthra mou,

48

dioti epebleyen epi thn tapeinwsin thV doulhV autou. Epeidh idou, apo tou nun qelousi me makarizei pasai ai geneai×

49

dioti ekamen eiV eme megaleia o dunatoV kai agion to onoma autou,

50

kai to eleoV autou eiV geneaV genewn epi touV foboumenouV auton.

51

Enhrghse krataiwV dia tou bracionoV autou× dieskorpise touV uperhfanouV kata ta dianohmata thV kardiaV autwn.

52

Ekrhmnise dunastaV apo qronwn kai uywse tapeinouV,

53

peinwntaV eneplhsen apo agaqa kai ploutountaV exapesteile kenouV.

54

Ebohqhsen Israhl ton doulon autou, enqumhqeiV to eleoV autou,

55

KaqwV elalhse proV touV pateraV hmwn, proV ton Abraam kai proV to sperma autou eiV ton aiwna.

56

Emeine de h Mariam met' authV wV treiV mhnaV kai upestreyen eiV ton oikon authV.

57

[] EiV de thn Elisabet suneplhrwqh o kairoV tou na gennhsh, kai egennhsen uion.

58

Kai hkousan oi geitoneV kai oi suggeneiV authV oti emegalunen o KurioV to eleoV autou proV authn, kai sunecairon authn.

59

Kai en th ogdoh hmera, hlqon dia na peritemwsi to paidion, kai wnomazon auto kata to onoma tou patroV autou Zacarian.

60

Kai apokriqeisa h mhthr autou, eipen× Ouci, all ' IwannhV qelei onomasqh.

61

Kai eipon proV authn oti oudeiV uparcei en th suggeneia sou, ostiV kaleitai me to onoma touto.

62

Hrwtwn de dia neumatwn ton patera autou ti onoma hqele na doqh eiV auto.

63

Kai zhthsaV pinakidion egraye, legwn× IwannhV einai to onoma autou× kai eqaumasan panteV.

64

Hnoicqh de to stoma autou parauta kai h glwssa autou, kai elalei eulogwn ton Qeon.

65

Kai epese foboV epi pantaV touV geitonaV autwn, kai kaq' olhn thn oreinhn thV IoudaiaV dielalounto panta ta pragmata tauta,

66

kai panteV oi akousanteV ebalon auta en th kardia autwn, legonteV× Ti ara qelei eisqai to paidion touto; kai ceir Kuriou hto met' autou.

67

[] Kai ZacariaV o pathr autou eplhsqh PneumatoV Agiou kai proefhteuse, legwn×

68

EuloghtoV KurioV o QeoV tou Israhl, dioti epeskefqh kai ekame lutrwsin eiV ton laon autou,

69

kai anhgeiren eiV hmaV keraV swthriaV en tw oikw Dabid tou doulou autou,

70

kaqwV elalhse dia stomatoV twn agiwn, twn ap' aiwnoV profhtwn autou,

71

swthrian ek twn ecqrwn hmwn kai ek thV ceiroV pantwn twn misountwn hmaV,

72

dia na ekplhrwsh to eleoV autou proV touV pateraV hmwn kai na enqumhqh thn agian diaqhkhn autou,

73

ton orkon, ton opoion wmose proV Abraam ton patera hmwn, oti qelei dwsei eiV hmaV

74

na eleuqerwqwmen ek thV ceiroV twn ecqrwn hmwn kai na latreuwmen auton afobwV

75

en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasaV taV hmeraV thV zwhV hmwn.

76

Kai su, paidion, profhthV tou Uyistou qeleiV onomasqh. Dioti qeleiV proporeuqh pro proswpou tou Kuriou eiV to na etoimashV taV odouV autou,

77

eiV to na dwshV gnwsin swthriaV eiV ton laon autou dia thV afesewV twn amartiwn autwn

78

dia splagcna eleouV tou Qeou hmwn me ta opoia epeskefqh hmaV anatolh ex uyouV,

79

dia na fwtish touV kaqhmenouV en skotei kai skia qanatou, wste na kateuqunh touV podaV hmwn eiV odon eirhnhV.

80

To de paidion huxane kai edunamouto kata to pneuma, kai hto en taiV erhmoiV ewV thV hmeraV kaq' hn emelle na anadeicqh proV ton Israhl.

Luke 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: